Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

I Hallands län pågår för tillfället både utredningsobjekt med statliga medel samt åtgärdsobjekt. Det område som utretts under året är Spekedalsdeponin. Områden där åtgärdsförberedande undersökningar, åtgärder och efterkontroll pågått är Kvarteret Renen, Slöinge träförädling, Holmstvätt samt Tölö.

  • Kvarteret Renen i Varberg är det område som ligger högst upp på länets prioriteringslista. Området har delvis schacktsanerats samt behandlats med termiskinsitusanering. Området är unikt genom att man har använt sig av termisk sanering i kristallint berg ner till 50 meters djup. Under året har pilottesterna utvärderats men valet av att starta en insitusanering har flyttats fram till 2024 eftersom Trafikverkets åtgärder i området orsakar en grundvattensänkning i det område där insitusaneringen är planerad.
  • Under 2019 och 2020 utfördes schaktsanering vid ett förorenat område Tölö i Kungsbacka kommun. På platsen har bedrivits verksamhet med tillverkning av tak- och byggpapp med mera. Ett delansvarigt bolag har bekostat saneringen till 25 procent och resterande andel har bekostats med statliga bidragsmedel. En riskbedömning efter saneringen har visat att det inte föreligger några oacceptabla risker med kvarstående föroreningar. Restriktioner har tagits fram för intilliggande fastigheter, vilka bland annat handlar om att kontakt ska tas med Länsstyrelsen innan markarbeten utförs.
  • En termisk sanering förbereds på Holms tvätt, en kemtvätt som ligger centralt i samhället Harplinge. Under året har en upphandling utförts av den termiska saneringen och projektering inför förberedelsefasen är i full gång.
  • Utredningsobjektet Steninge Glasbruk som ligger i ett för Halmstadborna mycket välbesökt område med strand och restaurangverksamhet är färdigt i utredningsskedet. Förändringar och nya förordningar har gjort att ansökan måste upprättas på nytt, vilket har fördröjt åtgärderna i området.
  • Asklunds trävaru AB har utretts vidare och en komplett huvudstudie med en riskvärdering har utförts. Under året har ansökan enligt ny förordning upprättats och handläggs hos naturvårdsverket.
  • Halland är ett exploaterings län och mängder av planer hanteras i det dagliga arbetet på miljövårdsenheten. Ett av dessa områden är hamnutfyllnaden i Halmstad.
  • Förfrågningar från EBH-databasen är fortsatt hög där många av frågorna är från konsulter eller privatpersoner som funderar på att köpa fastigheter.
  • Länsstyrelsen samt kommunerna bedriver tillsyn på förorenade områden i länet. Ett exempel på ett objekt som bedrivs tillsynsvägen av Länsstyrelsen är f.d. Hammargrens i Kungsbacka, där en sanering har skett under året och en slutrapport har lämnats in.
  • Ett område som prioriterats högt är försvarets anläggningar FMTS samt Nyårsåsen i Halmstad där väldigt höga PFAS halter har konstaterats i jord-, yt- och grundvatten och påverkar ett flertal vattentäkter som försörjer Halmstad med vatten. Länsstyrelsen har inget tillsynsansvar här men har tagit på sig det regionala samordningsansvaret samt svarar på FIHMs remisser.

Länsstyrelsen jobbar med tillsynsvägledning gentemot kommunerna och har löpande kontakt med alla kommuner om olika typer av frågor samt anordnar årligen tillsynsvägledningsträffar. I år planeras en GRUF-utbildning för länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland samt Värmland.

Kommande arbete

De närmaste åren kommer Länsstyrelsen lägga mycket tid på de objekt som är i "Åtgärd", vilket troligen kommer vara cirka fyra objekt. Renen kommer vara aktiv åtminstone ett år till innan fasen går in i efterkontroll. Efterkontroller pågår vid Tölöprojektet. Det nya objektet Asklunds trävaru AB kommer troligen vara inne i en intensiv fas med mycket fokus på information. Likaså Holms tvätt i Harplinge bör snart befinna sig i den intensiva men spännande fasen av termiskinsitusanering. Slöinge träförädling har fått ta ett omtag av provtagningsmässigt och förhoppningen att detta slutförs under kommande år. Länsstyrelsen har också för avsikt att fortsätta med de samverkansträffar som Länsstyrelsen regelbundet har kallat till inom ramen för PFAS-problematiken kring Försvarsmaktens anläggningar i Halmstad.

Det är också viktigt att arbete läggs på att tillsammans med kommunerna få fram nya utredningsobjekt att söka utredningsmedel för. Det är också viktigt att det finns mindre, mer lätthanterliga objekt i kombination med de större mer omfattande objekten, som har en lång åtgärdstid.

Exploateringstakten ser inte ut att minska i länet vilket genererar mycket arbete i planarbetet. Det stora trycket på efterfrågan av information från EBH-databasen ser ut att fortsätta.

Arbetet med att driva tillsynsobjekten framåt pågar med prioriterade objekt.

Länsstyrelsen kommer att arbeta med att identifiera och inventera PFAS och sediment enligt regeringsuppdragen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss