Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Kommunens arbete med miljömålen

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning som ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. I vägledningen lyfts också lärande exempel fram, från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Vill du veta med om miljömålssystemet, ett specifikt miljömål eller en specifik åtgärd?

För varje miljömål finns en utsedd miljömålsbevakare som har god kunskap om aktuella åtgärder, tillståndet i miljön samt vilka utmaningar som finns för att nå målet.

Ring vår växel 010-225 30 00 och be att få prata med ansvarig person.

Kontaktpersoner för miljömålen

Miljömål

Namn

Samordnare

Jimmy Nilsson

Begränsad klimatpåverkan

Jimmy Nilsson

Bara naturlig försurning

Erica Roos

Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet

Gunbritt Nilsson

Giftfri miljö

Anna Löfholm

Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö

Cecilia Moberg

Ingen övergödning

Ann-Kristin Eriksson

Levande sjöar och vattendrag

Elin Götzmann

Myllrande våtmarker

Felicia Forsberg

Levande skogar

Pär Hedberg

Ett rikt odlingslandskap

Linnea Mårtensson, Tina Olsson

Storslagen fjällmiljö

Tomas Bergström

God bebyggd miljö

Massimo Cati

Ett rikt växt- och djurliv

Sarah Leander Johannesson

Kulturmiljö

Eva Karlsson


Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss