Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2021-2026.

Den regionala miljöövervakningen delas in i nio områdesprogram och 23 delprogram:

Krondroppsnätet

Miljötillstånd i skogslandskapet

Gräsmarkernas gröna infrastruktur

Rikkärr

 • Fjällvegetation
 • Trädgräns i fjällen
 • Nyckelarter i fjällen
 • Häckande fåglar i fjällen
 • Smågnagare i fjällen
 • GLORIA
 • Glaciärer

 • Häckande fåglar
 • Exploatering av sötvattenstränder
 • Utter

 • Grundvattenkvalitet
 • Grundvattennivåer
 • Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag
 • Stormusslor
 • Klimateffekter i fjällsjöar

 • Miljögifter i Indalsälvens avrinningsområde
 • Regionala kampanjer och screening av miljögifter
 • Miljögifter i fisk

Förtätning av miljöhälsoenkäter

Kontakt