Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

LONA 2022

Inför 2022 går det att söka LONA-bidrag för projekt inom naturvård och friluftsliv och de två satsningar LONA våtmark och LONA pollinering. Sista ansökningsdag för alla bidragen är 1 december 2021.

Lokala naturvårdssatsningen, (LONA), på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Våtmarksprojekt inom LONA, på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Pollineringsprojekt inom LONA, på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Om pågående och avslutade projekt

LONA-tjänsten är en webbaserad databas på Naturvårdsverkets webbplats, där du kan läsa om pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, ta reda på vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att starta ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Extra rådgivning

Nu går det att få extra rådgivning för projekt eller åtgärder som berör:

 • Våtmarks-LONA
 • Naturvägledning

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om hur du bokar rådgivningen.

Ansök om LONA-bidrag

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-tjänsten och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i tjänsten ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Ansök i LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medfinansieringsintyg (docx) Länk till annan webbplats.

Tillvägagångssätt vid ansökan av LONA-bidrag:

Har du en projektidé? Läs på om LONA på naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
Projektet måste uppfylla kraven i LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA. Projektets åtgärder måste falla under minst en av kategorierna beskrivna ovan.

Ta i ett tidigt skede kontakt med LONA-ansvarig på din kommun för att diskutera projektidén samt finansiering. Se Budget- och finansieringsmall. Excel, 33.7 kB.

Skapa ett konto i LONA-tjänsten och fyll i din ansökan.

LONA-dagarna

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dagar (LONA-dagarna). Då får ni chansen att visa upp ert projekt genom att arrangera exempelvis guidningar, föreläsningar eller andra aktiviteter. Ni kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50 procent av arrangemangets totalkostnad till nya eller pågående projekt. Kom ihåg att skriva in arrangemanget för LONA-dagarna som en egen åtgärd i projektet.

Skicka in ansökan till kommunen

 • Tryck på fliken ”skicka in” i LONA-tjänsten.
 • Kommunen går igenom din ansökan och frågar efter eventuella kompletteringar. När det är klart kan kommunen godkänna ansökan.
 • Se nu till att ansökan är komplett innan den skickas in till Länsstyrelsen. Se checklista nedan.

Skicka ansökan till kommunen i god tid innan sista ansökningsdag.

Skicka in LONA-ansökan till Länsstyrelsen

Skriv ut ansökan från LONA-tjänsten tillsammans med samtliga bilagor.
Den utskrivna ansökan skickas med bilagorna till kommunen för kommunens underskrift.

Kommunen skickar sedan vidare ansökan till Länsstyrelsen och ändrar statusen till inskickad i LONA-tjänsten.

Observera! Då åtgärderna kräver markägares godkännande bör kopior på underskrivna markägaravtal skickas med till kommunen. (Detta gäller inte om samråd med markägare ingår som åtgärd i ansökan).

Checklista för komplett ansökan

Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i LONA-tjänsten, även kommunens postgiro/bankgiro samt betalningsreferens ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige.

Åtgärder ska vara tydligt beskrivna och väl avgränsade. Det ska framgå:

 • vad det är för typ av åtgärder
 • med vilken metod åtgärderna utförs
 • platser där de olika åtgärderna ska utföras
 • hur stor areal eller hur lång sträcka åtgärderna avser
 • hur många enheter åtgärderna avser
 • kostnad för de olika åtgärderna.

Följande bilagor ska finnas med

 • underskrivna medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer
 • kartor över geografiskt placerade åtgärder

När ansökan är komplett ändrar kommunen statusen på ärendet till inskickad

För våtmarksprojekt som innebär anläggning/restaurering av våtmark är en våtmarksritning obligatorisk. Obs! Ej vid ansökan om förstudier.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är vanligen sista ansökningsdatum för projekt som avses starta nästa år. Andra datum för ansökan kan dock förekomma. Information om sista ansökningsdag för en ansökningsomgång annonseras i första hand på Naturvårdsvårdsverkets webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. I användarmanualen för LONA-tjänsten finns anvisningar för hur du fyller i ansökan.

Frågor och svar om LONA på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Ansök om ändringar i projekten

Ansök om ändringar hos Länsstyrelsen om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller projektets slutdatum.

Maila Länsstyrelsen om ändringar

Ansökningar om ändringar skickas via mail till jamtland@lansstyrelsen.se

Du ska ange projektnamn samt projektets diarienummer.

LONA-ansvarig på kommunen ska skicka ansökan

Observera att det är LONA-ansvarig på kommunen som ska skicka in ansökan om ändringar av projekten.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas in till Länsstyrelsen med e-post (eller vanlig post). Skriv ut, underteckna och mejla slutrapporten som digitalt inskannat dokument, eller skicka med vanlig post, till Länsstyrelsen. Sista datum för verksamhetsrapportering är den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Observera att både verksamhetsrapporten och slutrapporten ska skickas till jamtland@lansstyrelsen.se. Slutrapporten ska vara underskriven av behörig firmatecknare i kommunen. Innan du rapporterar i registret bör du läsa igenom vägledningarna för verksamhetsrapportering och slutrapportering:

 • En fullständig verksamhetsrapport krävs endast av projekt som genomfört något under föregående verksamhetsår.
 • Har ingen verksamhet skett inom projektet så ska ni meddela varför samt om projektets tidplan kommer att hållas till länsstyrelsen på adressen jamtland@lansstyrelsen.se.
 • Det år projektet slutredovisar behöver ingen verksamhetsrapport skickas in.
 • Slutrapport krävs även för projekt som av olika skäl fått avbrytas eller inte genomförts alls.

LONA: Verksamhetsrapportering

Verksamhetsrapport skickas till Länsstyrelsen för alla pågående LONA-projekt senast den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten görs i LONA-tjänsten och skickas sedan till jamtland@lansstyrelsen.se.

För att fylla i verksamhetsrapporten i LONA-tjänsten går du in på ditt projekt och väljer fliken ”Rapportering”. Under respektive underflik (med underflik menas ”Generell information", ”Åtgärder och kostnader” och ”Finansiering” och så vidare) finns det korta texter om vad som ska fyllas i vid den årliga rapporteringen respektive slutrapporteringen. Intill vissa rubriker finns ett litet blått frågetecken som, om man håller muspekaren över, beskriver mer ingående vad som ska redovisas.

Efterhand som du fyller i är det bra om du trycker på ”Spara”-knappen längst ner i vardera underflik.

När du fyllt i allt som efterfrågas trycker du på ”PDF”-knappen i projekthuvudet. Tryck inte på "Skicka in” för då registreras det som en slutrapport.

Välj ”Verksamhetsrapport” i rullgardinen och tryck på ”PDF”. Spara ner och skicka in på mail. Observera även följande:

 • Verksamhetsrapporten ska ersätta eventuell tidigare verksamhetsrapport. Text som ligger kvar från förra årets rapportering ska tas bort eller skrivas om. Verksamhetsrapporterna sparas enbart genom att de sparas ner som PDF:er.
 • Rapporten bör omfatta perioden fram till den skrivs, inte bara till årsskiftet.
 • Utöver det som tas upp i rubrikerna så vill vi veta hur mycket arbetstid och faktiska utgifter som har lagts ner. Detta skrivs förslagsvis in längst ner under rubriken ”Genomförande och erfarenheter”. Kostnaderna ska delas upp på de åtgärder som beviljades i bidragsbeslutet.
  Till exempel så här: Kommunens arbetskostnad: 70 timmar à x kr. Entreprenör: 12 000 kr. Material: 5 000 kr.).
 • Lägg gärna in en bild (.jpg-format) som bilaga så dyker den upp som ”presentationsbild” för projektet senast vid första verksamhetsrapporteringstillfället.
 • Om ni vill göra ändringar i projektet så räcker det inte att skriva det i verksamhetsrapporten, se längre upp på den här hemsidan hur du ansöker om ändringar.

Länsstyrelsen kommer inte att skicka ut beslut om godkänd verksamhetsrapport. Rapporten kommer att granskas och om den behöver kompletteras tar vi kontakt med berörd kommun.

LONA: Slutrapportera

Slutrapport skickas till Länsstyrelsen senast tre månader efter projektets slutdatum. Slutrapporten fylls i direkt i LONA-tjänsten och skrivs sedan ut, skrivs under av initiativtagaren och LONA-ansvarig på kommunen, scannas in och skickas på mail till: jamtland@lansstyrelsen.se.

För att fylla i slutrapporten gör du på samma sätt som när du fyller i verksamhetsrapporten (årsrapporten). I LONA-tjänsten går du in på ditt projekt och väljer fliken ”Rapportering”.

Till skillnad från den vid verksamhetsrapporteringen så ska nu alla underflikar och fält fyllas i. Intill vissa rubriker finns ett litet blått frågetecken som, om man håller muspekaren över, beskriver mer ingående vad som ska redovisas.

Observera att slutrapporteringen ska ersätta tidigare verksamhetsrapporter. Text som ligger kvar från förra årets rapportering ska tas bort eller skrivas om. Slutrapporten ska summera hela projekttiden.

Efterhand som du fyller i är det bra om du trycker på ”Spara”-knappen längst ner i respektive underflik. När du är helt färdig, tryck på "Skicka in”. För att skriva ut den måste du först göra den till PDF. Tryck på ”PDF”-knappen i projekthuvudet, välj ”Slutrapportering” i rullgardinen och tryck på ”PDF”. Spara ner och skriv ut.

Övrigt

 • När du lägger in bilder som bilagor; se till att minst en är i formatet .jpg så att den dyker upp som ”presentationsbild” för projektet.
 • LONA-tjänsten är öppet för alla att gå in och läsa och tanken är att intresserade ska kunna leta bland projekten och ta till sig informationen/inspireras. På så sätt kan projekten bidra till ytterligare naturvårdsinsatser. Tänk gärna på detta när du skriver, försök göra texten förståelig även för utomstående.

Kontakt

Maria Noro Larsson

Naturvårdshandläggare