Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Från och med 2018 finns en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med lokala vattenvårdsprojekt. Det går nu att söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som bidrar till förbättrad vattenmiljö. Sista ansökningsdag är 29 februari 2020.

Åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Högst prioriterat är insatser mot övergödning.

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka bidrag.

Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande. Stödet avser framtagande av planer, information, genomförande, uppföljning och utvärdering av åtgärder.

Bidraget får användas till:

  • övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på åtgärder som minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensediment i sjöar (internbelastning)
  • åtgärder som ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen
  • åtgärder som på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
  • åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status i sjöar och vattendrag samt restaureringsåtgärder av olika slag.

Bidrag kan även sökas för kunskapsinhämtning, planering och förstudier.

Bidraget får inte användas till:

  • åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
  • åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning
  • kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning
  • informationsinsatser är inte i sig stödberättigande. Däremot bör informationsinsatser ingå i projektet.

Ansökan

Ansökningsblankett, delrapporteringsblankett och slutrapporteringsblankett samt anvisningar till alla blanketter finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats. Under 2019 kommer nya blanketter för ansökan och slutrapportering, till dess använd de blanketter som finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.

Bidrag kan sökas årligen under början av varje år. För 2020 är sista ansökningsdag den 29 februari.

Kontakt

Ann-Kristin Eriksson

Vattenhandläggare