Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:10

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av Flyeboda naturreservat i Karlskrona kommun.

beslutad den 4 april 2024.

Utkom den 9 april 2024

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatets namn ska vara Flyeboda naturreservat.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:

Det är förbjudet att inom reservatet:

1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
2. skada stenmurar och andra kulturhistoriska lämningar,
3. otillbörligt störa djurlivet,
4. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras livsmiljöer skadas eller förstörs,
5. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
6. gräva upp eller dra upp kärlväxter,
7. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
8. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
9. medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap och jakt samt vid eftersök på skadat djur,
10. framföra motorfordon,
11. rida eller cykla annat än på befintliga markvägar inom reservatet,
12. parkera annat än på för ändamålet upplåten parkeringsplats,
13. tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn.


Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

14. utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fäll-fångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djur-liv,
15. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
16. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt under högst en vecka i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för:


• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut (se punkt B ovan),
• utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och reparationer av befintliga ledningsnät och befintliga ledningsgator enligt gällande servitut och nyttjanderätter eller enligt gällande lagar. Underhåll omfattar såväl akuta som skogliga åtgärder i eller i anslutning till ledningsgatan, toppning och beskärning utanför ledningsgatan vid behov, samt körning och parkering av maskiner till och från ledningsstråket. Ovan nämnda åtgärder ska ske i dialog med länsstyrelsen,
• normalt underhåll, skötsel och kontroll av vägar, leder, stigar eller andra anläggningar och friluftsanordningar,
• fastighetsägare att nyttja befintliga vägar inom naturreservatet,
• innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i jakträtten och utföra de transporter som krävs för jaktutövandet och vård av djuren, samt att röja siktgator efter att ha haft dialog med och fått godkännande av länsstyrelsens naturvårdsförvaltning. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
• bär-, svamp- och blomplockning för eget behov, under förutsättning att arterna inte är fridlysta.


Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 9 april 2024.

Bilaga: karta med naturreservates avgränsningar.


ULRICA MESSING

ÅKE WIDGREN


Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss