Österå hyttområde och Cachetten

Vid sjön Varpans nordöstra hörn breder sig ett stort, på sina ställen nästan ökenliknande område med brun kopparslagg ut sig. Det är lämningar av kopparhyttor. På toppen av en brant slagghög reser sig ett litet rött timrat hus – den så kallade Cachetten.

En del av Världsarvet

Hyttområdet i Österå ingår som en del av Världsarvet. Området ingår i bergsmansbygden som omger Falu gruva. Här bodde bergsmännen som hade andelar i Falu koppargruva på sina gårdar och använde lämpliga vattendrag för att driva hyttor för framställning av koppar.

Hyttverksamhet vid Österå från 1400-talet

Österå vid Rogsåns utlopp i Varpan hade ett gott läge för hyttverksamhet med både tillgång till vattenkraft och goda möjlighet till transporter över sjön, med båt på sommaren och med släde på vintern. De tidigaste hyttorna i Östreå vid Rogsån finns styrkta från 1400-talet och den sista smältningen gjordes i mitten av 1800-talet. Hyttorna var beroende av vattenkraft. Med hjälp av vattenhjul drevs bälgar som blåste in syre i ugnen där smälte koppar smältes. I anslutning till hyttorna fanns också kallrostar och vändrostar där kopparmalmen i olika steg renades.

Österå bergslag och kopparhyttorna längs Rogsån

Varje hytta ägdes ofta gemensamt av flera bergsmän – de som hade rätt att bryta malm i Falu gruva. Bygderna hölls samman i hyttelag eller bergslag bestående av flera hyttor vid samma vattendrag. Kopparhyttorna längs Rogsån tillhörde Österå bergslag och ägdes av bergsmän från gårdar i närheten. År 1655 finns uppgift om 13 kopparhyttor i Österå.

Högar med slagg berättar om omfattande hyttverksamhet

De tydligaste spåren av hyttverksamhetens är slaggvarp, vilket är den restprodukt som uppstår vid metallframställning. Endast en bråkdel av den malm som användes blev till råkoppar – resten blev slagg. Än idag vittnar det stora områdena med slagg i Österå om den stora omfattningen av hyttverksamheten. Ändå har mycket av slaggen schaktats bort och använts vid bland annat vägbyggen.

Cachetten - det lilla lusthuset på höjden

Högst uppe på en slagghög ligger den så kallade ”cachetten”. Ordet kommer av det franska ordet för gömställe. Det lilla lusthuset uppfördes troligen på 1850-talet av notarie Oscar Everström, som var en av de sista bergsmännen i Österå. En trappa leder upp till Cachetten. Härifrån har du en fin utsikt över hyttområdet och sjön Varpan.

Cykla eller paddla runt Varpan och upplev Världsarvet

Österå ligger längs ett stråk av mindre vägar som omger sjön Varpan. Dessa vägar lämpar sig väl för en cykeltur i Världsarvet. Flera andra platser längs sträckan runt sjön är skyltade bergslagsmiljöer såsom Hults bergsmansgård, Bergsgården, Erik i Varbos källare och Stennäset. Eftersom platsen ligger nära stranden går det även bra att ta sig dit med kanot.

Att tänka på som besökare

Hyttområdet i Österå ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, du får inte elda på annat än avsedd plats och inte skräpa ner.

Njut av landskapet och dess historia. Men kom ihåg att du rör dig bland industriminnen och byggnader som är privatägda. Besöksmålet är lagskyddat fornminne. Lagskyddet innebär att du inte på något sätt får förändra, ta bort, skada eller täcka över fornlämningar utan tillstånd. Du får till exempel inte ta med dig slagg, varp, stenar eller andra föremål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

  • Skyddat som fornlämning enligt kulturmiljölagen i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Stora Kopparbergs socken.
  • Kommun: Falun

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss