Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för våtmarksprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sedan starten 2004 har ett stort antal åtgärder genomförts runt om i Sverige som bidragit till naturvård och friluftsfrämjande. Satsningen för att öka de lokala initiativen för naturvård är den största hittills i Sverige.

Inga nya projekt inom ordinarie LONA

Under 2024 finns inga avsatta medel för nya projekt inom ordinarie LONA, det vill säga naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Utbetalningar i pågående projekt fortsätter som vanligt. I dagsläget har vi ingen information om det kommer att vara möjligt att ansöka om nya projekt inom ordinarie LONA år 2025.

Däremot kan du söka LONA-bidrag till nya våtmarksprojekt, det vill säga restaurering, anläggande av våtmarker eller förberedelser inför detta arbete, som vanligt.

Om bidraget

Vem kan söka bidrag?

Det är du som arbetar på en kommun som kan söka bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar eller privatpersoner.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för lokala våtmarksprojekt. Projekt inom följande kategorier kan få bidrag:

 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom våtmarksprojekt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hur stort är bidraget?

Våtmarksprojekt kan få bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna för projektet.

Stöd vid ansökan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om LONA. Här hittar du bland annat inspirationsfilmer, vägledningar för ansökan, användarmanual för hur du ansöker i LONA-tjänsten och frågor och svar om bidraget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Extra rådgivning

Nu går det att få extra rådgivning för projekt eller åtgärder som berör:

 • Våtmarks-LONA
 • Naturvägledning

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om hur du bokar rådgivningen.

Ansök om bidrag

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag i LONA-tjänsten hos Naturvårdsverket. Efter att du färdigställt och skickat in ansökan i LONA-tjänsten behöver du även skicka in ett underskrivet exemplar till Länsstyrelsen. Gör så här:

 1. Registrera och ”Skicka in” ansökan i LONA-tjänsten. Den får då status ”Inskickad”.
 2. Skriv därefter ut ansökan från LONA-tjänsten.
 3. Skriv under ansökan, det görs av firmatecknare eller motsvarande behörig företrädare för kommunen.
 4. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Länsstyrelsen.

Tillvägagångssätt vid ansökan av LONA-bidrag:

Har du en projektidé? Läs på om LONA på naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
Projektet måste uppfylla kraven i LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA. Projektets åtgärder måste falla under minst en av kategorierna beskrivna ovan.

Ta i ett tidigt skede kontakt med LONA-ansvarig på din kommun för att diskutera projektidén samt finansiering. Se Budget- och finansieringsmall. Excel, 33.7 kB.

Skapa ett konto i LONA-tjänsten och fyll i din ansökan.

LONA-dagarna

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dagar (LONA-dagarna). Då får ni chansen att visa upp ert projekt genom att arrangera exempelvis guidningar, föreläsningar eller andra aktiviteter. Kom ihåg att skriva in arrangemanget för LONA-dagarna som en egen åtgärd i projektet.

Skicka in ansökan till kommunen

 • Tryck på fliken ”skicka in” i LONA-tjänsten.
 • Kommunen går igenom din ansökan och frågar efter eventuella kompletteringar. När det är klart kan kommunen godkänna ansökan.
 • Se nu till att ansökan är komplett innan den skickas in till Länsstyrelsen. Se checklista nedan.

Skicka ansökan till kommunen i god tid innan sista ansökningsdag.

Skicka in LONA-ansökan till Länsstyrelsen

Skriv ut ansökan från LONA-tjänsten tillsammans med samtliga bilagor.
Den utskrivna ansökan skickas med bilagorna till kommunen för kommunens underskrift.

Kommunen skickar sedan vidare ansökan till Länsstyrelsen och ändrar statusen till inskickad i LONA-tjänsten.

Observera! Då åtgärderna kräver markägares godkännande bör kopior på underskrivna markägaravtal skickas med till kommunen. (Detta gäller inte om samråd med markägare ingår som åtgärd i ansökan).

Bilagor du ska skicka med ansökan

Du ska skicka med medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer, inklusive kommunen när du ansöker, tillsammans med övriga bilagor. Medfinansieringsintyg ska vara undertecknade av firmatecknare eller motsvarande ekonomiskt ansvarig för finansiären.

Medfinansieringsintyg, word Länk till annan webbplats.

Checklista för komplett ansökan

Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i LONA-tjänsten, även kommunens postgiro/bankgiro samt betalningsreferens ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige.

Åtgärder ska vara tydligt beskrivna och väl avgränsade. Det ska framgå:

 • vad det är för typ av åtgärder
 • med vilken metod åtgärderna utförs
 • platser där de olika åtgärderna ska utföras
 • hur stor areal eller hur lång sträcka åtgärderna avser
 • hur många enheter åtgärderna avser
 • kostnad för de olika åtgärderna.

Följande bilagor ska finnas med:

 • underskrivna medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer
 • kartor över geografiskt placerade åtgärder

När ansökan är komplett ändrar kommunen statusen på ärendet till inskickad

För våtmarksprojekt som innebär anläggning/restaurering av våtmark är en våtmarksritning obligatorisk. Obs! Ej vid ansökan om förstudier.

Du som har beviljats bidrag

Ansök om ändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen. Det kan vara förändringar som påverkar

 • beslutade resultat
 • ändrad finansiering/medfinansiering
 • projektets slutdatum.

Ansökan om ändringar ska gå via kommunen. Ta därför kontakt i ett tidigt skede med den på kommunen som ansvarar för projektet.

LONA-ansvarig på kommunen ska skicka ansökan

Observera att det är LONA-ansvarig på kommunen som ska skicka in ansökan om ändringar av projekten.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas till Länsstyrelsen. Den 1 mars varje år är sista datum för verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas.

Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Rapporten ska skickas in i LONA-tjänsten, skrivas ut, undertecknas och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentation på genomförda åtgärder. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten, pdf Länk till annan webbplats.

Vägledningar för verksamhetsrapportering och slutrapportering

Innan du rapporterar i registret bör du läsa igenom vägledningarna för verksamhetsrapportering och slutrapportering.

Tänk på att:

 • Även om inga åtgärder har utförts under ett år krävs en verksamhetsrapport som förklarar varför.
 • Det första projektåret samt året då projektet slutredovisar behöver ingen verksamhetsrapport skickas in.

LONA: Verksamhetsrapportering

Verksamhetsrapport skickas till Länsstyrelsen för alla pågående LONA-projekt senast den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten görs i LONA-tjänsten och skickas sedan till jamtland@lansstyrelsen.se.

När du fyllt i allt som efterfrågas trycker du på ”PDF”-knappen i projekthuvudet och väljer alternativet Verksamhetsrapport. Bilagor tas inte med i PDF-filen utan måste laddas ned separat. PDF:en med bilagor skickar kommunen till Länsstyrelsen via post eller mejl.

Observera även följande:

 • Verksamhetsrapporten ska ersätta eventuell tidigare verksamhetsrapport. Text som ligger kvar från förra årets rapportering ska tas bort eller skrivas om. Verksamhetsrapporterna sparas enbart genom att de sparas ner som PDF:er.
 • Rapporten bör omfatta perioden fram till den skrivs, inte bara till årsskiftet.

Länsstyrelsen kommer inte att skicka ut beslut om godkänd verksamhetsrapport. Rapporten kommer att granskas och om den behöver kompletteras tar vi kontakt med berörd kommun.

LONA: Slutrapportera

Slutrapport skickas till Länsstyrelsen senast tre månader efter projektets slutdatum. Slutrapporten fylls i direkt i LONA-tjänsten och skrivs sedan ut, skrivs under av initiativtagaren och LONA-ansvarig på kommunen, scannas in och skickas på mail till: jamtland@lansstyrelsen.se.

Observera att slutrapporteringen ska ersätta tidigare verksamhetsrapporter, men slutrapporten ska summera hela projekttiden. Text som ligger kvar från förra årets rapportering ska tas bort eller skrivas om. Slutrapporten ska summera hela projekttiden.

Tänk på att LONA-tjänsten är öppet för alla att gå in och läsa och tanken är att intresserade ska kunna leta bland projekten och ta till sig informationen/inspireras. På så sätt kan projekten bidra till ytterligare naturvårdsinsatser. Tänk gärna på detta när du skriver, försök göra texten förståelig även för utomstående.

Projekt som pågår eller avslutats

Du kan läsa mer om och inspireras av LONA projekt som pågår eller har avslutats nära dig eller på andra platser i Sverige. Beskrivningar och bilder från projekten finns att ta del av i LONA-tjänsten, som är en databas på Naturvårdsverkets webbplats.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom LONA?

Kommunerna ansöker om LONA-bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kontakt

Peter Grönlund

Chef naturförvaltningsfunktionen, naturvårdsenheten

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss