Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:07

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun;

beslutad den 26 mars 2024.
(1703-2024)

Utkom från trycket den 26 mars 2024

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver, med stöd av 4 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), följande.
1 § Det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de landområden i Sölves-borgs kommun som förorenats av oljeutsläpp till följd av fartygshaveri och som framgår av bilaga 1 till denna författning. Förbudet gäller tills vidare.
2 § Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför upp-gifter inom området eller uppdragstagare som utför uppgifter för någon statlig eller kommunal myndighets räkning.
3 § Sölvesborgs kommun får besluta om undantag från förbudet i enskilda fall.

  1. Denna föreskrift träder i kraft den 27 mars 2024.
  2. Genom denna föreskrift upphävs Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölves-borgs kommun (10FS 2024:3).

På länsstyrelsens vägnar
ULRICA MESSING
Björn Fredljung (Enheten för juridik)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss