Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:14

Länsstyrelsen i Blekinge län

Föreskrifter i beslut om bildande av biotopskyddsområdet Brunnsviken i Ronneby kommun

beslutad den 5 maj 2023.

Utkom den 12 maj 2023

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252, FOM) och 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken (1998:808), att förklara det område som avgränsats på bifogad karta som biotopskyddsområde.

Biotopskyddsområdet omfattar totalt 5,3 ha, varav 2,3 ha är vatten, inom fastigheterna Ronneby Gåseholm 1:1, Ronneby Leråkra 3:2, Ronneby Leråkra 3:3 och Ronneby Kärragården 2:1. Området är beläget ungefär 1 km nordväst om Göholms gård och gränsar till naturreservatet Gö.

Ordningsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § FOM meddelar länsstyrelsen följande föreskrifter om rätten att färdas och om ordningen i övrigt inom biotopskyddsområdet.

Det är förbjudet att inom biotopskyddsområdet:

1. Gräva, dra upp eller skada undervattensvegetation och vass, exempelvis genom att sätta ut bojsten med kätting,
2. medvetet skada eller störa djurlivet, med undantag för fiske,
3. fånga eller insamla växter eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
4. utplantera växt- eller djurart,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

5. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
6. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, utsättning av nät, burar, ryssjor eller andra redskap.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för Länsstyrelsen att inventera och följa upp naturvärden. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för Länsstyrelsen att bekämpa invasiva arter, eller andra för regionen främmande arter och stammar, vid behov.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen Blekinge.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 12 maj 2023.


HELENA MORGONSKÖLD

ANOTHAI EKELUND

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss