Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa åtgärder är samråd ett krav:

 • anlägga allmän skoterled
 • mineralprospektera i vissa fjällområden (obrutet fjäll)
 • bygga fasta anläggningar för renskötseln, till exempel renstängsel.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning på Miljösamverkan Sveriges webbplats
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel på Miljösamverkan Sveriges webbplats
Länk till annan webbplats.

Information för dig som planerar eller arbetar i områden med särskilt skyddsvärda träd
Information under rubriken Åtgärdsprogram som berör Dalarnas län – Särskilt skyddsvärda träd.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Såhär ser du om din samrådssträcka berör skyddade och särskilt värdefulla områden

För att underlätta för dig som verksamhetsutövare har vi förberett en karta med alla lager du kan behöva kontrollera innan. Kartans lager innehåller skyddsvärda områden, arter och annat som er verksamhet/åtgärd kanske berör. Om du får träffar som krockar med er åtgärd, kanske ni redan INNAN ni skickar in anmälan, kan flytta er åtgärd lite, så att ni inte påverkar stora värden.

Om det inte är möjligt, beskriv hur ni ska passera området med de höga värdena, vilka försiktighetsåtgärder ni tänker ta och varför ni inte kan ta någon annan väg.

Förinställd karta i webb-GIS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan ta en stund innan alla lager i kartan är synliga.

Skyddsvärda områden som Länsstyrelsen vill att du kollar om de finns med i din ansökan

Om du använder den Förinställda kartan i webb-GIS, se länken ovan, syns de skyddsvärda områdena i olika lager.

 • Fornlämning
 • Nationalpark
 • Naturminne
 • Naturreservat/naturvårdsområde
 • Vattenskyddsområde
 • Natura 2000 område
 • Naturvårdsavtal
 • Beslutat biotopskyddsområde
 • Våtmarksinventering
 • Ängs- och betesmarkinventering
 • Skyddsvärda träd

Du behöver även kontrollera generella biotopskydd och vattendrag (strandskydd). Dessa ligger inte i olika lager i kartan, utan är synliga i grundkartan.

Frågor och svar om åtgärder i naturmiljö

Begreppet naturmiljö är mycket vidsträckt och innefattar berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna. Begreppet inkluderar även landskapsbilden, kultur- och fornlämningar.

Exempel på samrådsärenden:

 • Större schaktningar
 • Master
 • Vägar, dikning (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • Husbehovstäkter
 • Ledningar (upptagande av ledningsgator, jordkablar, reparationsarbete av luftledningar)
 • Större dräneringar (som inte är tillståndspliktiga enligt 11 kap miljöbalken)
 • Tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken)
 • Anläggning och ändring av leder för vandring, ridning, cykling, skidbackar, golfbanor, eller skoteråkning
 • Genomförande av större tävlingar eller lägerverksamhet
 • Viltvatten, dammar och biotopförbättrande åtgärder
 • Organiserade guidade turer inom naturreservat och nationalpark

Om Du är osäker på om en verksamhet eller åtgärd i naturen behöver anmälas för samråd, kontakta gärna tillsynsmyndigheten för ett förhandsbesked.

Den som ska utföra verksamheten eller åtgärden ska inför ett samråd lämna in en samrådsanmälan till tillsynsmyndigheten.

En samrådsanmälan ska innehålla:

 • En beskrivning av hur verksamheten/åtgärden ska genomföras
 • Syftet med verksamheten/åtgärden
 • Kommun och fastighetsbeteckning
 • Detalj (fastighets-) karta alt. skiss över området och en översiktskarta
 • När verksamheten/åtgärden planeras att genomföras
 • Om du har, gärna ett fotografi som visar det berörda området och x och y koordinat från karta om det går att få fram
 • Kontakter som har tagits eller avses att tas
 • Vilka förebyggande åtgärder som vidtas för att undvika, minska eller avhjälpa skadliga verkningar av verksamheten/åtgärden
 • Läs mer i pdf "Checklista inför ifyllandet av blankett samråd 12:6" under Blanketter.

Länsstyrelsen kontrollerar att alla uppgifter finns med. Om något saknas begär vi komplettering.

Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka naturmiljön. Det kan t.ex. innebära att titta på om det finns några hotade eller hänsynskrävande arter, markförhållanden, om området är planerat att skyddas på något sätt, landskapsbilden mm.

Dessutom granskas ärendet utifrån kulturmiljöintressen (t.ex. fornlämningar). Länsstyrelsen kontaktar inte markägaren. Tillstånd från markägaren får du som anmäler om samråd själv ansvara för att införskaffa.

Hur lång tid tar det?

Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något annat. Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning till om åtgärden får genomföras.

Så här står det i 12:e kapitlet 6:e paragrafen om när man ska anmäla för samråd.

Anmälan för samråd
12:6 § Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det inom landet eller en del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan skall innehålla.

Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.

Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant föreläggande eller förbud finns i 31 kap.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Solcellsanläggning på marken kräver prövning

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Solcellsanläggningar kräver olika typer av prövningar. Den vanligaste prövningen är ett 12:6 samråd enligt miljöbalken om väsentlig ändring av naturmiljön. Samrådsprocessen är fristående från prövningen om investeringsstöd till solceller.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare.

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter 12:6-samrådet.

Behövs tillstånd eller dispens för ingrepp i skyddad natur?

Om solcellsanläggningen berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, skogliga områdesskydd, eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det krävas särskilt tillstånd eller dispens.
Information och blanketter om ingrepp i skyddad natur Länk till annan webbplats..

Finns det fornlämningar som berörs?

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan det behövas tillstånd och ibland arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Behövs dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. Mer om motortrafik i naturen Länk till annan webbplats..

Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter. Information om att bygga vid väg.

Har du valt den bästa platsen?

Eftersom åtgärden innebär ändrad markanvändning finns särskilt höga krav på att du ska kunna förklara varför det är den bästa platsen som föreslås för ändamålet. Anläggandet behöver också prövas mot bestämmelserna i 3 kap och 4 kap miljöbalken. Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Redogör för vilka andra platser som också varit diskuterade och varför just den valda platsen blev aktuell.

Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djur och växter)?

Tänk särskilt på djur som hjortdjur som inte kommer kunna röra sig genom området på grund av stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön påverkas. Beroende på platsen och dess omgivningar kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter finns i området för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventeringsjobb.

Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område som t.ex. är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller i ett kulturmiljöprogram.

Riksintressen

Om anläggningen planeras inom område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behövs en redgörelse för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är; riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Finns det kommunala planer som berörs?

Kolla med berörd kommun om vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är exempel på viktiga planer, men det kan finnas fler.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Kolla med berörd kommun hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet och liknande föreningar. Det kan behövas anpassningar med till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?

Vi behöver översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs.

Finns det fotomontage från olika håll?

För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där anläggningen ska uppföras. I regel behövs dock fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet i fotomontaget.

Hur ska marken i anläggningen skötas?

Länsstyrelsen vill att den sköts på jordbruksliknande sätt- med årligt slåtter eller bete. Det finns fröblandningar som är anpassade just för solcellsparker som byggs på åkermark. I dem ingår t.ex. smalbladiga gräs, lågväxande baljväxter, svartkämpar och cikoria. Målet är att minimera skötseln av marken men maximera nyttan för den biologiska mångfalden. Finns det redan en mångfald i floran så behöver inget nytt sås in utan det räcker att slå eller beta området.

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Anläggande av solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden.

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Den som avser att upphöra med jordbruksproduktion på jordbruksmark ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Detta gäller för åker och betesmark.

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att man planerar skog, låter marken växa igen eller går över till annan markanvändning.

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion, måste du anmäla det minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag du vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning.

Anledningen är att vi ska kunna bedöma om natur- och/eller kulturvärden kan skadas. Vi vill även undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. I vårt beslut kan vi om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, till exempel val av trädslag, eller helt förbjuda plantering om det krävs.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Läs nedan till vem du ska vända dig till utifrån vilken typ av samråd det gäller.

Lista över olika typer av samråd och till vem de har överlåtits

Typ av samråd

Tillsynsmyndighet

Skogsbruksåtgärder

Skogsstyrelsen Dalarna-Gävleborg

Husbehovstäkter

Gagnefs kommun


Malung-Sälens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avd för miljö och samhällsplanering

Master

Gagnefs kommun


Smedjebackens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Massor (dock ej massor inom vattenområde)

Gagnefs kommun


Malung-Sälens kommun


Smedjebackens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Luftledningar

Smedjebackens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Markledningar

Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Övriga typer av samråd

Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Kontakt