Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Spår av varg i snö och lera. Foto.

Inventering av stora rovdjur

De stora rovdjuren inventeras årligen i Sverige, undantaget är björnar som inventeras ungefär vart femte år. Syftet är att kartlägga var i länet rovdjuren finns och deras antal.

Inventering inom förvaltningen

Kunskap om hur många rovdjur det finns och var de rör sig är viktigt underlag för länsstyrelsens olika beslut, bland annat vid beslut om licensjakt eller vid framtagandet av skötsel- eller förvaltningsplaner för älg. Det är viktigt för inventeringen att de som vistas i länet rapporterar in var och när de sett stora rovdjur.

Metodik

Lodjur och varg inventeras genom att de spåras på snö. Flera djur som spåras tillsammans kan bedömas som föryngringar och ligger då till grund för populationsuppskattningen. Järv inventeras främst genom att föryngring konstateras vid aktiva boplatser (lyor). Även kungsörn inventeras genom boplatsbesök för att konstatera lyckad häckning. Björnar kan inte inventeras genom spårning på snötäckt mark då de ligger i ide under vintern. Björn inventeras därför genom insamling av björnspillning, som skickas för analys av DNA. Av resultatet uppskattar forskarna antalet björnar.

Inventeringsmetodiken för stora rovdjur är gemensam för Sverige och Norge.

Inventeringsmetodik för stora rovdjur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Resultaten ger:

  • Underlag för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling.
  • Underlag för uppföljning av effekterna av utförda skadeförebyggande åtgärder.
  • Underlag vid planering av framtida skadeförebyggande åtgärder.
  • Underlag vid Naturvårdverkets och länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.

två vargar i snön

Varg förekommer sporadiskt över hela Dalarna men fasta revir finns idag framför allt i de östra och södra delarna av länet. Enligt Länsstyrelsens inventeringar har populationen noterats som störst vintern 2021-2022, både i Sverige och i Skandinavien. Följt av säsongen 2014-2015. Populationen hade då under fyra år visat en nedåtgående trend i Sverige fram till och med säsongen 2018-2019. Nedgången har framförallt berört Dalarnas län (och Värmlands län). De tre senaste säsongerna har dock populationen i Sverige istället ökat i form av fler familjegrupper.

Ökningen av antalet familjegrupper har främst noterats i Dalarnas län, Gävleborg och Örebros län dom tre senaste säsongerna. I år har dock ökningen främst skett i Värmlands län. Inventeringen visar att populationen fortsätter spridningen söderut, med fler etablerade nya revirmarkerande par i Södermanlands och Jönköpings län. Noterbart denna säsong är att våren 2021 fick vargen i Skåne och Jönköpings län valpar för första gången i modern tid.

Senaste inventeringen:

Grafen visar antal vargföryngringar som inventerades under
inventeringsperioderna 2005/6-2022/23 i Dalarnas län. Senaste inventeringen
visade på 7,33 föryngringar i Dalarnas län. Förvaltningsmålet är 8-9
föryngringar.

Lodjur i snö. Foto.

Lodjur förekommer över hela Dalarna, framför allt i de södra delarna av länet. Lodjuren har tidigare haft en nedåtgående trend i länet men sedan 2014 visar Länsstyrelsens inventeringar att trenden har vänt och lodjuren nu ökar sakta i länet. Antalet lodjuren följer ofta rådjursstammarnas variation.

Senaste inventeringen 2021-2022 kvalitetssäkrades 16 länsegna familjegrupper. Efter Naturvårdsverkets beslut om en omräkningsfaktor för licensjakt efter lodjur på 6,24 uppskattas därmed lodjursstammen i Dalarnas län till cirka 100 individer.

Grafen visar antal lodjur, föryngringar som inventerades under perioderna 2004-2023 i Dalarnas
län. Senaste inventeringen visade på 17 föryngringar av lo i Dalarnas län. Förvaltningsmålet är 7,5-11 föryngringar

Antal familjegrupper av lodjur i Dalarna 2006-2023. Streckad linje visar miniminivån för gynnsam bevarandestatus för lo i länet.

järv smyger i snön

Järvar har sedan lång tid tillbaka funnits i anslutning till fjällområdena i den nordligaste delen av länet. Ensamma järvar kan vandra mycket långt och under de senaste tio åren har antalet observationer av järvar i södra delarna av Dalarna ökat. Det har funnits misstankar om att ungar fötts i skogslandet i södra delen av länet. Sommaren 2017 kunde den första kullen i skogarna mellan Vansbro och Ludvika bekräftas. Det är därmed den sydligaste dokumenterade föryngringen av järv i Skandinavien någonsin.

Enligt Länsstyrelsens inventeringar är populationsutvecklingen för järv i Dalarnas län svagt ökande men med stora mellanårsvariationer.

Senaste inventeringen kvalitetssäkrades fyra föryngringar i Dalarnas län, samtliga inom renskötselområdet.

Även om senaste årets inventering inte visar någon föryngring i södra Dalarna påträffas järv långt ned i länet. Sedan 2017 har flera föryngringar fastställts utanför renskötselområdet, bland annat i Vansbro, Borlänge och Rättviks kommuner.  

Antalet föryngringar av järv i Dalarnas län har ökat sedan 2004 till 2022. Graf.

Antal föryngringar av järv i Dalarnas län 2004-2022. Streckad linje visar miniminivån för gynnsam bevarandestatus för järv i länet.

Kungsörn. Foto.
En graf som visar utvecklingen av kungsörnspopulationen i Dalarna från 2007 till 2023. Här ser vi antalet lyckade häckningar i relation till den minsta antalet häckningar som krävs varje år för att kungsörnsstammen i länet ska ligga på en hållbar nivå. Sedan 2016 har antalet lyckade häckningar varit fler en miniminivån, men 2023 ser vi att antalet häckningar sjunkit till 4. Det kan relateras till miniminivån som är 10 lyckade häckningar per år.

Antal besatta revir (grå linje) och antal lyckade häckningar (blå linje) av kungsörn i Dalarnas län 2006-2023. Streckad linje visar miniminivån för gynnsam bevarandestatus för antal lyckade häckningar i länet.

Under 2023 har det varit färre lyckade häckningar av kungsörn i Dalarnas län än någonsin tidigare. Det dåliga vädret har varit den största orsaken till detta, särskilt det kraftiga snöfallet i slutet av april. Dessutom har tillgången på mat för kungsörnarna varit bristfällig.

Inventering av kungsörn, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Så kan du delta i rovdjursinventeringarna

  • Rapportera observationer omedelbart så att vi hinner till platsen innan spår eller DNA förstörts.
  • Var med i särskilda insatser som till exempel spillningsinventeringar.
  • Använd mobilappen Skandobs touch och skicka rapporten direkt från platsen. Appen tar koordinaten från platsen där du står, och ett sms skickas till fältpersonal.
  • Foton och film på rovdjur kan användas i inventeringen, om vi kan fastställa var och när fotot/filmen togs. För att en bild ska kunna användas som underlag i inventeringen måste kamerans tidsangivelser vara riktiga och kunna kontrolleras. I de fall det rör sig om viktiga iakttagelser ska länsstyrelsens personal kunna kontrollera platsen. 
    Tipsa oss gärna om platser som lämpar sig för att sätta upp en viltkamera. Det kan vara platser där rovdjur ofta passerar eller rovdjursdödade älgar eller rådjur.

Rapportera observationer via Skandobs

Logga för Skandobs

Det finns stor kunskap om stora rovdjur hos allmänheten i både Sverige och Norge och ett stort intresse av att rapportera observationer.

Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten.

Rapporter om spår, spillning, syn- och ljudobservationer är till stor hjälp i arbetet med att göra så bra inventeringar som möjligt utifrån de resurser som finns.

Rapporterar gör du enklast via wepplatsen eller i appen skandobs touch.

Skandobs Länk till annan webbplats.

En rapporterad observation i Skandobs ska ses som en rapport till Länsstyrelsen. När en observation registreras som kan ha betydelse för inventeringsarbetet skickas automatiskt ett
e-postmeddelande och SMS till Länsstyrelsen.

Rovbase

Rovbase är Naturårdsverkets databas som används inom rovdjursförvaltningen i Sverige och Norge. Här registreras viltskador av rovdjur och annat fredat vilt samt olika inventeringar och observationer av rovdjur i Sverige.

Rovbase, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besiktningspersonal i Dalarnas län

FÄLTSAMORDNARE
Arne Söderberg, 010-225 03 79

OMRÅDE NORR
Peter Wallin, 010-225 03 68

OMRÅDE VÄST
Erik Gunnarsson, 010-225 05 16

OMRÅDE MITT
Mats Abrahamsson, 010-225 05 45

OMRÅDE ÖST
Jan Tisak, 010-225 03 60

OMRÅDE SYD
Fredrik Perols, 010-225 03 40

OMRÅDE SYDÖST
Frida Hellsing, 010-225 03 11

Områdesindelning för naturbevakare i Dalarnas län. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Områdesindelning för naturbevakare i Dalarnas län

Inventeringsansvarig

Ellinor Theorin, vilthandläggare
E-post till inventeringsansvarig
Telefon: 010-2250467

Eftersom Länsstyrelsen är en myndighet så krävs tillstånd för kameraövervakning. Vi har ett tillstånd för att inventera rovdjur samt för att sätta upp kamera i samband med rovdjursangrepp på tamdjur och liknande händelser.

Den rättsliga grunden för arbetet är myndighetsutövning då Länsstyrelsen har ett uppdrag att inventera rovdjur (NFS 2007: 10) samt att arbeta med att förebygga konflikter mellan människor och rovdjur (NFS 2001:724).

Kamerorna ska placeras så att risken är så liten som möjligt för att människor ska fastna på bild. De ska vara skyltade förutom när de finns vid järvlyor, då dessa är skyddade av sekretess. Om människor, bilar eller liknande fastnar på bild så ska dessa raderas omgående. Enligt Dataskyddsförordningen har man rätt att begära att vi raderar bilder om man tror man har blivit fotograferad. Om man har klagomål på Länsstyrelsens arbete med kameror så riktas dessa till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Bilder som används i rovdjursinventeringen lagras i databasen Rovbase. Vissa bilder kan även komma att användas i Länsstyrelsens informationsarbete.

Inventeringsresultatet inom renskötselområdet ligger till grund för den ersättning Sametinget betalar ut till samebyarna. Ersättningen för rovdjursdödade renar är inte baserad på vilka skador som direkt kan påvisas utan på förekomst av rovdjur. För kungsörn och björn ges en arealbaserad ersättning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss