Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

I länet är det en hel del pågående arbete kopplat till förorenade områden. Mycket av de pågående arbetena handlar om hantering av inkommande ärenden, exv. anmälningar om påträffad förorening vid grävningar samt undersökningar och åtgärder vid grävningar och byggnationer.

Nedan redovisas några av de större utredningar och åtgärder som sker i länet.

I länet sker pågående arbete med utredningar i flera kommuner, både tillsynsdrivna och statligt finansierade:

 • Lasses kemiska tvätt, Östersunds kommun: Fördjupande undersökningar och utredningar (huvudstudie) av en äldre nedlagd kemtvätt som använt klorerade lösningsmedel. Genomförs under 2022–2023 och finansieras med statliga medel.
 • Nedlagda deponier, Östersunds kommun: Enklare översiktliga undersökningar (MIFO fas 2) genomförs på kommunens nedlagda deponier för att få en bättre förståelse om vilka föroreningar som finns och om det finns behov av fortsatta undersökningar eller åtgärder.
 • Brandövningsplats Furulund, Östersunds kommun: Omfattande undersökningar av PFAS pågår och förväntas rapporteras till tillsynsmyndigheten i september 2022.
 • F4/Bynäset, Östersunds kommun: Kontrollprogram för att utreda spridning av PFAS från de gamla brandövningsplatserna vid F4 och Bynäset pågår. Kopplat till förorenings-problematiken kring PFAS görs det även provtagningar på exv. rådjur, älg, svamp och bär inom och i närheten av F4-området. Även fisk i Storsjön provtas.
 • Svegs kemtvätt, Härjedalens kommun: Enklare översiktlig undersökning (MIFO fas 2) av en äldre nedlagd kemtvätt som använt klorerade lösningsmedel. Genomförs under 2022 och finansieras med statliga medel.
 • Ås båthamn, Krokoms kommun: Undersökningar genomförs inför kommande ledningsdragningar och ny pumpstation inom området.
 • Ocke trä, Åre kommun: Undersökning för att utreda föroreningssituationen inför ett eventuellt anläggande av landbaserad fiskodling.
 • Hugos trä, Ragunda kommun: undersökning genomförd, tillsynsmyndigheten håller på att utvärdera resultaten och bedöma om ytterligare provtagningar och/eller åtgärder behövs.
 • Bangård, Strömsunds kommun: kompletterande provtagningar har genomförts och bedömning ska göras om det behövs ytterligare undersökningar eller åtgärder.

 • Dvärsätts Båt- och varvsförening/ Storsjön-Övre Indalsälvens flottningsförening, Krokoms kommun: åtgärder för att hantera läckage från en äldre drivmedelscistern.
 • Järpens industriområde, Åre kommun: Föroreningar framför allt i form av kisaska från en äldre nedlagd massafabrik som fanns på området. Efterbehandlingsåtgärder pågår och ska avslutas under 2022. Finansieras med statliga medel.
 • Östersunds gasverk, Östersunds kommun: Pågående statligt finansierade åtgärder. Ansökan om extra medel för åtgärdsförberedelser har skickats till Naturvårdsverket. Ambitionen är att själva åtgärderna ska påbörjas under 2023.

 • Flera kommuner (exv. Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda) och Länsstyrelsen arbetar med att ta fram handlingsplan för arbetet med förorenade områden. Flera kommuner ser även över riktlinjer, behovsutredning och tillsynsplan för förorenade områden.
 • Inom tillsynsvägledning planerar Länsstyrelsen att i oktober hålla ett webbinarium om nedlagda deponier. Detta är en del i den tillsynsvägledning som Norrlänen ger. Utöver detta planeras även en samverkansträff för länets miljöinspektörer som arbetar med förorenade områden.

Kommande arbete

Nedan redovisas kommande arbetsinsatser:

Flertalet statligt finansierade undersökningar och åtgärder planeras under de kommande åren:

 • MIFO fas 2-undersökningar vid potentiellt PFAS-förorenade objekt (flera kommuner). Bidrag planeras att ansökas för enklare översiktliga undersökningar som ska genomföras under 2023.
 • Tjärfabrik i Grötingen, Krokoms kommun: kompletterande utredningar för att bedöma riskerna, åtgärdsbehov och möjliga åtgärdsalternativ. Bidrag planeras att sökas för den kompletterande utredningen som ska genomföras under 2023.
 • Ulriksfors sulfitfabrik, Strömsunds kommun: åtgärdsförberedelser och åtgärder planeras att genomföras under de kommande åren.
 • Hissmofors sulfitfabrik etapp 2, Krokoms kommun: åtgärdsförberedelser och åtgärder vid flertalet delområden inom Hissmofors sulfitfabrik planeras att genomföras under de kommande åren. 12% av kostnaderna bekostas av ansvarig verksamhetsutövare.
 •  

I länet planeras flera tillsynsdrivna projekt/ärenden de närmaste åren på både kommuner och Länsstyrelsen:

Kommun/Länsstyrelse

Kommande arbete 2023-2025

Berg/Härjedalen

· Inventering av objekt med potentiell PFAS-förorening

· Öka resurser och kompetensutveckling för att kunna initiera något/ett par ärenden per år

Bräcke

· Bräcke gasverk/SJ:s bangård – ev. kompletterande undersökningar av Trafikverket.

· Fortsatt dialog med konkursförvaltare angående Kälarnesågen. Ansvarsutredning behöver kompletteras när konkursen avslutas.

Krokom

· Initiera ärende kring den f.d. brandövningsplatsen i Krokom. Först och främst avstädning.

Ragunda

· Upprätta handlingsplan för arbetet med förorenade områden

Strömsund

· Åtgärder planeras av Svevia i en nedlagd täkt (Mullnäset)

· Bedriva tillsyn på de åtgärder som planeras vid Ulriksfors f.d. sulfitfabrik.

Åre

· Fortsatta undersökningar vid Äggfors massafabrik.

Östersund

· Projekt för att initiera ett samarbete mellan länets kommuner för ett helhetsgrepp på tillsynen av räddningstjänsterna i länet, exv. kopplat till räddningstjänsternas brandövningsplatser och PFAS-problematik.

· Bedriva tillsyn på de statligt finansierade projekten i kommunen (Lasses kemiska tvätt och Östersunds gasverk).

· Genomföra ansvarsutredningar och krav på undersökningar/åtgärd på objekt med riskklass 2.

· Genomföra ansvarsbedömningar på objekt med branschklass 2 som inte har inventerats.

Länsstyrelsen

· Fortsatt arbete med att utreda PFAS kopplat till pågående verksamheter som Länsstyrelsen har tillsynsansvar för.

· Inventering av förorenade sediment.

· Pilgrimstad boardfabrik – fortsatta undersökningar kring fiberbanken och de fiberrika sedimenten.

 • Några kommuner som inte påbörjat arbetet med handlingsplaner har aviserat att de kommer titta på det under de kommande åren. Länsstyrelsen kommer att prioritera tillsynsvägledning kring detta om behov finns.
 • Länsstyrelsen planerar för fortsatt samverkan med de övriga norrlänen kring tillsynsvägledning för kommunerna.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss