Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att genomföra regionala risk- och sårbarhetsanalyser. Det handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda till svåra påfrestningar för samhället.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och öka beredskapen för att kunna hantera eventuella kriser. Genom vårt arbete höjs kunskapen kring länets riskbild vilket gör oss mer förberedda på att hantera en kris om den skulle uppstå.

Alla statliga myndigheter, regioner och kommuner arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa ett mer robust och motståndskraftigt samhälle.

Vad är en risk- och sårbarhetsanalys?

Arbetet med risk och sårbarhet handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda till svåra påfrestningar för samhället. Det kan handla om allt från skogsbränder och jordskalv till utbrott av pandemier eller kemikalieutsläpp. Vi har ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Sverige som gör att vi nu också ska planera för en situation med höjd beredskap och i yttersta fall även krig.

Inom krisberedskapen jobbar vi för att samhället ska fortsätta att fungera även i krissituationer. Det finns flera exempel på verksamheter som är särskilt viktiga för att samhället ska fungera, så kallade samhällsviktiga verksamheter. Energiförsörjning och hälso- och sjukvård är exempel på områden där det finns verksamheter som alltid måste fungera. Genom att jobba förebyggande med krisberedskap, risk och säkerhet kan verksamheterna göras mer motståndskraftiga och samhället blir mer robust.

Vidare handlar arbetet med risk- och sårbarhetsanalys om att analysera vilken förmåga samhället har att hantera olika typer av samhällsstörningar. Med hjälp av analysen kan vi få sedan få en uppfattning över vilka sårbarheter och brister som finns relaterat de hot och risker som identifierats.

I redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen, presenteras också åtgärdsförslag i syfte att minska de hot och risker som finns och på så sätt stärka länets krisberedskap.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska vartannat år redovisa en regional risk- och sårbarhetsanalys till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Analysen ska uppmärksamma risker och sårbarheter dels inom våra geografiska områdesansvar, det vill säga länet, och dels inom vår egen verksamhet.

Vårt uppdrag innefattar också att samla in kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och på lämpligt sätt använda dessa till det regionala risk- och sårbarhetsanalysarbetet.

Risk- och sårbarhetsanalys för Västra Götalands län

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen som Länsstyrelsen gör ska ge länets aktörer en gemensam förståelse för vad som är skyddsvärt och vilka allvarliga hot och risker som finns i just vårt län. Analysen ska också ge en bild av sårbarheter och brister, men också vilka förebyggande åtgärder som görs.

Exempel på händelser som kan få stora konsekvenser för vårt

 • Naturolyckor, till exempel extremt väder, översvämning, skred, skogsbrand och dammbrott 
 • Utsläpp av farliga ämnen, till exempel kemikalier, radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning och utsläpp av olja till havs
 • Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningsystem
 • Sociala risker
 • Antagonistiska hot och väpnat angrepp
 • Sjukdomar, pandemier och epizootier

Skyddsvärt i Västra Götalands län


Det som är viktigt att skydda i samhället brukar vi dela in i fem skyddsvärden:

 • Människors liv och hälsa
 • Samhällets funktionalitet
 • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 • Miljö och ekonomiska värden
 • Nationell suveränitet

I Västra Götalands län bor det 1,6 miljoner människor på landsbygden och i städerna. Här finns verksamheter och anläggningar som är viktiga inte bara för länet, utan även för hela landet. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är infrastruktur för el, värme, vatten och Göteborgs Hamn som är Skandinaviens största hamn. I länet finns värdefull natur som behöver skyddas, bland annat ädellövskogar, myrar, fågelsjöar, naturliga
betesmarker och slåtterängar. Vi har fyra nationalparker i Västra Götaland, en av dem är Kosterhavets marina nationalpark.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss