Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

björnar i skog och inventeringskit

Inventering av björnspillning

Hösten 2022 genomfördes en björnspillningsinventering i Dalarnas län. Inventeringen började den 21 augusti och slutade den 31 oktober 2022.

Resultat björnspillningsinventering 2022

Totalt har 2057 prover samlats in av 800 personer, Länsstyrelsens personal, jägare och en naturintresserad allmänhet har tillsammans bidragit till att vi kommer få en god uppfattning om björnstammen i länet.

De insamlade proverna finns registrerade på Naturvårdsverkets rovdjursdatabas Rovbase och uppdateras med mer information när proverna analyserats. Gå gärna in och följ ”din” björn.

Rovbase, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Resultatet av beräkningen av björnstammens storlek presenterades i juni 2023.

Nyhet: Antalet vargar och björnar i Dalarnas län - Redovisning av inventeringsresultat

Inventeringen utfördes mellan 21 augusti och 31 oktober. Björnspillningsinventering utgör basen för beräkning av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Viltskadecenter samordnar länens arbete så att det genomförs på liknande sätt i alla län. Inventeringar sker i "björnlänen" enligt ett rullande schema vart femte år.

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och allmänhet. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Inventeringsreslutaten är underlag för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling samt länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.

Björnspillningsinventering, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som deltagit under inventeringsarbetet. Inventeringen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan det ideella arbete som lagts ned från jägare och privatpersoner.

Under hösten 2017 genomfördes insamling av björnspillning i Dalarnas och Gävleborgs län samt i intilliggande län. Totalt samlades 3243 spillningsprover in. Av de insamlade proverna innehöll 2120 prover tillräckligt med DNA och har analyserats. I Dalarnas län samlades drygt 1000 spillningsprover in och av dessa har 751 analyserats.

Utifrån DNA-anlyserna har antalet unika individer och kön identifierats. Resultaten har sedan stoppats in i en modell som beräknat björnstammens storlek.

Totalt sett i hela det inventerade området beräknades det finnas 841 stycken björnar år 2017. I Dalarna identifierades 256 individer inom länet, vilket beräknas motsvara 453 björnar som berör länet. Denna siffra innefattar även björnar som delas med andra län. Björnarna rör sig mellan olika län och en stor del av björnproverna har hittats i områden nära gränsen till andra län. Det innebär att samma björn kan räknas med i resultaten för flera olika län. Man bör använda skattningen för hela området som ett mått på det totala antalet björnar, vilket innebär att den egna björnpopulationen i ett län är lägre än den enskilda beräkningen för länet.

Slår man ihop de länsvisa siffrorna för Dalarna och Gävleborg blir summan 961, vilket är 120 mer än den totala siffran för hela området. Uppskattningsvis delar därmed Dalarna och Gävleborg cirka 120 björnar med varandra, varav hälften kan antas tillhöra Dalarnas björnstam. Det medför att 60 björnar måste räknas bort, men i totalsiffran ingår även de andra inventerade länen vilket medför att ytterligare cirka 20 björnar behöver räknas av från Dalarna och Gävleborg för att inte överstiga totala antalet björnar.

Resultaten från spillningsinventeringen gäller björnar som befunnit sig i området under inventeringsperioden, även de som skjutits under fjolårets licensjakt.

 

Inventeringsrapport 2018-2 Björnstammens storlek i Dalarnas och Gävleborgs län 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsprover från inventeringen i Rovbase Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss