Skydd mot olyckor

Det är oftast kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Länsstyrelsen kan vid behov hjälpa till att avgöra vem som ska leda en räddningsinsats om den berör flera kommuner. I undantagsfall kan en länsstyrelse som är civilområdesansvarig ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten.

Målet med räddningstjänstinsatser är att färre ska dö eller skadas och att mindre ska förstöras.

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun

I första hand är det kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Men i vissa fall bär staten ansvaret. Staten ansvarar för räddningstjänsten vid

  • fjällräddning
  • flygräddning
  • sjöräddning
  • miljöräddningstjänst till sjöss i Vänern, Vättern och Mälaren
  • sjöterritorier till havs
  • efterforskning av försvunna personer
  • utsläpp av radioaktiva ämnen.

Berör en räddningsinsats ett större område än inom en kommun ska Länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Vid en omfattande räddningsinsats får en länsstyrelse som är civilområdesansvarig ta över ansvaret för räddningstjänsten i den eller de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatsen även innefattar statlig räddningstjänst ska den övertagande länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Farlig verksamhet

Länsstyrelsen fattar beslut om så kallad farlig verksamhet. Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Vad som enligt lag räknas som farlig verksamhet regleras i lagen om skydd mot olyckor.

Den som äger eller är verksamhetsutövare vid en anläggning som omfattas av lagen har bland annat skyldighet att:

  • i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom
  • vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Kommunen ansvarar för tillsyn över dessa anläggningar.

Tillsyn, rådgivning och stöd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för tillsyn över kommunernas räddningstjänster. MSB ansvarar också för rådgivning och stöd till räddningstjänsten. Länsstyrelsen roll är att stödja MSB, bland annat genom att bidra med det lokala perspektivet.

Kommunala handlingsprogram enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor), msb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (msb.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar även för att kommunerna ska samarbeta och bidrar till att skapa nätverk. Ett sådant nätverk är CBRNE-nätverket som driver frågor som rör kompetensutveckling, samverkan och samordning i händelser med farliga ämnen.

Transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen som kan skada människor, miljö eller egendom om de inte hanteras på rätt sätt. Länsstyrelsen har tillsammans med bland annat kommuner, räddningstjänst och näringsliv tagit fram rekommendationer om vilka vägar som ska användas för transport av farligt gods i Västra Götalands län. Du kan se de rekommenderade färdvägarna i Trafikverkets nationella vägdatabas.

Nationella vägdatabasen, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi på Länsstyrelsen kan också fatta beslut om lokala trafikföreskrifter som begränsar transport av farligt gods på vägar. I Transportstyrelsens databas kan du se vilka kommuner som har lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

2014 undersökte vi möjligheten att upptäcka fordon med farligt gods med hjälp av kamerateknik. Resultatet av pilotprojektet kan du läsa om i slutrapporten:

Detektering av farligt gods med hjälp av kamerateknik Pdf, 781.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och Stockholm tagit fram ett dokument som beskriver hur risker med farligt godstransporter bör hanteras i detaljplaneprocessen.

Riskhantering i detaljplaneprocessen Pdf, 559.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skogsbrandsbevakning med flyg

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt, genomförs övervakning med flyg när det råder hög risk för brand. Skogsbrandsbevakning med flyg administreras av Länsstyrelsen som upphandlar utförare av skogsbrandsbevakningen. Länsstyrelsen tar fram en särskild plan för hur skogsbrandsbevakningen med flyg ska genomföras.

Plan för skogsbrandsbevakning med flyg i Västra Götalands län - bevakningssäsongen 2024

Eldningsförbud

Det är kommunen som, efter samråd med räddningstjänsten, fattar beslut om eldningsförbud. Om mycket hög brandrisk gäller för hela eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda, kan Länsstyrelsen istället fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning som ger stöd vid bedömning och beslut om eldningsförbud. Vägledningen kompletteras med ett informationspaket som ger stöd i kommunikationen kring eldningsförbud.

Vägledning om eldningsförbud, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationspaket om eldningsförbud, MSB Länk till annan webbplats.

Oljeskadeskydd

Ett utsläpp av olja kan få allvarliga konsekvenser för människor och miljö. I första läget hanteras ett oljeutsläpp av de kommunala räddningstjänsterna på land och av Kustbevakningen till havs.

Länsstyrelsens roll är att stödja samverkan och samordning mellan berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Regional oljeskyddsplan Pdf, 1.5 MB.

Nationell strategi

Sverige har en strategi för oljeskydd som tagits fram av en nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). I den nationella samverkansgruppen ingår länsstyrelserna tillsammans med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges kommuner och landsting, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Om oljeskadeskydd, MSB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss