Rostbacken och Ingarvshyttorna

Strax norr om Falu gruva ligger ett stort antal stensatta gropar med innehåll som skiftar i rött, gult och violett. Det är lämningar av kallrostar där man rostade kopparmalm. Än idag kan du här känna doften av svavel. En mycket gammal väg passerar igenom samlingen med rostar. Om du följer den förbi några små kärr kommer du fram till en imponerande hög med kopparslagg. Det är ett minne av Ingarvshyttorna som funnits i området på södra sidan av Leksandsvägen.

En del av Världsarvet

Rostbacken och Ingarvshyttorna ingår som en del av Världsarvet Falun. Kallrostarna är den största samlingen av denna typ av anläggningar på en och samma plats. De imponerande slagghögarna hjälper oss att förstå den stora omfattningen som koppartillverkningen har haft i Falun under många århundraden.

Faluns största samling av kallrostar

Att tillverka koppar var en komplicerad process som tog lång tid och skedde i flera steg. Det första steget kallas kallrostning, då malmen renades från olika ämnen såsom svavel och arsenik. På Rostbacken längs Hanröleden finns den största samlingen bevarade kallrostar i Falun. De är sannolikt anlagda under 1800-talets andra hälft då kopparproduktionen omorganiserades och koncentrerades till områdena kring Falu gruva. Kallrostarna var i bruk fram till 1904. På baksidan av rostarna finns små stensatta kanaler för utvinning av svavel.

En medeltida väg

I området finns en mycket gammal väg, som sannolikt är från medeltiden. Den ledde in mot Falun från väster och gruvområdet mot det som var Borns fogdegård i Gamla Herrgården och Kopparbergs medeltida kyrka.

Slagg från Ingarvets hyttor

I området finns också en ovanligt stor slagghög. Den utgör ett minne av den omfattande kopparproduktionen som ägde rum i Ingarvshyttorna. Där ska sju stycken hyttor ha funnits. Slaggen är de restprodukter som blev över när koppar tillverkades. Endast en bråkdel av kopparmalmen blev till koppar, resten blev slagg. Hyttdrängarna fick köra iväg slaggen och tippa den i närheten av hyttorna där det fanns plats. Så bildades de mäktiga slagghögarna som är så kännetecknande för Falubygden.

Vandra på en medeltida väg

Kallrostarna på Rostbacken och slagghögen som hört till Ingarvshyttorna ligger vid cykelvägen som går mellan Falun och Borlänge. Här kan man stanna till och ta en liten vandringen genom området på en medeltida väg.

Att tänka på som besökare

Tänk på att visa hänsyn, du får inte elda på annat än avsedd plats och inte skräpa ner.

Njut av landskapet och dess historia. Men kom ihåg att du rör dig bland industriminnen och byggnader som kan vara privatägda. Besöksmålet är lagskyddat fornminne. Lagskyddet innebär att du inte på något sätt får förändra, ta bort, skada eller täcka över fornlämningar utan tillstånd. Du får till exempel inte ta med dig slagg, varp, stenar eller andra föremål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

  • Kallrostarna är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen som fornlämning nr 53:1 i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Falun.
  • Slagghögen är skyddad som fornlämning nr 57:1.
  • Kommun: Falun

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss