Ingripanden och sanktioner penningtvätt

Länsstyrelsen ingriper om verksamheter brister i åtgärder för att skydda sin verksamhet att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Här presenteras ingripanden och sanktioner.

Ingripandena kan innebära att verksamhetsutövaren behöver göra en rättelse, betala sanktionsavgift eller upphöra med verksamheten. Besluten offentliggörs i 5 år.

Tre länsstyrelser delar ansvaret och Länsstyrelsen i Stockholms län gör ingripanden i Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län gör ingripanden i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län. Länsstyrelsen i Skånes län gör ingripanden i Skånes, Blekinges, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Ingripanden gjorda av Länsstyrelsen Västra Götaland

2024

Beslut den 16 maj 2024 om sanktionsavgift för Företagsmäklarna i Skaraborg AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket1 granskat Företagsmäklarna i Skaraborg AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Företagsmäklarna i Skaraborg AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2023-03-18–2024-03-18 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 85 000 kr.

Beslut den 13 maj 2024 om sanktionsavgift för Borås Bilhandel AB (överklagat)

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Borås Bilhandel AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har även granskat genomförda kundriskbedömningar och vidtagna åtgärder för kundkännedom.

Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvätts­regelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-12-05–2022-12-05 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom överträtt förbudet mot att utföra transaktioner med kunder som man inte haft tillräcklig kännedom om för att kunna hantera de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationerna.

Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av i princip hela regelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga, systematiska och att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 2 700 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Beslut den 18 april 2024 om föreläggande vid vite att göra rättelse för MG Redovisningsbyrå i Karlskoga AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat MG Redovisningsbyrå i Karlskoga AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i bolagets riskbedömningar och rutiner. Eftersom MG Redovisningsbyrå i Karlskoga AB tidigare förelagts att göra rättelse utan att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra rättelse har nu Länsstyrelsen beslutat att vid vite på 50 000 kr förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 11 april 2024 om sanktionsavgift för Ekonomiansvarig EA AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Ekonomiansvarig EA AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Ekonomiansvarig EA AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2022-02-09–2023-02-09 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 370 000 kr.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 4 april 2024 om föreläggande att göra rättelse för 8082 Ekonomi AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat 8082 Ekonomi AB åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 26 mars 2024 om sanktionsavgift för Wilssons bokföringsbyrå i Skara Aktiebolag (överklagat)

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Wilssons bokföringsbyrå i Skara Aktiebolags allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt vidtagna åtgärder för kundkännedom avseende sju kunder.

Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 12 januari 2022–12 januari 2023 saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom i samtliga granskade affärsförbindelser överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund då bolaget inte haft tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen.

Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av i princip hela regelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga, systematiska och att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 180 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Beslut den 4 mars 2024 om föreläggande vid vite att göra rättelse för Transportrevisioner i Örebro AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Transportrevisioner i Örebro AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i bolagets riskbedömningar och rutiner. Eftersom Transportrevisioner i Örebro AB tidigare förelagts att göra rättelse utan att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra rättelse har nu Länsstyrelsen beslutat att vid vite på 75 000 kr förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

2023

Beslut den 27 januari 2023 om sanktionsavgift för MH Konsult Väst AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Bolaget överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-04-21–2022-03-31 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig samt att den inneburit en påtagligt ökad risk för att Bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Bolaget ska betala en sanktionsavgift på 985 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 29 november 2023 i mål nr 2653-23 har domstolen avslagit överklagandet.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 9 februari 2023 om sanktionsavgift för von Braun Holding AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat von Braun Holding AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att von Braun Holding AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att överträdelsen varit allvarlig samt att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 125 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 22 mars 2023 om sanktionsavgift för MCon i Göteborg AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat MCon i Göteborg AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att MCon i Göteborg AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-06–2022-05-06 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 610 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 14 juni 2023 i mål nr 4745-23 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 16 oktober 2023 i mål 4225-23 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd.

Bolaget har överklagat kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har den 11 december 2023 beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i mål 6393-23. Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft.

Beslut den 16 maj 2023 om sanktionsavgift för EochF Ekonomikonsult AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat EochF Ekonomikonsult AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att EochF Ekonomikonsult AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-20–2022-05-20 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 420 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 9 maj 2023 om sanktionsavgift för Solsta Redovisning AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Solsta Redovisning AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-20–2022-05-20 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 530 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 22 november 2022 i mål nr 7012-23 har domstolen avslagit överklagandet.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 19 september 2023 om sanktionsavgift för ARK i Tidaholm AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat ARK i Tidaholm AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att ARK i Tidaholm AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. ARK i Tidaholm AB har under tillsynsperioden 2021-04-21–2022-04-21 saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit synnerligen allvarlig och att den inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 660 000 kr. Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 2024-04-03 i mål nr 11560-23.

Domen har överklagats och har målnummer 2814-24 i kammarrätten

Beslut den 14 september 2023 om sanktionsavgift för ECIT Services Göteborg AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat ECIT Services Göteborg AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att ECIT Services Göteborg AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-20–2022-05-20 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 400 000 kr. Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 23 februari 2024 i mål nr 11824-23 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.

Beslut den 15 juni 2023 om sanktionsavgift för Modern Ekonomi Sverige AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Modern Ekonomi Sverige AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Modern Ekonomi Sverige AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-04-21–2022-04-21 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 2 800 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 19 april 2024 i mål nr 8151-23.

Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.

Beslut den 27 april 2023 om sanktionsavgift för Grissle Redovisningskonsult AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Grissle Redovisningskonsult AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Grissle Redovisningskonsult AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-09-23–2022-09-23 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 480 000 kr. Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 10 april 2024 i mål nr 6395-2023.

Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.

Beslut den 22 mars 2023 om sanktionsavgift för Arvika Redovisning AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Arvika Redovisning AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Arvika Redovisning AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-09-15–2022-09-15 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 450 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 1 november 2023 i mål nr 4916-23 har domstolen bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 250 000 kr. Länsstyrelsen har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.

Den 18 april 2024 meddelade kammarrätten prövningstillstånd.

Den 1 juli 2024 meddelar Kammarrätten att de upphäver förvaltningsrättens avgörande i den del som avser sanktionsavgift och fastställer Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut.

Beslut den 19 september 2023 om sanktionsavgift för Hästsportens Administrativa Center Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Hästsportens Administrativa Center Aktiebolags allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Hästsportens Administrativa Center Aktiebolag överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Hästsportens Administrativa Center Aktiebolag har under tillsynsperioden 2021-10-27–2022-10-27 saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit synnerligen allvarlig och att den inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 550 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

2022

Beslut den 9 februari 2022 om sanktionsavgift för FLS Redovisning Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat FLS Redovisning Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att FLS Redovisning Aktiebolag överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att FLS Redovisning Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 125 000 kronor.

FLS Redovisning Aktiebolag har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 13 juni 2023 i mål nr 2104-22 har domstolen avslagit överklagandet. Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.

Beslut den 21 februari 2022 om sanktionsavgift för Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolag överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga samt att de inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 300 000 kronor.

Åke Ekmans Bilskrotning Aktiebolag har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 26 maj 2023 i mål nr 3215-22 har domstolen avslagit överklagandet. Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.

Beslut den 28 februari 2022 om sanktionsavgift för Client Consult Sweden AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Client Consult Sweden AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Client Consult Sweden AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga samt att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Client Consult Sweden AB ska betala en sanktionsavgift på 65 000 kronor.

Beslutet har vunnit laga kraft

Beslut den 1 mars 2022 om sanktionsavgift för Linn & Berg AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Linn & Berg AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Linn & Berg AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Linn & Berg AB ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kronor.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 2 oktober 2023 i mål 3940-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 14 mars 2022 om sanktionsavgift för Trevex Consulting AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Trevex Consulting AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Trevex Consulting AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Trevex Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 105 000 kronor.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 2 oktober 2023 i mål nr 3756-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft 23 oktober 2023.

Beslut den 1 april 2022 om sanktionsavgift för Blommor och Bär i Söderhamn AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Blommor och Bär i Söderhamn AB har följt penningtvättsregelverket under perioden 2020-11-02 till 2021-09-02. Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom genomfört transaktioner utan att ha tillräcklig kundkännedom eller tillräckliga uppgifter om pengarnas ursprung.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Blommor och Bär i Söderhamn AB ska betala en sanktionsavgift på 3 500 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 15 september 2023 i mål nr 5123-22 har domstolen avslagit överklagandet.

Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, , som har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 6150-23 den 15 mars 2024.

Bolaget har därefter överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelade ej prövningstillstånd den 14 juni 2024. Kammarrättens dom står därmed fast.

Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft.

Beslut den 12 maj 2022 om sanktionsavgift för Ekonza AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Ekonza AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Ekonza AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har haft en bristfällig allmän riskbedömning och har därmed inte haft förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Ekonza AB ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 15 september 2023 i mål nr 6830-22 har domstolen bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 100 000 kr.

Länsstyrelsen har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten har den 8 november 2023 meddelat prövningstillstånd i mål nr 6152-23. Den 13 mars 2024 i mål nr 6152-23 har kammarrätten upphävt förvaltningsrättens dom och fastställt Länsstyrelsens beslut.

Kammarrättens dom har vunnit laga kraft.

Beslut den 13 maj 2022 om sanktionsavgift för EkonomiCentrum i Örebro AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat EkonomiCentrum i Örebro AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att EkonomiCentrum i Örebro AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller ansetts kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 30 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 17 maj 2022 om sanktionsavgift för DS Sweden KB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat DS Sweden KB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att DS Sweden KB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 75 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 25 maj om sanktionsavgift för City Invest GBG Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat City Invest GBG Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 2 oktober 2023 i mål nr 7122-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 17 maj 2022 om sanktionsavgift för Prokab Ekonomikonsulter AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Prokab Ekonomikonsulter AB:s riskbedömningar för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en allmän riskbedömning och har därmed inte heller kunnat bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med sina kundrelationer. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Prokab Ekonomikonsulter AB ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 2 oktober 2023 i mål nr 6288-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 30 maj 2022 om sanktionsavgift för Brb Redovisningsbyrå AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Brb Redovisningsbyrå AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Brb Redovisningsbyrå AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har saknat en dokumenterad och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning och har därmed inte heller haft förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 245 000 kr.

I sitt avgörande den 20 december 2023 i mål nr 7387-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 2 juni 2022 om sanktionsavgift för Old Brokers AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Old Brokers AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Old Brokers AB överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kr.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur C E C i Sverige AB har följt penningtvättsregelverket under perioden 2021-02-14–2022-02-14. Länsstyrelsen har granskat bolagets riskbedömningar för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller haft förutsättningar att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 350 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 5 september 2022 om sanktionsavgift för Midama ekonomi AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen varit allvarlig samt att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 550 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 5 oktober 2023 i mål nr 11243-22 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 20 november 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Bolaget har överklagat kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 7 mars 2024 meddelade ej prövningstillstånd. Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 2 september 2022 om sanktionsavgift för Kil-Vålberg Redovisning AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Bolaget har följt penningtvättsregelverket under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-03.

Granskningen har visat att Bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att Bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund i de fall bolaget inte haft tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna i väsentliga delar varit synnerligen allvarliga, systematiska och att de inneburit en markant ökad risk för att Bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Bolaget ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 22 september 2022 om föreläggande att göra rättelse för Transportrevisioner i Örebro AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Transportrevisioner i Örebros åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets riskbedömningar och rutiner. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Bolagets allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Bolaget överträtt flera bestämmelser i centrala delar av penningtvättsregelverket genom att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna i väsentliga delar varit allvarliga och att de inneburit en påtagligt ökad risk för att Bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Bolaget ska betala en sanktionsavgift på 80 000 kr.

VL har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 17 mars 2023 i mål nr 12222-22 har domstolen bifallit överklagandet delvis på så sätt att sanktionsavgiften bestämts till 60 000 kr. Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 28 september 2022 om sanktionsavgift för Redovisningscenter i Tibro AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Redovisningscenter i Tibro AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Redovisningscenter i Tibro AB har överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 20 december 2023 i mål nr 12037-22 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 18 oktober 2022 om sanktionsavgift för Ekonomernas hus i Sverige AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt penningtvättsregelverket under perioden 2021-04-21–2022-03-31.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 21 juni 2023 i mål nr 13158-22 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 16 oktober 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 4369-23. Bolaget har överklagat kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Den 2 januari 2024 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

 

Beslut den 18 oktober 2022 om sanktionsavgift för Redovisningsbyrån i Fryksdalen AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Redovisningsbyrån i Fryksdalen AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Redovisningsbyrån i Fryksdalen AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-19–2022-05-19 saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit synnerligen allvarlig och att den inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 540 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 3 november 2022 om sanktionsavgift för Markekonomerna i Kinna AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Markekonomerna i Kinna AB har följt penningtvättsregelverket1 under perioden 2021-05-10–2022-05-10. Länsstyrelsen har granskat Markekonomerna i Kinna AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Markekonomerna i Kinna AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet har kunnat utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 520 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 20 september 2023 i mål nr 13138-22 har domstolen avslagit överklagandet.

Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 18 november 2022 om sanktionsavgift för Dick Philipson Ekonomikonsult AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism under perioden 2021-04-21—2022-03-31.

Granskningen har visat att Dick Philipson Ekonomikonsult Aktiebolag har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en mycket bristfällig allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 410 000 kr. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut den 6 december 2022 om sanktionsavgift för Nya Ekonomikompetens Karlstad AB (överklagat)

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Bolagets allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2020-09-17–2021-09-17 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att Bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna i väsentliga delar varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att Bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att Bolaget ska betala en sanktionsavgift på 470 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 31 oktober 2023 i mål nr 342-23 har domstolen bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 400 000 kr.

Kammarrätten meddelar den 2024-04-08 inte prövningstillstånd i målnummer: 7498-23. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Domen har vunnit lagakraft.

Beslut den 5 december 2022 om sanktionsavgift för Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolags allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolag har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-06–2022-05-06 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 530 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 24 augusti 2023 i mål nr 324-23 har domstolen avslagit överklagandet.

Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.

Den 17 april 2024 meddelade Kammarrätten ej prövningstillstånd.

Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft.

Beslut den 5 december 2022 om sanktionsavgift för LR Redovisning Revision Mora AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat LR Redovisning Revision Mora AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att LR Redovisning Revision Mora AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket.

Bolaget har under tillsynsperioden 2021-05-30−2022-05-30 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 360 000 kronor.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 18 oktober 2023 i mål nr 14389-22 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.

Den 17 maj 2024 meddelade kammarrätten prövningstillstånd.

Beslut den 1 december 2022 om föreläggande att göra rättelse för MG Redovisningsbyrå i Karlskoga AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat MG Redovisningsbyrå i Karlskoga AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets riskbedömningar och rutiner. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 2 november 2022 om sanktionsavgift för Axxima Ekonomi AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Axxima Ekonomi AB har följt penningtvättsregelverket under perioden 2022-05-20–2022-05-20. Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat Axxima Ekonomi AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Axxima Ekonomi AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 460 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 20 september 2023 i mål nr 13284-22 har domstolen avslagit överklagandet.

Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 28 november 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 6205-23. Bolaget har överklagat kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen. Den 7 mars 2024 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Beslut den 24 maj 2022 om sanktionsavgift för MOORE LASSAREV AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat MOORE LASSAREV AB:s riskbedömningar för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte heller kunnat bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med sina kundrelationer.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och att de inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att MOORE LASSAREV AB ska betala en sanktionsavgift på 900 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 2 oktober 2023 i mål nr 6800-22 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg.

Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 17 maj 2024 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Beslut den 6 december 2022 om sanktionsavgift för Ekonomipoolen i Mark AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-04-21–2022-03-31 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 740 000 kronor.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 13 september 2023 i mål nr 14254-22 har domstolen bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 600 000 kr.

Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 6 december 2022 om sanktionsavgift för Larssons Konsthandel Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Larssons Konsthandel Aktiebolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av i princip hela regelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en avsevärt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 23 augusti 2023 i mål nr 14499-22 har domstolen avslagit överklagandet.

Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 6 december 2022 om sanktionsavgift för Adreal Ekonomi Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Adreal Ekonomi Aktiebolags allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Adreal Ekonomi Aktiebolag har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-02-08—2022-04-21 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 80 000 kr.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 18 oktober 2023 i mål nr 558-23 har domstolen avslagit överklagandet. Domen har vunnit laga kraft.

Beslut den 7 december 2022 om sanktionsavgift för Sjöholm & Blom Bokslut AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket under perioden 16 maj 2021 till och med den 16 maj 2022 granskat bolagets allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att Sjöholm & Blom Bokslut AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket.

Bolaget har under tillsynsperioden haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen varit allvarlig samt att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 445 000 kronor.

Sjöholm & Blom Bokslut AB har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 21 juni 2023 i mål nr 14418-22 har domstolen avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 20 november 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 4404-23.

Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft

2021

Beslut den 14 juni 2021 om sanktionsavgift för Millons Bil AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Millons Bil AB (MB) har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2020. Granskningen har visat att MB inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket. MB har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. MB har en bristfällig allmän riskbedömning samt bristfälliga rutiner och riktlinjer. MB har dessutom utfört transaktioner utan att ha tillräcklig kundkännedom eller tillräckliga uppgifter om pengarnas ursprung.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att MB:s överträdelser enligt penningtvättsregelverket har varit allvarliga och avsevärt ökat risken för att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att MB ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor.

MB har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 10 mars 2023 i mål nr 10185-21 har domstolen avslagit överklagandet. MB har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten i Göteborg beslutade den 12 juli 2023 att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft.

Beslut den 22 juni 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Dannebacka Förvaltning Kommanditbolags allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Dannebacka Förvaltning Kommanditbolag (DF) överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att DF ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor.

DF överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 6 april 2022 i mål nr 8529-21 avslog domstolen överklagandet. Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten har den 28 oktober 2022 beviljat prövningstillstånd. I sitt avgörande den 4 december 2023 i mål nr 2574-22 avslog domstolen överklagandet. Dannebacka Förvaltning har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 7 mars 2024 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen ej prövningstillstånd. Domen har vunnit laga kraft.


Beslut den 23 juni 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur VR Sweden AB (VR) har följt penningtvättsregelverket1 under perioden den 1 januari 2020 till och med den 28 februari 2021. Granskningen har visat att VR inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket. VR har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. VR har en mycket bristfällig allmän riskbedömning samt mycket bristfälliga rutiner och riktlinjer. Bolaget har heller inte efterlevt sin egen riskbedömning och sina egna rutiner. VR har dessutom utfört transaktioner utan att ha tillräcklig kundkännedom eller tillräckliga uppgifter om pengarnas ursprung.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att VR:s överträdelser enligt penningtvättsregelverket har varit allvarliga och systematiska samt markant ökat risken för att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att VR ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor.

VR har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 24 maj 2022 i mål nr 9990-21 har domstolen överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som beviljat prövningstillstånd. Domstolen har i sitt avgörande den 11 maj 2023 i mål nr 3126-22 bifallit överklagandet delvis och beslutat att sätta ned sanktionsavgiften till 750 000 kronor. Länsstyrelsen har överklagat Kammarrätten i Göteborgs dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen den 19 december 2023 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrätten i Göteborgs dom har därmed vunnit laga kraft.

Högsta förvaltningsdomstolen har den 19 december 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrätten i Göteborgs dom har därmed vunnit laga kraft.

Beslut den 14 oktober 2021 om sanktionsföreläggande för DinPostBox Göteborg

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur DinPostBox Göteborg har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 januari 2020 till och med den 28 februari 2021. Granskningen har visat att företaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därmed överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Företaget har saknat en dokumenterad och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning och har av den anledningen inte heller ansetts ha förutsättningar för att ha användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen visar även att företaget ingått flera affärsrelationer utan att ha tillräcklig kundkännedom.

Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att företagets verksamhet kan ha utnyttjats som ett led i penningtvättsupplägg eller för finansiering av terrorism. Vidare har Länsstyrelsen bedömt att innehavaren av DinPostBox Göteborg av åtminstone grov oaktsamhet orsakat överträdelserna. Länsstyrelsen har beslutat att förelägga innehavaren av DinPostBox Göteborg att betala en sanktionsavgift om 30 000 kronor. Eftersom innehavaren inte godkänt sanktionsföreläggandet har Länsstyrelsen den 30 november 2021 ansökt hos förvaltningsrätten om att sanktionsavgiften ska dömas ut.

Förvaltningsrätten i Göteborg har i sitt avgörande den 20 juni 2022 i mål nr 14023-21 bifallit ansökan och beslutat att innehavaren ska betala 30 000 kr i sanktionsavgift.

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.

Beslut den 4 november 2021 om föreläggande vid vite att göra rättelse för Galleri Scandinavia AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Galleri Scandinavia AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering samt bevarande av handlingar. Den 16 september 2021 förelade Länsstyrelsen företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna. Eftersom företaget inte har vidtagit någon rättelse har Länsstyrelsen beslutat att förelägga företaget vid vite om 40 000 kr, att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 20 oktober 2021 om föreläggande att göra rättelse för enskilda firman Kjell Serrander

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman Kjell Serranders allmänna riskbedömning.

Granskningen har visat att företagets allmänna riskbedömning inte uppfyller penningtvättslagens krav. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 20 oktober 2021 om föreläggande att göra rättelse för enskilda firman Ludvika Skriv- och Bokföringsbyrå

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman Ludvika Skriv- och Bokföringsbyrås allmänna riskbedömning.

Granskningen har visat att företagets allmänna riskbedömning inte uppfyller penningtvättslagens krav. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 13 september 2021 om föreläggande vid vite att göra rättelse för Hallands Auktionsverk AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Hallands Auktionsverk AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering samt bevarande av handlingar. Länsstyrelsen har tidigare förelagt Hallands Auktionsverk AB att göra rättelse, utan att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra rättelse. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget vid vite om 50 000 kr, att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 30 augusti 2021 om föreläggande att göra rättelse för enskilda firman Ingela Strand

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman Ingela Strands åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom och bevarande av handlingar. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 22 april 2021 om föreläggande att göra rättelse för Göteborgs Auktionsverk AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Göteborgs Auktionsverk AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom och rutiner för lämplighetsprövning och utbildning. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut den 27 augusti 2021 om föreläggande vid vite att göra rättelse för Ekonomoen AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Ekonomoen AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Granskningen har visat att det funnits brister i företagets rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering, bevarande av handlingar samt intern kontroll. Länsstyrelsen har tidigare förelagt Ekonomoen AB att göra rättelse, utan att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra rättelse. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget vid vite om 50 000 kr, att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

2020

Beslut den 16 november 2020 om sanktionsavgift för Royal Watches Sweden AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Royal Watches Sweden AB (RW) har följt penningtvättsregelverket under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 28 februari 2020. Granskningen har visat att RW inte uppfyller de krav som ställs på dem så som verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket. RW har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. RW har heller inte efterlevt sin egen riskbedömning och sina egna rutiner. RW har dessutom utfört vissa transaktioner utan att ha tillräcklig kundkännedom samt underlåtit att rapporterat in avvikande aktiviteter.

Länsstyrelsen har därför gjort bedömningen att RW:s överträdelser enligt penningtvättsregelverket har varit allvarliga och avsevärt ökat risken för att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att RW ska betala en sanktionsavgift på 850 000 kronor.

RW överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 31 augusti 2021 i mål nr 16413-20 avslog domstolen överklagandet. RW överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som beslutade att inte meddela prövningstillstånd den 25 januari 2022.

RW överklagade Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 17 februari 2023 beslutade att inte meddela prövningstillstånd i Kammarrätten. Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft

Ingripande gjorda av Länsstyrelsen Skåne

Ingripanden och sanktioner, Länsstyrelsen Skåne

Ingripande gjorda av Länsstyrelsen Stockholm

Ingripanden och sanktioner, Länsstyrelsen Stockholm

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss