Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Växtnäring

Använder du växtnäring och stallgödsel i ditt jordbruk finns det regler som man måste följa. De regler som finns handlar bland annat om lagring av stallgödsel, spridning av gödsel, vinterbevuxen mark och begränsningar i tillförsel av gödsel. Olika regler gäller beroende på om spridningen sker i eller utanför nitratkänsligt område.

Föreskrifter om bland annat lagring och spridning av stallgödsel samt krav på höst-eller vinterbevuxen mark finns i förordningen om miljöhänsyn i jordbruket och i föreskrifterna om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62)

Kommunen har rätt att bevilja undantag från reglerna om spridningsareal för stallgödsel och från kravet på höst- eller vinterbevuxen mark och från reglerna om teknik och tider för spridning av gödsel.

Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om regler för lagring och spridning av stallgödsel.

Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Växtskydd

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan till kurserna

På grund av Covid19-situationen kommer kurserna att se annorlunda ut jämfört med tidigare år. EN stor del av kursinnehållet kommer att presenteras digitalt. Om du är intresserad av att gå Grundkurs för användning av växtskyddsmedel, ring eller maila Anna Engstedt (e-post, telefonnummer) så får du mer information.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

  • Tidpunkt för spridningen.
  • Vem som utfört spridningen.
  • Område för spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
  • Skyddsavstånd.
  • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Mer om sprutjournaler finns på sidan Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats länk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från App Storelänk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Playlänk till annan webbplats

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information om hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ytterligare information för Jönköpings län

Använder du växtnäring och stallgödsel i ditt jordbruk finns det regler som måste följas. Det handlar bland annat om lagring av stallgödsel, spridning av gödsel, vinterbevuxen mark och begränsningar i tillförsel av gödsel. Olika regler gäller beroende på om spridningen sker i eller utanför nitratkänsligt område.

Föreskrifter om bland annat lagring och spridning av stallgödsel samt krav på höst-eller vinterbevuxen mark finns i förordningen om miljöhänsyn i jordbruket och i föreskrifterna om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62)

Kommunen har rätt att medge undantag från reglerna om spridningsareal för stallgödsel och från kravet på höst- eller vinterbevuxen mark och från reglerna om teknik och tider för spridning av gödsel.

Läs mer om vad som gäller vid lagring och spridning av stallgödsel på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Växtskyddsmedel används mot ogräs, svampsjukdomar och insektsangrepp och ska betraktas som ett komplement till andra åtgärder som t.ex. anpassad växtföljd och rent utsäde. Genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och slutligen följa upp moment som utförs i odlingen kan behovet av kemiska växtskyddsmedel minskas. Med en genomtänkt strategi i odlingen skapas en hållbar användning av växtskyddsmedel och dessutom förhindras utveckling av resistens mot kemiska växtskyddsmedel.

Du som använder växtskyddsmedel ansvarar för att gällande lagar och regler följs. All hantering av kemiska växtskyddsmedel innebär en risk för dig som användare och för miljön. Hantera växtskyddsmedlen på ett säkert sätt för att minimera riskerna.

Läs mer om växtskyddsmedel och hur de ska användas på Säkert Växtskydds webbplatslänk till annan webbplats

För tillstånd att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs att utföraren är myndig och har genomgått en fyradagars grundkurs med godkänt prov. Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom en fortbildningskurs under en dag. Även för distributörer av kemiska växtskyddsmedel krävs behörighetsutbildning. Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket dessa utbildningar och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel klass 1L och klass 2L. I Jönköpings län brukar dessa kurser hållas under februari-april.

Läs mer om behörighetskurserna på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

I Sverige är det obligatoriskt att funktionstesta lantbrukssprutor vart tredje år. Sprutan ska även godkännas av Jordbruksverket. En testad spruta ger ett säkrare och bättre resultat både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer om obligatoriskt funktionstest på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av flyghavre och potatiskräfta i Jönköpings län. Kontakta oss om du upptäckt flyghavre eller potatiskräfta i dina fält.

Flyghavre är ett ogräs som kan ge svåra konsekvenser för lantbruket om det sprider sig. Lagen säger bland annat att markägare eller brukare/odlare ska hålla all mark fri från axade plantor av flyghavre. Växtodlingsprodukter, till exempel skördad spannmål, får inte transporteras, förvaras eller hanteras på så sätt att flyghavre riskerar att spridas.

Länsstyrelsen har ansvar för att lagen följs och har möjlighet att genomföra åtgärder för att bekämpa flyghavre. När flyghavre konstaterats uppmanas lantbrukaren att plocka ogräset. Om det inte görs kan vi genomföra plockningen på lantbrukarens bekostnad. Vi kan också besöka gårdar där flyghavre förekommit tidigare år.

På Jordbruksverkets webbplats hittar du mer information om flyghavre. Där finns även en ogräsdatabas med rekommendationer för kemisk bekämpning.

Läs mer om bekämpning av flyghavre på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sjukdomen potatiskräfta orsakas av den jordbundna svampen Synchytrium endobioticum och sjukdomen kan orsaka stora ekonomiska förluster för odlaren. Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat. En angripen planta får blomkålsliknande svulster, först vita och sedan mörknande, på knölarna och på nedre delarna av stjälkarna. Angrepp av potatiskräfta gör att kvaliteten på knölarna försämras och att antalet bildade knölar minskar. Svampens vilsporer kan överleva 20 år i jorden även om ingen potatis odlas. Potatiskräfta kan inte bekämpas på kemisk väg.

Bekämpning regleras genom både EU-direktiv och svensk lagstiftning, och gäller såväl hobbyodlare som yrkesodlare. Vid misstanke om förekomst av potatiskräfta är du som markägare eller brukare/odlare skyldig att anmäla detta till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Läs mer om potatiskräfta på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekter av bisjukdomar och att främja produktion och försäljning av honung. I Jönköpings län sköts bitillsynen av Länsstyrelsen i Östergötland.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping.

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 50 00

Kontakt