Hantering av skredet i Stenungsund

Den 23 september inträffade ett jordskred vid E6 i Stenungsund. Tillträdesförbud gäller för det drabbade området, med vissa undantag, enligt beslut från Länsstyrelsen.

Karta för det avgränsade området vid skredet

Karta 1 (map 1) Karta för det avgränsade området vid skredet

Detta gäller för tillträdesförbudet

Det är fortfarande farligt att vistas i området. Marken är instabil och det kan finnas risk för nya skred. Beslutet om tillträdesförbud är fattat med stöd av ordningslagen och gäller tills vidare. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna. Överträdelse är förenat med livsfara och utgör lagbrott.

Stenungsunds kommun och statliga myndigheter kan komma in på området. Det är även möjligt för vissa aktörer med verksamhet i området att få ett kortvarigt tillträde till fots, efter anmälan till Trafikverket. Vissa aktörer har också möjlighet att under ordnade former utföra arbete i skredområdet, efter samråd med Länsstyrelsen. Du kan läsa mer i beslutet.

Länsstyrelsen ser kontinuerligt över området för tillträdesförbudet, för att inte begränsa tillträdet för verksamhetsutövare och allmänhet mer än nödvändigt.

Länsstyrelsens beslut om ändring i föreskrifter att vistas i det skreddrabbade området, 25 november 2023

Länsstyrelsens beslut om ändring i föreskrifter att vistas i det skreddrabbade området, 11 november 2023

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud i det skreddrabbade området Pdf, 506.6 kB.

En karta som visar området där det är tillträdesförbudFörstora bilden

Karta 2 (map 2) Det röda markering visar området med möjlighet till kortvarig vistelse

Samverkan för åtgärder

Skredet runt E6 i Stenungsund får följder för invånare och näringsliv i länet över lång tid framöver. En rad samhällsaktörer arbetar för att hantera och minimera konsekvenserna av skredet, och för att skapa lösningar på längre sikt. Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer, och bidrar med stöd, expertis och resurser rörande bland annat vatten, miljöskydd och planbestämmelser. Länsstyrelsen har även beslutat om tillträdesförbud för området samt om sänkt hastighetsbegränsning runt tätorten Ucklum, som trafiken nu leds om igenom.

Information in other languages

The County Administrative Board in Västra Götaland county's provisions on a ban for the public to enter, the landslide affected area, next to Road E6 off Stenungssundsmotet in municipality of Stenungssund. Since November 11 the restricted area has been modified and reduced. See map 1 on this page for the resticted area.

Since November 25, it is also possible for certain stakeholders within the area marked red on map 2, to gain short-term access on foot, after notification to Trafikverket.

Decision on access ban Pdf, 109 kB.

There is a prohibition in place under a public protection order forbidding the entry past the barriers in the area of the devastated section of the E6 motorway just outside Stenungsund, which was affected by a landslide.

It is still unsafe to be situated in the restricted area as the ground is unstable and there is a risk for new landslides to emerge.

This decision was made by the County Administrative Board of Västra Götaland Board under authority of the Swedish Public Order Act and remains in effect until further notice.

Riikliku kaitsekorraldusega on kehtestatud keeld, mis keelab tõketest mööda siseneda vahetult Stenungsundi lähedal kiirtee E6 purustatud lõigu piirkonda, mida mõjutas maalihe.

Sellel piiratud alal viibimine on endiselt ohtlik. Maapind on ebastabiilne ja esineb uute maalihete oht.

Selle otsuse tegi Västra Götalandi maavalitsus Rootsi avaliku korra seaduse alusel ja see kehtib kuni edasise teatamiseni.

Saskaņā ar valsts aizsardzības rīkojumu ir noteikts aizliegums gar barjerām iebraukt automaģistrāles E6 zemes nogruvuma izpostītajā posmā pie Stenungsundas.

Atrasties norobežotajā zonā joprojām ir bīstami. Zeme ir nestabila, un pastāv jaunu zemes noslīdējumu risks.

Šo lēmumu pieņēmusi Vesterjētlandes (Västra Götaland) apgabala administratīvā padome saskaņā ar Zviedrijas Sabiedriskās kārtības likumu, un lēmums ir spēkā līdz turpmākam paziņojumam.

Zabronione jest wchodzenie na teren odgrodzony w obszarze osuwisk przy drodze E6 pod Stenungsund.

Przebywanie w tym obszarze nadal jest niebezpieczne. Podłoże jest niestabilne i istnieje zagrożenie wystąpienia kolejnych osuwisk.

Przedmiotowa decyzja została wydana przez Zarząd Województwa Västra Götaland w oparciu o przepisy ustawy o porządku publicznym i obowiązuje do odwołania.

Ca urmare a unui ordin de protecție publică este interzisă trecerea pe lângă barierele din secțiunea devastată a autostrăzii E6 de la ieșirea din Stenungsund, care a fost afectată de o alunecare de teren.

Este în continuare periculos să vă aflați în această zonă restricționată. Terenul este instabil și riscul de noi alunecări de teren este prezent.

Această decizie a fost adoptată de Consiliul Administrativ Județean al Västra Götaland în baza Legii suedeze privind ordinea publică și rămâne deocamdată în vigoare.

Запрещается заходить за оцепление на пострадавшую от оползня территорию в районе трассы E6 в окрестностях Стенунгсунда.

Находиться в этой зоне по-прежнему опасно. Грунт неустойчив, и есть риск новых оползней.

Решение о запрете было принято правлением лена Вестра-Гёталанд на основании Закона «Об общественном порядке и безопасности» и действует до дальнейших распоряжений.

Frågor och svar

Tillträdesförbudet innebär att du inte får vistas innanför avspärrningarna av området. Det är olagligt att bryta mot förbudet.

Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Det är inte osannolikt att flera skred kan inträffa.

Det är ett brott mot lagen och innebär att polisen kan ingripa. Vissa personer kan komma att få undantag från förbudet för att gå i området. Det kan till exempel handla om olika myndighetspersoner som behöver arbeta i området.

I beslutet framgår att statliga och kommunala myndigheter får tillträde till området för att utföra nödvändiga åtgärder. Beslutet ger också Vattenfall och Preem tillstånd att tillträda området i samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland. Detta för att utföra arbeten för att undvika ytterligare störningar i området samt elavbrott.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i hanteringen av en samhällsstörning i länet, utifrån sitt geografiska områdesansvar. Genom samverkan mellan berörda aktörer kan hanteringen underlättas och bli mer effektiv.

Länsstyrelsen får enligt ordningslagen meddela föreskrifter om förbud att vistas inom bland annat ras- eller riskområden. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Enligt trafikförordningen får länsstyrelsen besluta om lokala trafikföreskrifter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss