Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Återkommande utbildningar och övningar i Västra Götalands län

Regional samverkanskurs

Varje år arrangerar Länsstyrelsen en regional samverkanskurs. Kursen utgår från ett regionalt och lokalt perspektiv och ska öka länets krishanteringsförmåga. Tonvikten ligger på samverkan mellan berörda organisationer. Målgruppen för kursen är personal i ledande funktion hos organisationer som normalt samverkar vid samhällsstörningar.

Kursen bygger på aktivt deltagande från kursdeltagarna och är upplevelsebaserad.

Regional grundkurs i kriskommunikation

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder vi en regionalt anpassad version av MSB:s grundläggande kurs i kriskommunikation. Kursen genomförs årligen och riktar sig till dig som arbetar med information och kommunikation vid kommuner och myndigheter i Västra Götalands län. Kursen har fokus på samverkan i kriskommunikationsarbetet.

Regelbundna samverkansövningar i Rakel och WIS

En gång i kvartalet övar länets aktörer på att dela information och samverka med hjälp av de tekniska stödsystemen Rakel och WIS. Övningarna hålls samma dag som systemet för Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) testas. I ett enkelt övningsformat trimmar vi arbetssätt och stärker länets förmåga att dela information inför och under samhällsstörningar.

Vid övningarna deltar länets 49 kommuner, räddningstjänstförbund, samverkande myndigheter i länet och regionala aktörer som Västra Götalandsregionen. Sammanlagt handlar det om ett sextiotal aktörer. Huvudmålgrupp är säkerhetssamordnare och kommunikatörer. Många väljer också att involvera hela eller delar av sin krisledningsorganisation och en del bygger på med egna övningsmoment.

Deltagarna får träna på att dela information som underlag för en samlad regional lägesbild. Vi inkluderar också moment som rör samverkan och samordning av kriskommunikation.

Konferensen Krissamverkan Västra Götaland

Krissamverkan Västra Götaland är en årlig konferens för nyckelpersoner inom länets krisberedskap. Konferensen ska bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter som stärker länets krisberedskap. Varje år lyfter vi ett nytt tema på konferensen.

Här kan du läsa om de senaste årens konferenser.

Det föränderliga omvärldsläget ställer ständigt nya krav på både individ och samhälle. Hur anpassar vi oss i en tid där mycket av det vi tidigare tagit för givet inte längre gäller? På 2022-års Krissamverkan Västra Götaland var fokus på hur läget i vår omvärld påverkar oss just nu och hur vi kan agera tillsammans för att anpassa oss och stärka varandra inom kris och civilt försvar.

Program

  • Inledning: Landshövding Sten Tolgfors och moderator Annika Nordgren Christensen
  • Orostid och dess konsekvenser – Parik Oksanen, Försvarshögskolan
  • Informationspåverkan från främmande makt och hur vi ska hantera detta – Anton Lif, Combitech och Andreas Edevald, Myndigheten för psykologiskt försvar
  • Information som ett verktyg för att stärka befolkningen i ett krig – Brit Stakston, mediestrateg
  • Dricksvattenförsörjning i kris och krig – Karin Wertsberg, Livsmedelsverket
  • MSB:s sektorsansvar gentemot samhällets beredskap – Henrik Larsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Fakta eller trams - så påverkas vi att tro på det som inte är sant – Emma Frans, författare

Den 24 november fortsatte kommunernas säkerhets- och beredskapssamordnare att prata civilt försvar och krisberedskap utifrån deras roll och ansvar.

På temat "Västra Götaland – en del av totalförsvaret" fokuserade konferensens talare på frågor som det breddade säkerhetshotet mot Sverige, ledning och styrning av totalförsvaret ur ett regionalt och statligt perspektiv, informationssäkerhet och hur kriskommunikation påverkas av förtroendet för våra myndigheter.

Program

09.00 Inledning
Landshövding Anders Danielsson och moderator Annika Nordgren Christensen

09.30 Ledning och styrning av totalförsvaret ur ett statligt perspektiv
Magnus Dyberg-Ek, MSB

10.15 Paus

10.45 Ledning och styrning av totalförsvaret ur kommuners och regioners perspektiv
Ann-Sofie Eriksson, SKR

11.30 Det breddade och fördjupade hotet mot Sverige
Tomas Ries, Försvarshögskolan

12.20 Signe – säker kommunikation i totalförsvaret
Jonas Lindgren, Länsstyrelsen Västra Götaland

12.30 Lunch

13.20 och 14.35 Parallella föredrag
Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen
Anna Norlander, Länsstyrelsen Värmland

Informationssäkerhet bidrar till robusthet
Moon Carlbring, Region Västmanland

Kriskommunikation och samhällsförtroende
Bengt Johansson, Göteborgs universitet

15.30 Att överleva zombiekatastrofen
Herman Geijer, författare och föreläsare

16.15 Avslutande ord från Länsstyrelsen

Den 24 november fortsatte kommunernas säkerhets- och beredskapssamordnare att prata civilt försvar och krisberedskap utifrån deras roll och ansvar.

Årets tema var "Från pandemi till totalförsvar". Under konferensen delade representanter från nationell, regional och lokal nivå med sig av sina erfarenheter av att hantera coronapandemin och de lärdomar som vi kan ta med oss in i planeringen av krisberedskap och totalförsvar.

Landshövding Anders Danielsson inledde dagen med att prata om vikten av att jobba tillsammans och att ta tillvara på de kunskaper vi har fått i och med pandemin.

– Det kan inte finnas planer för allting. Vi behöver ha modet att improvisera, modet att ta beslut och vara trygga i att även de felaktiga besluten är bättre än de beslut som inte fattas alls, sa han.

Under förmiddagen belyste representanter från MSB, Västra Götalandsregionen, Marks kommun och Borås Stad frågan om hur de har hanterat pandemin. På eftermiddagen deltog två av regeringens statssekreterare på temat "Så bygger vi ett robust totalförsvar".

Efter ett avslutande panelsamtal kring vad vi tar med oss från pandemin in i den fortsatta planeringen av krisberedskap och totalförsvar, reflekterade Pontus Rotter, funktionschef inom samhällsskydd och beredskap på Länsstyrelsen kring det som sagts under dagen.

– Under det här året har vi gått från att krisberedskap var ett ämne för experter till att det är något som berör alla - hela linjeorganisationen och hela samhället. Bättre krisberedskapsförmåga går inte att få på konstgjord väg. Året har inneburit att vi inte bara har sysslat med krishantering utan också verksamhetsutveckling. Vi har gjort det som står i våra planer, men vi har också justerat dem. Jag vill lyfta det som smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg sa, att vi behöver vara ödmjuka inför att det är mycket vi inte visste om det nya coronaviruset och att det fortfarande är mycket vi inte vet. Jag tror att vi har blivit mer medvetna om livets osäkerhet – och kanske är det vad vi ska förbereda oss på. Kärnan i krisberedskap är inte att ha en plan för allt som kan hända, utan att ha en plan för allt som inte kan hända.

Vi webbsände konferensen och på grund av rådande pandemiläge medverkade talarna på distans.

Program

08.45 Inledning
Landshövding Anders Danielsson och moderator Annika Nordgren Christensen

Block 1: Utmaningar, lärdomar och reflektioner i pandemins spår

09.00 Tankar från nationell nivå
Patrik Jansson, enhetschef på operativa avdelningen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om MSBs hantering under pandemin och om samverkan med andra aktörer.

09.50 Paus

10.00 Att hantera en pandemi – tankar från Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland

10.25 Håll i och håll ut
– samordnad kommunikation i Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionens koncernstab för kommunikation och externa relationer om utmaningar, lärdomar och vägval i kommunikationen kring covid-19.

10.50 Paus

11.00 Krisledningsplanens roll under ett halvår av kris
Matilda Johansson skydd- och säkerhetschef i Marks kommun, om ett halvår av krishantering med anledning av coronapandemin och de utmaningar och erfarenheter som kommer med arbetet.

11.25 Det räcker inte att översätta
Annika Klemming, kommunikationsstrateg i Borås Stad, om utmaningen att nå kommuninvånare med annan språkbakgrund än svenska

11.50 Lunch

Block 2: Så bygger vi ett robust totalförsvar

12.40 Totalförsvaret 2021-2025
Statssekreterare Jan- Olof Lind om regeringens proposition Totalförsvaret 2021-2025.

13.30 Paus

13.40 Civilt försvar och corona – var står vi och vart är vi på väg
Statssekreterare Elisabeth Backteman om civilt försvar under kommande försvarsperiod och vad som händer nu.

Block 3: Panelsamtal

14.10 Vad tar vi med oss från pandemin in i den fortsatta planeringen av krisberedskap och totalförsvar?
Samtal med några av dagens talare under ledning av moderator Annika Nordgren Christensen.

14.30 Avslutande ord på vägen
Moderator Annika Nordgren Christensen och Pontus Rotter, funktionschef på Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss