Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Byggnadsminnen i Västra Götaland

Du kan se vilka byggnadsminnen som finns i Västra Götaland genom att antingen söka i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister eller i Länsstyrelsens informationskarta.

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens informationskarta Länk till annan webbplats.

Lista över byggnadsminnen i Västra Götaland Pdf, 187.4 kB.

Du kan även hitta byggnadsminnen på vår sida Besöksmål. Där kan du använda sökord eller filter för att hitta olika byggnadsminnen.

Länsstyrelsens besöksmål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

När du planerar för en ändring bör du kontakta Länsstyrelsen och/eller antikvarisk kompetens i ett tidigt skede.

Du kontaktar oss genom växeln 010-22 44 000. Fråga efter den handläggare som ansvarar för din kommun gällande byggnadsminnen. Det går också bra att kontakta oss via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

I ansökan om tillstånd ska det framgå vilka åtgärder som ska utföras. Du ska beskriva hur utförandet kommer att gå till, vilka arbetsmetoder som kommer att användas och vilket byggnadsmaterial som behövs.

Ansökan om tillstånd Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att motiveringarna till åtgärderna är utförliga. I ansökan finns det tydliga anvisningar för detta.

Mall för åtgärdsprogram inför renovering, upphandling och tillståndsansökan Word, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I denna mall finns hjälp inför en ansökan.

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Vem kan anlitas som antikvarisk expert?

Grundläggande krav

Experten ska självständigt kunna tolka, analysera och värdera byggnadsminnen. I det ingår att den ska kunna redogöra för hur kulturhistoriska värden kan bli påverkade vid ändringar av byggnadsverk, kyrkogårdar eller parkanläggningar. Experten ska ha god kunskap om lagarna som reglerar kulturmiljön och övrigt regelverk som är av betydelse för arbetets genomförande. Den antikvariska experten ska ha lämplig utbildning och praktisk erfarenhet.

Det kan vara till exempel byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt-/ingenjörsutbildning. Denna utbildning ska ha byggts på med kunskaper om restaurering eller motsvarande erfarenhet. Ibland behöver experten ha trädgårdshistorisk kompetens, konservatorsutbildning eller annan specialistkompetens.

Tidigare erfarenhet av antikvarisk medverkan är ett krav. Denna erfarenhet kan experten ha fått genom egna uppdrag eller genom medverkan som antikvarisk expert under sakkunnig ledning. Experter som utför antikvariska uppdrag finns bland annat hos länets museer, arkitektkontor och företag som arbetar med antikvariska frågor.

Om det uppstår oklarheter vilken kompetens som krävs vid antikvarisk medverkan, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Det är du som söker tillstånd eller bidragsmedel som ska utse vilken expert du vill ska följa arbetet. Du ska även se till att den antikvariske experten får tillgång till Länsstyrelsens beslut med eventuella arbetshandlingar. Du betalar kostnaden för den antikvariska experten. Det går att söka bidrag för kostnaden.

Valet av expert ska godkännas av oss på Länsstyrelsen innan arbetet får påbörjas.

Ta kontakt med den antikvariska experten i god tid innan du planerar påbörja arbetena. Tänk på att experten kan behöva dokumentera innan något arbete är påbörjat. Experten följer arbetet på plats och dokumenterar genomförandet.

Normalt deltar experten vid byggmötena. På byggmötena stämmer ni av det löpande arbetet mot villkoren i beslutet. Experten ska uppmärksamma fastighetsägaren på avvikelser från Länsstyrelsens beslut.

Om en antikvarisk expert är anlitad i ett bidragsärende ska experten lämna ett antikvariskt intyg. Intyget ska innehålla information om att arbetet är avslutat och utfört utan erinran (anmärkning).

Mall för antikvariskt intyg (pdf-fil) Pdf, 20.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnaden för antikvarisk medverkan ska vara betald av sökanden före utbetalningen av bidraget. Det antikvariska intyget ska bifogas rekvisitionen av bidraget.

I vårt beslut framgår det vad som gäller för en antikvarisk rapport.

Rapportmall antikvarisk medverkan (Word-dokument) Word, 20.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ska ta fram en rapport så gör den antikvariska experten det i vanliga fall. Det är ditt ansvar som sökande att skicka in rapporten till Länsstyrelsen.

Vi behöver rapporten i digitalt format (PDF) och normalt sett senast sex månader efter att arbetet är slutfört. Det är viktigt att du som sökande och den antikvariska experten kommer överens om när rapporten ska vara klar och när ersättningen ska vara betald.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss