Skyfallsliknande regn i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:30

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla i Olofström kommun.

beslutade den 19 december 2023.

Utkom den 20 december 2023.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på bifogade kartor (bilaga 1) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatet är beläget norr om Hemsjö och innefattar del av fastigheterna Agngölsmåla 1:5, Härnäs 1:93 och Agngölsmåla S:3, samt hela Angölsmåla S:1, Agngölsmåla S:2, Agngölsmåla S:5, Agngölsmåla S:6 och Agngölsmåla fs:7.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande:

Det är förbjudet att inom reservatet:
1. skada mark och vatten, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
2. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
3. otillbörligt störa djurlivet,
4. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
5. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller vegetation i övrigt, samt att bortföra eller elda död ved,
6. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp och blommor får dock plockas för eget behov, under förutsättning att de inte är fridlysta,
7. gräva eller dra upp kärlväxter,
8. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
9. medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap eller jakt,
10. rida eller cykla annat än på befintliga vägar och stigar, och då endast på sätt som inte ger förslitningsskador på markerna eller verkar störande på naturen i området.
11. i den öppna betesmarken tälta eller på annat sätt slå läger,
12. ställa upp motorfordon, husbil, husvagn, släpvagn eller liknande.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
13. utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, till exempel så att substrat förstörs, är förbjuden,
14. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
15. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med annan organiserad verksamhet

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för:

  • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut (se punkt B ovan),
  • normalt underhåll och reparationer av befintliga vägar. Inför mer omfattande arbeten ska länsstyrelsen informeras,
  • drift, underhåll, reparation och ombyggnation av kraftledning inom ramen för befintlig koncession, servitut eller nyttjanderätt, inklusive nödvändiga avverkningar i lednings-gata (skogsgata och 10 meter sidoområde) enligt gällande ledningsrätt, samt sådant framförande av motordrivet fordon som krävs för arbetet. Inför mer omfattande arbeten ska Länsstyrelsen informeras,
  • ledningsrättsinnehavare, att omgående utföra akuta åtgärder för att avvärja hastigt uppkomna hot mot berörda anläggningar, som kabelfel på luftledning eller raserade ledningar. Länsstyrelsen ska kontaktas snarast möjligt för dialog kring den uppkomna situationen och hur det fortsatta arbetet kan utföras,
  • markägare och nyttjanderättshavare att rida i naturreservatet. Ridning får inte orsaka förslitningsskador på markerna eller hota naturvärden området,
  • markägare och nyttjanderättshavare att tälta eller på annat sätt slå läger i naturreservatet. Tältning får inte ske på ett sådant sätt som verkar störande på naturen eller hotar naturvärden området,
  • rensning av diken i enlighet med miljöbalkens lagstiftning för underhåll av vattenanläggning,
  • länsstyrelsen, eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings- eller miljöövervakningssyfte utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv inom naturreservatet,
  • innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i jakträtten samt utföra de transporter som krävs för jaktutövandet och vård av vilda djur. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 20 december 2023.

ULRICA MESSING

ULRIKA WIDGREN

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss