Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Inventering

Länsstyrelsen i Halland har sedan 2003 arbetat med att kartlägga och inventera förorenade områden vilket har lett till att flera undersökningar har kunnat utföras vid olika platser. En del områden har visat sig vara så förorenade att saneringsåtgärder har varit nödvändiga.

Branscher som har kartlagts genom Länsstyrelsens inventeringsarbete är bland annat brandövningsplatser, garverier, kemtvättar, massa och pappersindustrier, plantskolor, skjutbanor, verkstadsindustrier med flera. Länsstyrelsen har utgått från MIFO-metodiken framtagen av Naturvårdsverket för att utföra inventeringarna.

I nuläget finns 2 482 platser registrerade i databasen över förorenade områden (EBH-stödet) i Halland och ungefär hälften av dessa har inventerats. Delvisa eller fullständiga saneringsåtgärder pågår eller har vidtagits vid 193 platser.

Utredningar och åtgärder

Många utredningar utförs som följd av det höga exploateringstryck som finns i de flesta halländska kommunerna. När markanvändning ändras från exempelvis industriområde till bostadsområde, måste mark och grundvatten undersökas. Undersökningar initieras även vid fastighetsförsäljningar, markarbeten inom verksamhetsområden, krav från tillsynsmyndigheter eller vid statligt finansierade projekt där det inte finns någon ansvarig.

Om undersökningar och riskbedömningar visar på en oacceptabel risk behöver åtgärder vidtas. Flera saneringar utförs årligen i länet som en följd av den höga exploateringstakten men åtgärder utförs även vid statligt finansierade projekt eller genom krav från tillsynsmyndighet.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har årligen anordnat tillsynsvägledning inom något tema inom förorenade områden. Träffarna har handlat om exempelvis riskbedömning vid förorenade områden, undersökning vid gamla deponier, spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljö, förorenade områden och fysisk planering, ansvarsutredning, strategiskt arbete med förororenade områden, grundutbildning inom tillsyn av förorenade områden med mera.

Tidigare år har Länsstyrelsen haft digitala möten med samtliga halländska kommuner och informerat om arbetssättet ”att arbeta strategiskt med förorenade områden”. Handläggare från olika förvaltningar, chefer samt politiker har deltagit vid mötena.

  • Deponiprojektet pågick mellan 2014 och 2016 och var ett samarbetsprojekt mellan de halländska kommunerna och Länsstyrelsen. Projektet gick ut på att kartlägga de deponier som misstänktes utgöra störts risk för människors hälsa och miljö. Kommunerna bekostade inventeringen som Länsstyrelsen utförde. De flesta större deponierna inventerades och efter projektet har kommunerna själva arbetat vidare med handlingsplaner för att undersöka och åtgärda de prioriterade deponierna.
  • Länsstyrelsen arbetade under 2020 med ett bidragsfinansierat PFAS-projekt inom ett industriområde i Halmstads kommun. Syftet med projektet var att via provtagning kunna lokalisera en eller fler utsläppskällor av PFAS-ämnen till recipienten. Platsen valdes då en screening 2015 samt uppföljande provtagningar under 2016 och 2018 visade på förhöjda halter av PFAS i recipienten. Projektet har resulterat i en ökad kunskap om föroreningssituationen och riskerna med PFAS samt utgör ett viktigt underlag för det fortsatta tillsynsarbetet av miljöfarliga verksamheter i området. Exempelvis har miljö- och byggförvaltningen tagit fram en ansvarsutredning som gjort att kommunen förelagt ansvariga att ta fram en provtagningsplan.

Slutförda saneringsåtgärder finansierade med statliga bidragsmedel har utförts vid Rydöbruks sulfit och pappersfabrik i Hylte kommun, Eketånga mekaniska i Halmstads kommun, Sågverk i Oxhult i Laholms kommun, Traktorn 5 i Varbergs kommun, Fegens Televerk, Kromverken i Falkenbergs kommun, Knäreds Galvano i Laholms kommun och Tölöprojektet i Kungsbacka kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss