Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider 2021/2022

Septemberdelen:

Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan,
Noppikoski, Siljansringen, Särna Idre, Transtrand samt Älvdalens
älgförvaltningsområden:
1–26 september 2021, samt 9 oktober 2021–31 januari 2022.

Oktoberdelen:

Övriga älgförvaltningsområden:
8 oktober 2021–31 januari 2022.

Karta för älgförvaltningsområden i Dalarna

Fastställande av jakttider för älgjakt inom älgförvaltningsområden tillhörande Dalarnas Län, 2019-05-27, Dnr: 218-6371-2019 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av bilaga 2 i jaktförordningen (1987:905) följande jakttider för älgjakten 2021/2022, i licensområden och älgskötselområden inom:

Septemberdelen

Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan, Noppikoski, Siljansringen, Särna Idre, Transtrand samt Älvdalens älgförvaltningsområden: Den 1 – 26 september 2021, samt den 9 oktober 2021 – den 31 januari 2022.

Oktoberdelen:

Övriga älgförvaltningsområden: Den 8 oktober 2021 – den 31 januari 2022.

Oregistrerat område:

Jakttiden omfattar fem dagar inom länets älgförvaltningsområden, nämligen 1 - 5 september 2021 inom septemberdelen och 8 - 12 oktober 2021, inom oktoberdelen.

På oregistrerad mark får man jaga obegränsat antal älgkalvar under den tillåtna jakttiden ovan. Observera att fälld älg ska anmälas till Länsstyrelsen Dalarna senast två veckor efter det att älgen fälls. Älgjakten måste slutrapporteras i älgdata, vilket är länsstyrelsernas administrativa system för älgjakt i landet. Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida samt www.algdata.se

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fällavgifter

I Dalarnas läns älgförvaltningsområden är fällavgiften jaktåret 2021/2022:

 • Vuxen älg - 450 kronor
 • Kalv - 100 kronor

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna i Älgdata. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Spara fakturan som PDF-fil på datorn efter slutrapporteringen om du inte betalar den direkt. Fakturan kan även hittas under fliken "Områdesinformation".

På oregistrerad mark betalas fällavgifter direkt i e-tjänsten.

Beslut 218-11231-2021 om fällavgifter för älg i Dalarnas län jaktåret 2020/2021

Länsstyrelsen i Dalarna beslutar med stöd av 52 b § jaktförordningen att fällavgiften för älg ska uppgå till 450 kronor för vuxet djur, samt 100 kronor för årskalv jaktåret 2021/2022. Beslutet gäller fällda älgar inom älgförvaltningsområden registrerade i Dalarnas län.

Beslutet har godkänts av viltförvaltningsdelegationen Dalarna den 12 maj 2021.

Länsstyrelsen ska fastställa fällavgiften utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv förvaltning av älgstammen. Systemet ska vara självfinansierande. Fällavgifterna betalas in till älgvårdsfonden och kan användas till utbildning, inventering och administration enligt 52 d § jaktförordningen.

Beslut som avser fällavgifter kan inte överklagas. Detta beslut ska delges genom kungörelse.

Beslutet har fattats av enhetschef Caroline Dickson med vilthandläggare Jonas Nordström som föredragande.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

 1. Kontakta veterinär, polis eller godkänd viltbesiktningsperson.
  I rubriken nedan finns Länsstyrelsens beslut om godkända besiktningspersoner.
 2. Besiktningspersonen besiktar älgen, tar kort på skadorna och fyller i Länsstyrelsens intyg om otjänlig älg tillsammans med jaktledaren/skytten.
 3. Rapportera älgen som vanligt men markera den som otjänlig.
 4. Skicka det ifyllda intyget om otjänlig älg samt färgbilder på älgen till Länsstyrelsen.
  > Besiktningsintyg otjänlig älg Pdf, 134.1 kB.
 5. Länsstyrelsen beslutar om älgen befrias från fällavgift eller inte. Beslutet syns i Älgdata och fällavgiften dras automatiskt av från fakturan om älgen bedöms som otjänlig.

Rapportera älgobs för att hjälpa till med inventeringen

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats.

Information och instruktion till älgobs finns här. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt