Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:28

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Hultalycke i Ronneby kommun

beslutade den 12 december 2023.

Utkom den 20 december 2023.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Hultalycke inrättat av Länsstyrelsen 2019-12-19 (dnr 511-1275-17) utvidgat den 12 december 2023 (dnr 511-1270-2023) ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta (se bilaga 1).

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. Utvidgningen av naturreservatet innefattar del av fastigheten Ronneby Hålabäck 1:13.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. vaska efter guld,
 3. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 4. otillbörligt störa djurlivet,
 5. skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
 6. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 7. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 8. medföra okopplad hund annat än vid jakt, vallning av boskap eller eftersök av skadat djur,
 9. framföra motorfordon,
 10. tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
 11. ställa upp husbil eller husvagn mer än två dygn på parkeringsplats,
 12. göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. bedriva undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, t.ex. genom att substrat förstörs, är förbjuden,
 2. använda området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 3. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig an-ordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ordningsföreskrifterna skall inte utgöra hinder för:

 • utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och reparationer av befintliga ledningsnät och andra anläggningar enligt gällande servitut och nyttjanderätter,
 • all form av normalt underhåll av väg 644,
 • nyttjande av befintliga drivningsvägar för skogsbrukets behov, under förutsättning att de risas ordentligt och inga markskador uppstår,
 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut (se punkt B ovan),
 • jakträttsinnehavare att jaga de djur som ingår i jakträtten, undantaget tjäder, orre och järpe, samt utföra de transporter och skötselåtgärder som krävs för jaktutövandet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
 • fastighetsägaren att renovera och underhålla befintlig bod/raststuga intill ån,
 • fastighetsägaren att rensa utfallsdiket/bäcken söder om Hålabäck 1:35,
 • kalkning som ingår i programmet för biologisk återställning av sjöar och vattendrag,
 • provtagningar och undersökningar enligt fastställda kontrollprogram,
 • bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, dock ej fridlysta arter.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 20 december 2023.

HELENA MORGONSKÖLD

ANNIKA SMÅLANDER

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss