björnar i skog och inventeringskit

Inventering av björnspillning

Hösten 2022 genomförs en björnspillningsinventering i Dalarnas län och du kan vara med och hjälpa till. Inventeringen börjar den 21 augusti och slutar den 31 oktober.

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Syftet med inventeringen är att ta reda på björnstammens storlek och utbredning, vilket sedan blir ett viktigt underlag i förvaltningen av björnstammen.

Så här går inventeringen till

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet distribuerar särskilda provtagnings-kit. De finns på flera platser i länet, se listan över utlämningsställen längre ner. Det är viktigt att inga prover samlas in före den 21 augusti eller efter den 31 oktober, och att man forsätter samla in nya spillningar under hela den perioden. Detta för att garantera korrekta beräkningar av björnstammen.

Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert. Jägare, renskötare och andra samlar sedan in björnspillningar och skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar spillningarna och analyserar dem i sitt labb.

Analysarbetet påbörjas hösten 2022, och det preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara färdig sommaren 2023.

Inventeringen av brunbjörn, fjällräv och kungsörn på Naturhistoriska riksmuseets webbplats Länk till annan webbplats.

Björninventering 2022 på Naturhistoriska riksmuseets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur samlar jag in björnspillning?

När du hittar en björnspillning gör du så här:

  1. Stoppa en bit spillning motsvarande en tumnagels storlek (cirka 1 kubikcentimeter) i provröret.
  2. Markera med en kvist eller liknande att du tagit ett prov från björnspillningen. Du kan även skrapa undan spillningen från vägen om du hittar den där.
  3. Märk röret och blanketten med varsin identisk streckkodsetikett.
  4. Skriv ditt namn och telefonnummer samt platsens koordinater på blanketten.
  5. Posta blanketten och provröret i det förfrankerade svarskuvertet så fort som möjligt.

Fortsätt under hela inventeringsperioden

Tänk på att det är viktigt att vi fortsätter att inventera under hela perioden. Nya spillningar ska också samlas in, även om man hittat spillning på samma plats tidigare.

Ange var du hittade björnspillningen

För varje prov är det viktigt att du anger kartkoordinater för fyndplatsen. Platsens koordinater ska anges i formatet RT90 eller SWEREF 99 TM, som kan fås i din GPS, alternativt i mobiltelefon via exempelvis via Eniro eller hitta.se. Du kan även skicka med en kartskiss med kryssmarkering om du är osäker på koordinaterna.

Eniro.se karttjänst Länk till annan webbplats.

Hitta.se karttjänst Länk till annan webbplats.

Bingsjö Lanthandel

Tempo Furudal, tidigast från 22/8

Besparingen Noppikoski

ICA Älvdalen

Idrebua

ICA Horndal

ICA Långshyttan

Circle K Leksand

Jägareförbundet Dalarna

Ingo Säter

Jaktia Malung

Coop Särna

Orsa Outdoor

Macken Enviken

OKQ8 Djurås

Jj Hunting

Nöjdvägen 10

Stjärnsundskiosken

Interjakt

Handlarn Lumsheden

Besparingen (Ingo) Transtrand

Tempo Äppelbo

Dala Järna El

Tempo Björbo

Rosahöjdens kök och bageri

Erik Lars Väg 4, Nyhammar

Circle K, Rättvik

Regionala ansvarsområden för naturbevakare i Dalarna
Kontaktlista naturbevakare

Område

Naturbevakare

Norr

Peter Wallin, 010-225 04 68

Mitt

Hans-Olov Hansson, 010-225 03 37
(t.om. 30 september 2022)

Mitt

Mats Abrahamsson, 010-225 05 45
(f.om. 1 augusti 2022)

Väst

Erik Gunnarsson, 010-225 05 16

Öst

Jan Tisak, 010-225 03 60

Syd

Fredrik Perols, 010-225 03 40

Sydöst

Frida Hellsing, 010-225 03 11

Hela länet

Arne Söderberg, 010-225 03 79

Måste jag ha ett provtagnings-kit för att samla spillning?

Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett provtagnings-kit kan du samla in en bit av spillningen i en ren påse eller liknande. Därefter skaffar du ett provtagnings-kit via närmaste utlämningsställe eller kontakta länsstyrelsen och hanterar spillningen enligt instruktion.

Var hittar jag spillning lättast?

Bra ställen för att hitta björnspillning är skogsbilvägar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall eller skjutna älgar.

Inventeringen utfördes mellan 21 augusti och 31 oktober. Björnspillningsinventering utgör basen för beräkning av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Viltskadecenter samordnar länens arbete så att det genomförs på liknande sätt i alla län. Inventeringar sker i "björnlänen" enligt ett rullande schema vart femte år.

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och allmänhet. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Inventeringsreslutaten är underlag för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling samt länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.

Läs mer på Viltskadecenters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som deltagit under inventeringsarbetet. Inventeringen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan det ideella arbete som lagts ned från jägare och privatpersoner.

Under hösten 2017 genomfördes insamling av björnspillning i Dalarnas och Gävleborgs län samt i intilliggande län. Totalt samlades 3243 spillningsprover in. Av de insamlade proverna innehöll 2120 prover tillräckligt med DNA och har analyserats. I Dalarnas län samlades drygt 1000 spillningsprover in och av dessa har 751 analyserats.

Utifrån DNA-anlyserna har antalet unika individer och kön identifierats. Resultaten har sedan stoppats in i en modell som beräknat björnstammens storlek.

Totalt sett i hela det inventerade området beräknades det finnas 841 stycken björnar år 2017. I Dalarna identifierades 256 individer inom länet, vilket beräknas motsvara 453 björnar som berör länet. Denna siffra innefattar även björnar som delas med andra län. Björnarna rör sig mellan olika län och en stor del av björnproverna har hittats i områden nära gränsen till andra län. Det innebär att samma björn kan räknas med i resultaten för flera olika län. Man bör använda skattningen för hela området som ett mått på det totala antalet björnar, vilket innebär att den egna björnpopulationen i ett län är lägre än den enskilda beräkningen för länet.

Slår man ihop de länsvisa siffrorna för Dalarna och Gävleborg blir summan 961, vilket är 120 mer än den totala siffran för hela området. Uppskattningsvis delar därmed Dalarna och Gävleborg cirka 120 björnar med varandra, varav hälften kan antas tillhöra Dalarnas björnstam. Det medför att 60 björnar måste räknas bort, men i totalsiffran ingår även de andra inventerade länen vilket medför att ytterligare cirka 20 björnar behöver räknas av från Dalarna och Gävleborg för att inte överstiga totala antalet björnar.

Resultaten från spillningsinventeringen gäller björnar som befunnit sig i området under inventeringsperioden, även de som skjutits under fjolårets licensjakt.

 

Inventeringsrapport 2018-2 Björnstammens storlek i Dalarnas och Gävleborgs län 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsprover från inventeringen i Rovbase Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta på identifierade björnindivider 2017

Kontakt