Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skador orsakade av rovdjur

Länsstyrelsen informerar om skadeförebyggande åtgärder samt lämnar ekonomiska bidrag för att förebygga och ersätta skador orsakade av rovdjur. Finns ingen annan lämpligt förebyggande åtgärd så kan Länsstyrelsen besluta om skyddsjakt.

Får och getter är de tamdjur som oftast riskerar att dödas av rovdjur. Andra tamdjur angrips sällan, men kan skada sig då de skräms av rovdjur.

Den som fått skador på tamdjur förorsakad av stora rovdjur ska omedelbart kontakta Länsstyrelsen eller besiktningspersonal.

Besiktningspersonen gör en bedömning om skadan är orsakad av ett av de stora rovdjuren, och i så fall vilket. Det är ibland svåra bedömningar att göra och därför är praxis att ersättning beviljas om sannolikheten är minst 50% att skadan orsakats av ett av de stora rovdjuren.

Permanenta rovdjursavvisade stängsel är den enskilt bästa åtgärden för att förebygga skada. Fler förslag på relevanta åtgärder har tagits fram av Viltskadecenter. 

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. På så sätt kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur.

Vår webbsida om viltskador

Det finns idag flera olika sorters västar för att skydda jakthundar mot rovdjursangrepp.

Vår webbsida om viltskador

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur till samtliga länsstyrelser i län där rovdjursarten förekommer. Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att förhindra skador.

Skyddsjakt kan bara ske under förutsättningar att:

 • skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde,
 • det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

Samt att ett av de fyra skälen nedan föreligger:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

Jakt och vilt - Skyddsjakt på stora rovdjur

Viltskador på tamdjur och hundar

​Om du misstänker att ett eller flera av dina djur dödats eller skadats av björn, järv, lodjur, varg eller örn rekommenderar vi att du gör så här:

 1. Anmäl omgående skadan till Länsstyrelsen.
  Beredskapstelefon rovdjur 010-225 05 00. Från 1 juni till 30 september finns beredskap mellan 07:00-20:00.
  Övrig kontorstid samt på kvällen eller helger kontakta Länsstyrelsens Tjänsteperson i beredskap (TiB) via 08-454 20 82 (via SOS). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsperson. Normalt sker detta under arbetstid, men under vissa omständigheter - till exempel vid omfattande angrepp - kan besiktning och rådgivning om akuta förebyggande åtgärder även ske på kvällar och helger.
 2. Flytta inte djurkroppar från fyndplatsen utan klartecken från Länsstyrelsen och försök att låta omgivningen vara orörd. Det kan däremot vara bra att täcka över djurkroppar eller spårtecken ifall besiktningen inte kan ske samma dag som anmälan. Skadade djur ska givetvis tas omhand snarast möjligt, men det är bra att fotodokumentera skador innan veterinärbehandling om djuret behöver vård innan besiktningen kan ske.
 3. Sätt in akuta åtgärder
  Om en djurbesättning drabbas av rovdjursangrepp, i synnerhet av varg eller björn, är risken stor för ytterligare angrepp de närmast följande dagarna och veckorna. Man bör därför vidta akuta åtgärder snarast möjligt efter ett angrepp. Besiktningspersonen kan hjälpa till med akuta åtgärder.
 4. Länsstyrelsen besiktigar och försöker bedöma skada
  Besiktningspersonen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickas in av besiktningspersonen.
 5. Sök ersättning
  Den som har fått husdjur skadade eller dödade av stora rovdjur kan ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen.

  Ansökningsblanketter finns på sidan Viltskador
 6. Vi betalar ut ersättning efter ansökan.

Vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får man vidta åtgärder för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjuret får även dödas i samband med detta under vissa specifika omständigheter som regleras i Jaktförordningen. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Den som har dödat ett rovdjur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska sedan anmäla händelsen till Polisen, om det finns misstanke om brott.

Jaktförordningen, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens besiktningspersoner för rovdjur

Beredskapstelefon rovdjur

Vid akuta rovdjursärenden ring 010-22 50 500

Från 1 oktober till 31 maj är finns beredskap mellan 07:00-17:00 .

Från 1 juni till 30 september finns beredskap mellan 07:00-20:00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss