Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjakt i Dalarna

Dalarnas län är indelat i 16 älgförvaltningsområden. Förvaltningsområdena ska i huvudsak ha en egen älgstam. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med länets viltförvaltningsdelegation tagit fram en målsättning för älgstammen i länet 2016-2018.

Länsstyrelsen har den 31 oktober 2018 beslutat att förlänga giltlighetstiden för målsättningen att gälla till utgången av 2019. Under tiden pågår arbetet med att ta fram en ny förvaltningsplan. Läs beslutet om förlängningPDF

Målsättningen för länets älgförvaltning fram till 2019 i korthet:

 • 35-40% tjurar av vuxna älgar enligt Älgobs.
 • 0,6-0,8 kalvar per vuxet hondjur i reproduktion enligt Älgobs.
 • 40-60% kalvandel i avskjutningen.
 • Slaktvikten för kalv bör inte minska.
 • Möjligt att föryngra skogsmark med lämpligt trädslag.
 • Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de förekommer naturligt.
 • Trafikolyckorna i länet bör, om möjligt, minska.

Målsättning för älgstammen i länet 2016-2019.PDF

Jakttider 2019-2022

Jakttiderna för älg beslutas av Länsstyrelsen, läs beslutet här.PDF

Septemberdelen:
Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan,
Noppikoski, Siljansringen, Särna Idre, Transtrand samt Älvdalens
älgförvaltningsområden
2–22 september 2019, samt 12 oktober 2019–31 januari 2020.
7–27 september 2020, samt 10 oktober 2020–31 januari 2021.
6–26 september 2021, samt 9 oktober 2021–31 januari 2022.

Oktoberdelen:
Övriga älgförvaltningsområden:
14 oktober 2019–31 januari 2020.
12 oktober 2020–31 januari 2021.
11 oktober 2021–31 januari 2022.

Oregistrerade områden:
Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden

För septemberdelen:
2-5 september 2019
7-10 september 2020,
6–9 september 2021

För oktoberdelen:
14–17 oktober 2019
12-15 ktober 2020
11-14 oktober 2021

På oregistrerad mark får du jaga ett obegränsat antal älgkalvar under den tillåtna jakttiden.

Observera att fälld älg ska anmälas till Länsstyrelsen Dalarna senast två veckor efter det att älgen fälls. Fråga om skyddsjakt prövas efter särskild ansökan.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älg på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Betalning av fällavgifter

I Dalarnas läns älgförvaltningsområden är fällavgiften jaktåret 2020/2021:

 • Vuxen älg - 450 kronor
 • Kalv - 100 kronor

När slutrapporteringen är gjord får du en faktura för fällavgifterna. På fakturan finns OCR-nummer och plusgirokonto som visas för den som slutrapporterat. Denna faktura ska betalas med angivande av OCR-nummer.

Om annan än rapportör betalar fällavgift återfinner man fakturan på Älgdata genom att klicka på länken "områdesinformation", sedan "jaktområde". Längst ned på sidan hittar man "fällavgiftsavi(er)" med en klickbar länk till fakturan.

På oregistrerad mark betalas fällavgifter direkt i e-tjänsten.

Beslut om fällavgiftens storlek jaktåret 2020/2021PDF

 

 

Rapportera älgobs för att hjälpa till med inventeringen

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats

Information och instruktion till älgobs finns här.länk till annan webbplats

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

 1. Kontakta veterinär, polis eller godkänd viltbesiktningsman
  Här finns Länsstyrelsens beslut om godkända besiktningsmänPDF
 2. Besiktningsman besiktar älgen, tar kort på skadorna och fyller i Länsstyrelsens intyg om otjänlig älgPDF tillsammans med jaktledaren/skytten.
 3. Rapportera älgen som vanligt men markera den som otjänlig.
 4. Skicka det ifyllda intyget om otjänlig älg samt färgbilder på älgen till Länsstyrelsen.
 5. Länsstyrelsen beslutar om älgen befrias från fällavgift eller inte. Beslutet syns i Älgdata och fällavgiften dras automatiskt av från fakturan om älgen bedöms som otjänlig.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgförvaltningsområden i Dalarnas län

I Dalarnas län finns 16 älgförvaltningsområden med storlekar från 54 000 till
410 000 hektar.

Här finns en mall för älgförvaltningsplaner på älgdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Älgförvaltningsområden i Dalarnas län

Älgförvaltningsområden i Dalarnas län, områden norr om den röda linjen har septemberjakt.


Under jaktåret 2017/2018 fanns det 69 älgskötselområden registrerade i Dalarnas län.

Samarbete och samråd viktigt

Företrädare för älgskötselområdet ska varje år följa upp älgskötselplanen och vid behov justera den så att planens mål uppnås. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning, och det är därför viktigt att man varje år genomför ett samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar. Mer information hittar du på älgdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bland annat:

Statistik och information om planerad avskjutning (älgdata)

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mall för älgskötselplan (älgdata)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.

Avgifter

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5050–5858, ange:
  • Registering av älgjaktsområde på talongen
  • Registering av älgjaktsområde vid inbetalning
  • Sökandens namn

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Föränding av älgskötselområden

Alla förändringar av älgskötselområden ska registreras hos Länsstyrelsen, sista ansökningsdag är 31 januari. Ansökan ska innehålla godkännande från företrädare för alla inblandade jaktområden, fastighetsbeteckning eller älgjaktområdesnummer och gärna en karta.

Ansökningar om överföring av licensområden till ett älgskötselområde och begäran om utträde ur ett älgjaktområde är kostnadsfria.

Alla andra förändringar av älgjaktområden (utökning, byte eller nyregistrering) kostar 2300 kronor.

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.

Avgifter

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5050–5858, ange:
  • Registering av älgjaktsområde på talongen
  • Registering av älgjaktsområde vid inbetalning
  • Sökandens namn

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Viltfunktionen
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Föränding av licensområden

Alla förändringar av licensområden ska registreras hos Länsstyrelsen, sista ansökningsdag är 31 januari. Ansökan ska innehålla godkännande från företrädare för alla inblandade jaktområden, fastighetsbeteckning eller älgjaktområdesnummer och gärna en karta.

Ansökningar om överföring av licensområden till ett älgskötselområde och begäran om utträde ur ett älgjaktområde är kostnadsfria.

Alla andra förändringar av älgjaktområden (utökning, byte eller nyregistrering) kostar 2300 kronor.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.


Dalarnas jakttider för oregistrerad mark

Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden

För septemberdelen:
3–6 september 2018

För oktoberdelen:
8–11 oktober 2018

Kartor över älgjaktområden, älgförvaltningsområden och viltvårdsområden

Information om var gränserna går för länets älgjaktområden hittar du i vår karttjänst Webb-Gis. I Webb-Gis kan du välja att förutom älgjaktsområden även visa älgförvaltningsområden, kronhjortsskötselområden och viltvårdsområden.

För att ändra vilket område du vill se mer information om går du till menyn till höger på sidan, klickar på den lilla pilen vid ”Vilt och fiske”. Då kommer du se en undermeny där du kan klicka i olika alternativ för vilket område du vill ha mer information om.

Se länets områden i karttjänsten Webb-GISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt