Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

 • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
 • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
 • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
 • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

De regionala miljömålen är vägledande för det miljötillstånd som ska uppnås i länet. Nya regionala miljömål antogs i december 2013 för Jämtlands län och befästes i december 2016.

Efter en regional dialog antogs december 2013 nya regionala miljömål för Jämtlands län. De regionala miljömålen är desamma som de nationella miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar och ersätter tidigare regionala miljömål. Vidare antogs två regionala tillägg, Ingen utbyggnad av vattenkraft samt Ingen uranbrytning. Det nationella miljökvalitetsmålet Hav i balans är ej relevant i länet.

I december 2016 uppdaterades det regionala åtgärdsprogrammet för Jämtlands län miljömål. De nationella miljökvalitetsmålen inklusive tillägg gäller fortsatt.

Prioriterade mål

Sju av de 15 miljömålen har prioriterats extra under perioden 2017–2020.

 • Begränsad klimatpåverkan
 • God bebyggd miljö
 • Giftfri miljö
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö.

Följande kriterier användes för att genomföra prioriteringen

 • Läget/tillståndet i miljön
 • Profilfråga för länet
 • Regionala eller lokala åtgärders betydelse för måluppfyllelse
 • Regleras av andra processer

Utmaningar och åtgärder

För varje miljömål har specifika utmaningar lyfts fram. Utmaningarna är frågor som är extra viktiga att arbeta med för att nå måluppfyllelse. Läs mer nedan om utmaningarna för respektive miljömål i de regionala miljömåls­bedömningar som tagits fram.

Länsstyrelsen har för 2018 tagit fram en regional handlingsplan för att synliggöra vilka satsningar som görs av Länsstyrelsen och inspirera under året.

Varje höst görs målbedömningar på regional och nationell nivå. Länsstyrelsen (Skogsstyrelsen för Levande skogar) ansvarar för uppföljning och målbedömningar på den regionala nivån.

I den senast genomförda regionala miljömålsbedömningen, november 2018, bedömdes inget av de tolv nationella miljömål som följs upp på regional nivå kunna nås i Jämtlands län till år 2020. Tre av målen – Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedömdes som nära att nås. De övriga nio målen bedömdes inte kunna nås med beslutade styrmedel.

Att nio av målen inte nås till år 2020 har flera viktiga orsaker.

Den minskande odlings- och betesarealen inom jordbruket påverkar miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i negativ riktning. Hänsynen i skogsbruket och arbetet med att skydda värdefulla skogs- och myrmarker är med dagens takt inte tillräckligt för att nå målen om Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Åtgärdsbehovet är mycket stort för att nå Levande sjöar och vattendrag. Kraftigt ökade resurser till åtgärder och tillsyn samt förändrade styrmedel behövs. Ökade resurser behövs också för arbetet med kulturmiljöerna.

Ett annat problem är bristande kunskap som gör att miljötillstånd och trender inte kan bedömas för flera mål. Detta gäller till exempel målen Frisk luft och Ingen övergödning, två mål som bedöms nära att nå, men där resurser behövs för mer mätning och miljöövervakning. Detta gäller även för Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.

Ett övergripande problem som försvårar möjligheten att nå flera mål, inte minst Storslagen fjällmiljö, är ett förändrat klimat.

Åtgärder bidrar positivt i miljömålsarbetet

Även om det behövs nationella styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen på regional nivå är det viktigt att åtgärda de delar som är möjliga. Och precis som under tidigare år har det under 2018 genomförts en mängd åtgärder som bidragit positivt i miljömålsarbetet. Dels i form av utveckling av strategier och åtgärdsplaner, som i kommunala översiktsplaner och åtgärdsplaner för länets vattensystem; dels i form av genomförda åtgärder som till exempel reservatsbildning för skyddsvärda områden, restaurering av vattendrag, samt insatser för giftfri förskola och minskad klimatpåverkan.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö samt Generationsmålet bedöms endast på nationell nivå. De nationella bedömningarna gäller även för Jämtlands län. Analys och åtgärder för de tre miljökvalitetsmålen redovisas dock regionalt. För Generationsmålet redovisas enbart åtgärder. Skogsstyrelsen ansvarar för bedömningen av Levande skogar.

Vill du veta med om miljömålssystemet, ett specifikt miljömål eller en specifik åtgärd?

För varje miljömål finns en utsedd miljömålsbevakare som har god kunskap om aktuella åtgärder, tillståndet i miljön samt vilka utmaningar som finns för att nå målet.

Kontakta oss gärna!


Kontaktpersoner för miljömålen

Miljömål

Namn

Telefonnummer

Samordnare

Jimmy Nilsson

010-225 32 89

Begränsad klimatpåverkan

Lars Jonsson

010-225 32 67

Bara naturlig försurning

Johan Ahlgren

010-225 33 33

Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet

Annika Lundmark

010-225 33 44

Giftfri miljö

Anna Löfholm

010-225 32 28

Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö

Gunbritt Nilsson

010-225 32 08

Ingen övergödning

Elin Götzmann

010-225 33 96

Levande sjöar och vattendrag

Ingemar Näslund

010-225 33 06

Myllrande våtmarker

P-O Nystrand

010-225 32 66

Levande skogar

Per Sander

010-225 34 81

Ett rikt odlingslandskap

Linnea Mårtensson

010-225 32 10

Storslagen fjällmiljö

Eva Näsman

010-225 32 12

God bebyggd miljö

Massimo Cati

010-225 33 81

Ett rikt växt- och djurliv

Per Sander

010-225 34 81

Kulturmiljö

Eva Karlsson

010-225 33 58

 

Under 2020 kommer vi arbeta tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och Skogsstyrelsen med ett stort antal insatser. I denna broschyr presenteras ett urval av de satsningar som ska genomföras under 2020 som vi anser vara extra viktiga. Åtgärderna ligger i linje med våra uppdrag, men vi vill visa upp dem som inspiration för alla andra viktiga aktörer i länet.

Åtgärderna kommer att följas upp under året samtidigt som en ny handlingsplan ska tas fram för kommande år.

Handlingsplan 2020 – så når vi miljömålen i Jämtlands länPDF

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare