Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

I länet är det en hel del pågående arbete kopplat till förorenade områden. Mycket av de pågående arbetena handlar om hantering av inkommande ärenden, exv. anmälningar om påträffad förorening vid grävningar samt undersökningar och åtgärder vid grävningar och byggnationer.

Nedan redovisas några av de större utredningar och åtgärder som sker i länet.

I länet sker pågående arbete med utredningar i flera kommuner, både tillsynsdrivna och statligt finansierade:

 • Lasses kemiska tvätt, Östersunds kommun: Fördjupande undersökningar och utredningar (huvudstudie) av en äldre nedlagd kemtvätt som använt klorerade lösningsmedel. Genomförs under 2022–2023 och finansieras med statliga medel.
 • Nedlagda deponier, Östersunds kommun: Kompletterande provtagningar görs på flertalet nedlagda deponier för att få en bättre förståelse om vilka föroreningar som finns och om det finns behov av fortsatta undersökningar eller åtgärder.
 • PFAS-undersökningar, Östersunds kommun: undersökning av PFAS vid flertalet olika objekt, exv. avfallsanläggningar, skidstadion, brandövningsplats Furulund, vattenreningsverk.
 • F4/Bynäset, Östersunds kommun: Kontrollprogram för att utreda spridning av PFAS från de gamla brandövningsplatserna vid F4 och Bynäset pågår. Kopplat till förorenings-problematiken kring PFAS görs det även provtagningar på exv. rådjur, älg, svamp och bär inom och i närheten av F4-området. Även fisk i Storsjön provtas. Förvaltningsplan och förslag till spridningsbegränsande åtgärder kommer tas fram under 2024.
 • Brandövningsplats Undersåker, Åre kommun: Provtagning/undersökning kontinuerligt för att utreda förekomst och spridning av PFAS.
 • Nedlagda deponier, Åre kommun: Undersökning av nedlagda deponier.
 • Bräcke Gasverk, Bräcke kommun: Kompletterande utredningar vid Bräcke gasverk ska påbörjas under hösten 2023.
 • Tjärfabrik Grötingen, Bräcke kommun: statligt finansierad utredning genomförs under 2023 för att bedöma vilka risker som finns och ge åtgärdsförslag.
 • Skjutbanor, Strömsunds kommun: planering av enklare undersökningar vid två skjutbanor pågår.
 • Jormligruvan, Strömsunds kommun: inventering pågår.
 • Tandsbyns metallvarufabrik och bekämpningsmedelsförråd Mullbergstjärn, Östersunds och Bergs kommuner: Länsstyrelsen har beviljats bidrag för att göra enklare översiktlig undersökning (MIFO fas 2) med fokus på PFAS på två objekt. Undersökningen ska genomföras under 2023 och kommer troligen att pågå även under 2024.
 • Krokoms Brandövningsplats, Krokoms kommun: Ansvarsutredning håller på att upprättas för att kunna genomföra undersökningar.

 • Jämtskogens trä, Östersunds kommun: åtgärder av impregneringsanläggning där förhöjda halter av framför allt arsenik, koppar och krom påvisats.
 • Östersunds gasverk, Östersunds kommun: Pågående statligt finansierade åtgärder. Ansökan om bidrag för åtgärder har skickats till Naturvårdsverket. Ambitionen är att själva åtgärderna ska påbörjas under våren 2024.
 • Hissmofors sulfitfabrik, Krokoms kommun: Uppföljande kontroll vid de delområden som åtgärdats i etapp 1. Planering inför åtgärder på ytterligare delområden pågår.
 • Ås båthamn, Krokoms kommun: Åtgärder i samband med anläggande av pumpstation och VA-utbyggnad.
 • Järpens industriområde, Åre kommun: Föroreningar framför allt i form av kisaska från en äldre nedlagd massafabrik som fanns på området. Efterbehandlingsåtgärder pågår och ska avslutas under 2023. Finansieras med statliga medel.
 • Colabit Oil Storlien, Åre kommun: Åtgärder efter påträffad förorening vid utbyte av ledningar.
 • Oljedepå Shell, Strömsunds kommun: anmälan om avhjälpandeåtgärd har lämnats in till kommunen.
 • Ulriksfors sulfitfabrik, Strömsunds kommun: statligt finansierade åtgärdsförberedelser pågår och kommer avslutas under 2024. Ansökan om statliga medel för åtgärder ska lämnas in.

 • Flera kommuner (exempelvis Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda) och Länsstyrelsen arbetar med att ta fram handlingsplan för arbetet med förorenade områden. Flera kommuner ser även över riktlinjer, behovsutredning och tillsynsplan för förorenade områden.
 • Inom tillsynsvägledning planerar Länsstyrelsen att i november hålla en tillsynsvägledningsträff för bygg- och miljöinspektörer. Utöver detta planeras även en samverkansträff för länets miljöinspektörer som arbetar med förorenade områden.

Kommande arbete

Nedan redovisas kommande arbetsinsatser:

Flertalet statligt finansierade undersökningar och åtgärder planeras under de kommande åren:

 • Verifierande fältprovtagningar för att undersöka förekomst av PFAS vid 15 områden kommer genomföras under 2024. Bidrag har även beviljats för provtagningar vid 20 objekt år 2025.
 • Verifierande fältprovtagningar för att undersöka förekomst av föroreningar i sediment vid 15 områden kommer genomföras under 2024. Bidrag har även beviljats för provtagningar vid 20 objekt år 2025.
 • Hissmofors sulfitfabrik etapp 2, Krokoms kommun: åtgärdsförberedelser och åtgärder vid flertalet delområden inom Hissmofors sulfitfabrik planeras att genomföras under de kommande åren. 12% av kostnaderna bekostas av ansvarig verksamhetsutövare.

I länet planeras flera tillsynsdrivna projekt/ärenden de närmaste åren på både kommuner och Länsstyrelsen:

Kommun/Länsstyrelse

Kommande arbete 2024-2026

Berg/Härjedalen

 • Inventering av objekt med potentiell PFAS-förorening
 • Öka resurser och kompetensutveckling för att kunna initiera något/ett par ärenden per år

Bräcke

 • Bräcke gasverk/SJ:s bangård – kompletterande undersökningar av Trafikverket.
 • Fortsatt dialog med konkursförvaltare angående Kälarnesågen. Ansvarsutredning behöver kompletteras när konkursen avslutas.

Krokom

 • Fortsatt arbete med den före detta brandövningsplatsen i Krokom.

Ragunda

 • Upprätta handlingsplan för arbete med förorenade områden.

Strömsund

 • Bedriva tillsyn på de åtgärder som planeras vid Ulriksfors före detta sulfitfabrik.

Åre

 • Fortsatt arbete med nedlagda deponier.
 • Fortsatta undersökningar vid Äggfors massafabrik.

Östersund

 • Fortsatt arbete strategiskt enligt kommunen riktlinjer.
 • Bedriva tillsyn på de statligt finansierade projekten i kommunen (Lasses kemiska tvätt och Östersunds gasverk).
 • Fortsatt arbete med nedlagda deponier.
 • Ansvarsutredning och föreläggande om provtagning för Pressateljén och IMA-tvätten.

Länsstyrelsen

 • Fortsatt arbete med att utreda PFAS kopplat till pågående verksamheter som Länsstyrelsen har tillsynsansvar för.
 • Inventering av förorenade sediment.
 • Pilgrimstad boardfabrik – fortsatta undersökningar kring fiberbanken och de fiberrika sedimenten.

 • Några kommuner som inte påbörjat arbetet med handlingsplaner har aviserat att de kommer titta på det under de kommande åren. Länsstyrelsen kommer att prioritera tillsynsvägledning kring detta om behov finns.
 • Länsstyrelsen planerar för fortsatt samverkan med de övriga norrlänen kring tillsynsvägledning för kommunerna.
 • Länsstyrelsen planerar även ett projekt för att få fler kommuner att ta på sig huvudmannaskapet, detta kommer inledas med introduktion om vad det innebär att vara huvudman i statligt finansierade projekt under 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss