Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskevårdsområden

Fisket, fiskevården och förvaltningen kan samordnas i ett fiskevårdsområde. Alla ägare i fiskevårdsområdet ska förvalta det genom en förening.

2 000 fiskevårdsområden i Sverige

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Fiskevårdsområdesförening

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fiskerätter är små delar av en sjö eller ett vattendrag.

Register över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Information om fiskekortsförsäljning

I Jönköpings län finns 214 fiskevårdsområden. Många av dem säljer fiskekort på internet. På www.ifiske.se eller www.fiskekort.se hittar du de fiskekort du kan köpa online.

ifiske.se Länk till annan webbplats.

fiskekort.se Länk till annan webbplats.

Förvaltnings- och utvecklingsplan

Förvaltnings- och utvecklingsplanen är en genomgång av sjöns förutsättningar med avseende på bland annat fiskbestånd, kräftbestånd, befintligt fiske och vattenkemi. Men tyngdpunkten ligger på förslag till åtgärder för ett hållbart nyttjande och utveckling av verksamheten kring sjön.

Förvaltnings- och utvecklingsplanen är ett dokument som aktivt används av fiskevårdsområdesföreningen i arbetet med sjöarna i området och som ligger till grund för de beslut som senare fattas vad gäller förvaltningen av fiskevårdsområdet. Arbetet med en förvaltnings- och utvecklingsplan kommer också att gynna samarbetet kring sjön markägare emellan, då man arbetar gemensamt vid framtagandet av planen.

För att planen ska vara ändamålsenlig krävs kunskap om fiskresursen i sjöarna (fiskbestånden). Därför genomförs nätprovfisken i sjöar som inte provfiskats tidigare, samt i vissa sjöar där provfiske inte genomförts på många år. Under arbetet med planen genomförs även en enkätundersökning som vänder sig till de sportfiskare som besöker sjöarna, samt till sjöns fiskevattenägare. Deras rapporterade fångster är viktiga för att ge en uppfattning om vilket uttag av fisk som görs, samt ge en uppfattning om fiskbestånden och hur de utvecklas. De synpunkter på fiske och kringservice som kommer in genom enkäterna är viktiga för arbetet med planerna.

www.vattenytan.se Länk till annan webbplats. innehåller rekommendationer för fiskevårdsområden och vilka åtgärder du som markägare kan genomföra för att förbättra de naturliga förutsättningarna i vattendrag och sjöar. Sidan innehåller rådgivning och fakta, men också mycket länkar till vidare läsning och filmklipp.

Rekommendationerna för fiskevårdsområden är indelade i följande kapitel:

 • Regler och tillsyn
 • Praktisk fiskevård
 • Hänsyn vid jordbruk och skogsbruk
 • Fiskundersökningar
 • Rekommendationer för olika arter (Abborre, Gädda, Gös och Öring)
 • Föreningsarbete och samverkan
 • Tillgänglighet

En förvaltnings- och utvecklingsplan innehåller oftast följande kapitel:

 • Förvaltning: Hur sköts förvaltningen av fiskevårdsområden och hur har denna förvaltning sett ut historiskt.
 • Områdesbeskrivning: vattenkvalitetsparametrar (syre-, ljus-, näringsförhållanden, försurning och kalkning) och naturvärden.
 • Fiskbeståndet: sammanfattning utifrån tidigare gjorda provfisken eller, i de fall inga provfisken utförts, från intervjuuppgifter.
 • Kräftbeståndet: kartläggs på motsvarande vis som fiskbeståndet om kräftor finns i sjön.
 • Fiskevården: Genomgång av till exempel genomförda utsättningar, förbättring av lek- och uppväxtområden samt fiskeregler.
 • Sportfisket och fisketurismen: beskrivning av fiskeregler, upplåtet fiske, fiskekortsförsäljning och servicefunktioner.
 • Delägarnas fiske: regler för detta fiske samt husbehovsfiske och kräftfiske förr och nu.
 • Fisketillsynen: Genomgång av tillsynsarbetet och eventuella problem med olovligt eller olaga fiske.
 • Motstående intressen och påverkan på sjön: kan ta upp miljöproblem som eutrofiering, vattenståndsreglering, m.m.
 • Fisket och uttaget: Försöker ge en bild av hur fisket ser ut i sjön. Den fångstenkät som lämnas ut till fiskerättsägare och kortköpare ligger bl.a. till grund för det här kapitlet.
 • Mål och åtgärdsförslag: Det viktigaste kapitlet i planen. Förslag och prioritering av åtgärder i föreningens fortsatta förvaltning, uppdelade på ovanstående kapitel. Det kan röra sig om allt från införande av regler (exempelvis minimimått, maximimått, max-antal fisk/dag, fredningsområden och fredningstider) och praktisk fiskevård till anläggande av bryggor, båtramper och annan service med syfte att öka tillgängligheten för tillresande sportfiskare.

För mer information om vårt arbete med förvaltnings- och utvecklingsplaner, kontakta:

Ramus Linderfalk
Telefon: 010-223 64 84
E-post: rasmus.linderfalk@lansstyrelsen.se

Ansök om bildande av ett fiskevårdsområde

Fiskevårdsområden bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Du som äger fiskerätten kan ansöka om bildande av ett fiskevårdsområde hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss