Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska jag anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa åtgärder är samråd ett krav:

 • anlägga allmän skoterled
 • mineralprospektera i vissa fjällområden (obrutet fjäll)
 • bygga fasta anläggningar för renskötseln, till exempel renstängsel.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med underhållsröjningar Länk till annan webbplats.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med förläggning av markkabel Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Såhär ser du om din samrådssträcka berör skyddade och särskilt värdefulla områden

För att underlätta för dig som verksamhetsutövare finns det områden du själv bör kolla upp. Då kan du ändra sträckan om det behövs innan du skickar in ärendet för samråd. Om det inte går, beskriv hur du kommer passera området och vilka försiktighetsåtgärder du vidtar för att göra så liten skada som möjligt.

Skikten för de skyddade och särskilt värdefulla områdena finns i vårt Externa webb-GIS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsvärda områden som Länsstyrelsen vill att du kollar om de finns med i din ansökan

 • Fornlämning
 • Nationalpark
 • Naturminne
 • Naturreservat/naturvårdsområde
 • Vattenskyddsområde
 • Natura 2000 område
 • Naturvårdsavtal
 • Generellt biotopskydd
 • Beslutat biotopskyddsområde
 • Våtmarksinventering
 • Ängs- och betesmarkinventering
 • Skyddsvärda träd
 • Vattendrag

(I länken ovan är sidan förinställd så att de listade lagren syns i kartan)

Frågor och svar om åtgärder i naturmiljö

Begreppet naturmiljö är mycket vidsträckt och innefattar berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna. Begreppet inkluderar även landskapsbilden, kultur- och fornlämningar.

Exempel på samrådsärenden:

 • Större schaktningar
 • Master
 • Vägar, dikning (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • Husbehovstäkter
 • Ledningar (upptagande av ledningsgator, jordkablar, reparationsarbete av luftledningar)
 • Större dräneringar (som inte är tillståndspliktiga enligt 11 kap miljöbalken)
 • Tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken)
 • Anläggning och ändring av leder för vandring, ridning, cykling, skidbackar, golfbanor, eller skoteråkning
 • Genomförande av större tävlingar eller lägerverksamhet
 • Viltvatten, dammar och biotopförbättrande åtgärder
 • Organiserade guidade turer inom naturreservat och nationalpark

Om Du är osäker på om en verksamhet eller åtgärd i naturen behöver anmälas för samråd, kontakta gärna tillsynsmyndigheten för ett förhandsbesked.

Den som ska utföra verksamheten eller åtgärden ska inför ett samråd lämna in en samrådsanmälan till tillsynsmyndigheten.

En samrådsanmälan ska innehålla:

 • En beskrivning av hur verksamheten/åtgärden ska genomföras
 • Syftet med verksamheten/åtgärden
 • Kommun och fastighetsbeteckning
 • Detalj (fastighets-) karta alt. skiss över området och en översiktskarta
 • När verksamheten/åtgärden planeras att genomföras
 • Om du har, gärna ett fotografi som visar det berörda området och x och y koordinat från karta om det går att få fram
 • Kontakter som har tagits eller avses att tas
 • Vilka förebyggande åtgärder som vidtas för att undvika, minska eller avhjälpa skadliga verkningar av verksamheten/åtgärden

Länsstyrelsen kontrollerar att alla uppgifter finns med. Om något saknas begär vi komplettering.

Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka naturmiljön. Det kan t.ex. innebära att titta på om det finns några hotade eller hänsynskrävande arter, markförhållanden, om området är planerat att skyddas på något sätt, landskapsbilden mm.

Dessutom granskas ärendet utifrån kulturmiljöintressen (t.ex. fornlämningar). Länsstyrelsen kontaktar inte markägaren. Tillstånd från markägaren får du som anmäler om samråd själv ansvara för att införskaffa.

Hur lång tid tar det?

Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något annat. Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning till om åtgärden får genomföras.

Så här står det i 12:e kapitlet 6:e paragrafen om när man ska anmäla för samråd.

Anmälan för samråd
12:6 § Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det inom landet eller en del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan skall innehålla.

Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.

Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant föreläggande eller förbud finns i 31 kap.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Läs nedan till vem du ska vända dig till utifrån vilken typ av samråd det gäller.

Lista över olika typer av samråd och till vem de har överlåtits

Typ av samråd

Tillsynsmyndighet

Skogsbruksåtgärder

Skogsstyrelsen Dalarna-Gävleborg

Husbehovstäkter

Gagnefs kommun


Malung-Sälens kommun


Säters kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avd för miljö och samhällsplanering

Master

Gagnefs kommun


Ludvika kommun


Smedjebackens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Massor (dock ej massor inom vattenområde)

Gagnefs kommun


Ludvika kommun


Malung-Sälens kommun


Smedjebackens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Luftledningar

Smedjebackens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Markledningar

Ludvika kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Övriga typer av samråd

Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Kontakt