Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:29

Länsstyrelsen i Blekinge län


Föreskrifter i beslut om utvidgning och ändring av naturreservatet Stora Rom i Karlskrona kommun

beslutade den 15 december 2023.
(231-2021-01)

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Stora Rom, inrättat av länsstyrelsen den 3 december 2001 (dnr 231-2021-01), ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bilaga 1.

Vidare beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 6 och 30 §§ miljöbalken om ändrade föreskrifter för naturreservatet. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom naturreservatet.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd att ordningsföreskrifterna i punkterna 12 och 13 om förbud att nyttja området för övningar som verkar störande, samt förbud att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt mm, beslutade den 3 december 2001 i länsstyrelsens ärende med diarienummer 231-2021-01, ändras så att det i fortsättningen krävs tillstånd, enligt följande.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
12. nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
13. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt, högst en vecka, i samband med jakt eller organiserad friluftsverksamhet.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 20 december 2023.

HELENA MORGONSKÖLD

ÅKE WIDGREN

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss