Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hantering av skredet i Stenungsund

Den 23 september 2023 inträffade ett jordskred vid E6 i Stenungsund. Det råder inte längre tillträdesförbud till det drabbade området, men allmänheten bör ändå inte vistas inom stora delar av området.

Inget tillträdesförbud men det finns fortsatt risker

Den 6 februari 2024 upphävdes tillträdesförbudet för det skreddrabbade området. Detta enligt beslut från Länsstyrelsen den 31 januari 2024. Även om tillträdesförbudet inte längre gäller bör allmänheten inte vistas inom stora delar av området.

Bakgrunden till beslutet är att Länsstyrelsen bedömer att förhållandena på platsen inte längre motiverar ett tillträdesförbud med de begränsningar det innebär. Det finns kvarvarande risker i området men dessa är inte så omfattande att det ska begränsa fastighetsägarnas möjlighet att nyttja sina fastigheter.

Det finns fortfarande risker med att röra sig inom området. Stora delar av området kommer också vara avspärrat för att det är en byggarbetsplats eller för att en fastighetsägare bedömt att det behövs. Inom dessa områden får obehöriga inte vistas.

Länsstyrelsen vill betona att området ska beträdas med försiktighet och det är viktigt att alla tar ett eget ansvar och är uppmärksam på risker om man behöver vistas i området.

Beslutet att häva tillträdesförbudet fattades efter samråd med Statens geotekniska institut (SGI), Trafikverket och Stenungsunds kommun.

Beslut om upphävt tillträdesförbud från 6 februari 2024, beslutat 31 januari 2024. Pdf, 97.1 kB.

Trafikverket ansvarar för att återuppbygga E6

Det är Trafikverket som ansvarar för återuppbyggnaden av E6 förbi Stenungsund. Trafikverket har meddelat att vägen öppnas för trafik andra veckan i juli 2024. Vägen i sin helhet kommer, enligt Trafikverkets plan, att vara klar mellan tidig höst och årsskiftet 2024-2025. Mer information om arbetet hittar du på Trafikverkets webbplats.

E6 i Stenungsund öppnar för trafik till industrisemestern, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har beslutat att Trafikverket får rätt att nyttja mark i området för att kunna bygga en tillfällig väg och återställa E6. Nyttjanderätten gäller för Trafikverket under perioden 18 januari 2024 – 18 januari 2026. Mer information och en karta över området hittar du i beslutet nedan.

Beslut om att ge Trafikverket nyttjanderätt till mark för att kunna bygga tillfällig väg och återställa E6, 18 januari Pdf, 896.3 kB.

Samverkan för åtgärder

Skredet runt E6 i Stenungsund får följder för invånare och näringsliv i länet över lång tid framöver. En rad samhällsaktörer arbetar för att hantera konsekvenserna av skredet, och för att skapa lösningar på längre sikt. Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer, och bidrar med stöd, expertis och resurser rörande bland annat vatten, miljöskydd och planbestämmelser. Tillträdesförbudet som infördes i samband med skredet i september upphörde den 6 februari 2024, enligt beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har också beslutat om sänkt hastighetsbegränsning runt tätorten Ucklum, som trafiken nu leds om igenom.

Information in English

According to a decision made by the County Administrative Board of Västra Götaland Board, the prohibition to enter the area affected by the landslide affected area next to road E6 off Stenungsundsmotet in Stenungsund's municipality, is as of 6th of February 2024 lifted. Even though the prohibition no longer is in place, it is still advisable that the public should not enter the area.

Please direct any questions to the County Administrative Board of Västra Götaland Board

Contact the County Administrative Board of Västra Götaland

Frågor och svar

Sedan skredet inträffade i september förra året har förhållandena i området stabiliserats. Kommunen och Trafikverket har genomfört utredningar av stabiliteten och vidtagit skredstabiliserandeåtgärder inom delar av området med tillträdesförbud. Det finns kvarvarande risker i området men dessa är inte så omfattande att det ska begränsa fastighetsägarnas möjlighet att nyttja sina fastigheter.

Det finns fortfarande risker med att röra sig inom området och delar av området kommer vara avspärrat eftersom det är en byggarbetsplats eller för att en fastighetsägare bedömt att det behövs.

Området ska beträdas med försiktighet och även om tillträdesförbudet inte längre gäller bör allmänheten inte vistas inom stora delar av området. Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar för att vara uppmärksamma på alla tänkbara risker om man behöver vistas inom området. Skredet har medfört att byggnader, ledningar, vägar och övriga installationer inom området till stor del förstörts. Det finns uppsprucken mark och det kan även vara bristande bärighet. Du ska alltid vara uppmärksam på tecken på markrörelser om du behöver vistas inom området.

Det är olika intressen som ska vägas mot varandra. Ett tillträdesförbud begränsar rörelsefriheten och är mycket ingripande. Förbudet ska användas om det finns fara för människors liv och hälsa. När Länsstyrelsen tog beslutet dagarna efter skredet saknade vi kunskap om omfattningen av skredet och stabilitetsförhållandena inom området. Vi har nu fått mer underlag och det har gjorts åtgärder som lett till att stabiliteten av området har förbättrats. Återuppbyggnaden och arbetet med att återställa området har pågått kontinuerligt.

Det är viktigt att de aktörer som ansvarar för sina delar av området får möjlighet att fortsätta det arbetet. Tillträdesförbudet har begränsat vissa aktörers möjlighet att arbeta med att återställa området. Länsstyrelsen bedömer att de kvarvarande riskerna bör kunna hanteras av fastighetsägarna inom området.

Inför beslutet att häva tillträdesförbudet från 6 februari 2024 har Länsstyrelsen hämtat in kunskap och expertis från Statens geotekniska institut (SGI) och samrått med Trafikverket och Stenungsunds kommun.

Även om det inte ängre råder tillträdesförbud finns det begränsningar i tillträde till delar av området. Det finns fortfarande risker med att röra sig inom området och delar av området kommer vara avspärrat eftersom det är en byggarbetsplats eller för att en fastighetsägare bedömt att det behövs.

Området ska beträdas med försiktighet. Även om det inte längre råder tillträdesförbud bör allmänheten inte vistas inom stora delar av området. Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar för att vara uppmärksamma på alla tänkbara risker om man behöver vistas inom området.

Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer, och bidrar med stöd, expertis och resurser rörande bland annat vatten, miljöskydd och planbestämmelser. Genom samverkan mellan berörda aktörer kan hanteringen underlättas och bli mer effektiv.

Länsstyrelsen får enligt ordningslagen meddela föreskrifter om förbud att vistas inom bland annat ras- eller riskområden. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Enligt trafikförordningen får länsstyrelsen besluta om lokala trafikföreskrifter.

Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer och bidrar med stöd och expertis i hanteringen.

Trafikverket informerar löpande på sin webbplats om frågor som rör omledning av trafik och återuppbyggnaden av E6.

E6 Stenungsund - skredet: Omledning och återuppbyggnad, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Stenungsunds kommun arbetar kontinuerligt med information och stöd åt invånare, företag och personer som arbetar i Stenungsund som påverkats eller påverkas av skredet. Kommunen ansvarar också för att bygga upp den del av Ucklumsvägen som raserats, återställa funktionen för Norumsån och tillhörande ledningsnät som förstörts i skredet.

Stort skred på E6 i Stenungsunds kommun, Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarna kan svara på frågor som rör tillträde och begränsningar till fastigheter som inom området.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har övergripande information om ras och skred.

Ras och skred, MSB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss