Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

I Hallands län pågår för tillfället både utredningsobjekt med statliga medel samt åtgärdsobjekt. De områden som utretts under året är Spekedalsdeponin, Knäreds Galvano samt Industrizink. Områden där åtgärdsförberedande undersökningar, åtgärder och efterkontroll pågått är Kvarteret Renen, Slöinge träförädling samt Tölö.

  • Kvarteret Renen i Varberg är det område som ligger högst upp på länets prioriteringslista. Området har delvis schacktsanerats samt behandlats med termiskinsitusanering. Området är unikt genom att man har använt sig av termisk sanering i kristallint berg ner till 50 meters djup. Under året har pilottester skett på området där sanering av grundvattenplymen är planerad. Nästa steg i processen blir att välja metod för behandling av grundvattenplymen.
  • Under 2019 och 2020 utfördes schaktsanering vid ett förorenat område Tölö i Kungsbacka kommun. På platsen har bedrivits verksamhet med tillverkning av tak- och byggpapp med mera. Ett delansvarigt bolag har bekostat saneringen till 25 procent och resterande andel har bekostats med statliga bidragsmedel. Länsstyrelsen förelade det delansvariga bolaget om att betala in 25 procent av kostnaderna för saneringen till Länsstyrelsen, innan saneringsåtgärderna utfördes. En riskbedömning över kvarvarande föroreningar har lämnats in till Länsstyrelsen.
  • En termisk sanering förbereds på Holms tvätt i Harplinge. En kemtvätt som ligger centralt i samhället Harplinge. Här har detaljerade undersökningar utförts för att förbereda för den termiska saneringen. På grund av rådande energiläge kommer den termiska saneringen att skjutas fram till 2023-2024.
  • Utredningsobjektet Steninge Glasbruk som ligger i ett för Halmstadborna mycket välbesökt område med strand och restaurangverksamhet är färdigt i utredningsskedet. Förändringar och nya förordningar har gjort att ansökan måste upprättas på nytt vilket har fördröjt åtgärderna i området.
  • Asklunds trävaru AB har utretts vidare och en komplett huvudstudie med en riskvärdering har utförts. Under året har ansökan enligt ny förordning upprättats. När det gäller åtgärdsförberedande undersökningar samt åtgärder.
  • Halland är ett exploaterings län och mängder av planer hanteras i det dagliga arbetet på miljövårdsenheten. Ett av dessa områden är hamnutfyllnaden i Halmstad som genererat en mängd ärende under året
  • Förfrågningar från EBH-databasen är fortsatt hög där många av frågorna är från konsulter eller privatpersoner som funderar på att köpa fastigheter.
  • Länsstyrelsen samt kommunerna bedriver tillsyn på förorenade områden i länet. Ett exempel på ett objekt som bedrivs tillsynsvägen av Länsstyrelsen är f.d. Hammargrens i Kungsbacka där provtagningar har slutförts och en begäran av en saneringsplan har efterfrågats.
  • Ett område som prioriterats högt är försvarets anläggningar FMTS samt Nyårsåsen i Halmstad där väldigt höga PFAS halter har konstaterats i jord-, yt- och grundvatten och påverkar ett flertal vattentäkter som försörjer Halmstad med vatten. Länsstyrelsen har inget tillsynsansvar här men har tagit på sig det regionala samordningsansvaret.

Länsstyrelsen jobbar med tillsynsvägledning gentemot kommunerna och har löpande kontakt med alla kommuner om olika typer av frågor samt anordnar årligen tillsynsvägledningsträffar


Kommande arbete

De närmaste åren kommer Länsstyrelsen lägga mycket tid på de objekt som är i "Åtgärd", vilket troligen kommer vara cirka 5 objekt. Renen kommer vara aktiva åtminstone ett år till innan fasen går in i efterkontroll. Efterkontroller pågår vid Tölöprojektet. De nya objekten Steninge Glasbruk och Asklunds trävaru AB kommer troligen vara inne i en intensiv fas med mycket fokus på information. Slöinge träförädling har fått ta ett omtag provtagningsmässigt och förhoppningen att detta slutförs under kommande år. Länsstyrelsen har också för avsikt att fortsätta med de samverkansträffar som Länsstyrelsen regelbundet har kallat till inom ramen för PFAS problematiken kring Försvarsmaktens anläggningar i Halmstad.

Det är också viktigt att arbete läggs på att tillsammans med kommunerna få fram nya utredningsobjekt att söka utredningsmedel för. Det är även viktigt att det finns mindre mer lätthanterliga objekt i kombination med de större mer omfattande objekten som har en lång åtgärdstid.

Under våren 2022 hölls en utbildning för kommunerna om den nya förordningen och ansökan av bidrag. Denna utbildningsdag handlade också om åtgärderna på Renen, provtagningsmetodik samt ett gott exempel från Halmstad kommun.

Exploateringstakten ser inte ut att minska i länet vilket genererar mycket arbete i planarbetet. Det stora trycket på efterfrågan av information från EBH-stödet ser ut att fortsätta.

Arbetet med att driva tillsynsobjekten framåt pågar med bland annat PFAS i Kistinge industriområde, Gammalsbo, Hammargrens samt Ätranverken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)