Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:09

Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet samt över bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större intresse;

Utkom från trycket den 27 mars 2024

utfärdad den 27 mars 2024.
(267-2024)

Länsstyrelsen upprättar nedanstående sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet samt över bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse med stöd av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276).
I sammanställningen redovisas

  1. Allmänna föreskrifter och upplysningar
  2. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter
  3. Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1 (BK1)
  4. Lämpliga leder och gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon inom länets tätorter
  5. Rekommenderade vägar för transport av farligt gods, vägar med förbud mot transport av farligt gods samt uppställningsplatser för rast och dygnsvila

Denna sammanställning gäller från och med den 1 april 2024 och ersätter Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning (10FS 2023:6) över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss