Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag är den 30 November och vi tar beslut om bidragsfördelningen i början av varje år, det vill säga året därpå.

Handläggningstiden för ett bidrag beror på ärendets karaktär. Normalt är alla beslut tagna före den 1 juni varje år. Du måste få beslutet om bidraget innan du får påbörja åtgärderna.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Vem kan anlitas som antikvarisk expert?

Grundläggande krav

Experten ska självständigt kunna tolka, analysera och värdera byggnadsminnen. I det ingår att den ska kunna redogöra för hur kulturhistoriska värden kan bli påverkade vid ändringar av byggnadsverk, kyrkogårdar eller parkanläggningar. Experten ska ha god kunskap om lagarna som reglerar kulturmiljön och övrigt regelverk som är av betydelse för arbetets genomförande. Den antikvariska experten ska ha lämplig utbildning och praktisk erfarenhet.

Det kan vara till exempel byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt-/ingenjörsutbildning. Denna utbildning ska ha byggts på med kunskaper om restaurering eller motsvarande erfarenhet. Ibland behöver experten ha trädgårdshistorisk kompetens, konservatorsutbildning eller annan specialistkompetens.

Tidigare erfarenhet av antikvarisk medverkan är ett krav. Denna erfarenhet kan experten ha fått genom egna uppdrag eller genom medverkan som antikvarisk expert under sakkunnig ledning. Experter som utför antikvariska uppdrag finns bland annat hos länets museer, arkitektkontor och företag som arbetar med antikvariska frågor.

Om det uppstår oklarheter vilken kompetens som krävs vid antikvarisk medverkan, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Det är du som söker tillstånd eller bidragsmedel som ska utse vilken expert du vill ska följa arbetet. Du ska även se till att den antikvariske experten får tillgång till Länsstyrelsens beslut med eventuella arbetshandlingar. Du betalar kostnaden för den antikvariska experten. Det går att söka bidrag för kostnaden.

Valet av expert ska godkännas av oss på Länsstyrelsen innan arbetet får påbörjas.

Ta kontakt med den antikvariska experten i god tid innan du planerar påbörja arbetena. Tänk på att experten kan behöva dokumentera innan något arbete är påbörjat. Experten följer arbetet på plats och dokumenterar genomförandet.

Normalt deltar experten vid byggmötena. På byggmötena stämmer ni av det löpande arbetet mot villkoren i beslutet. Experten ska uppmärksamma fastighetsägaren på avvikelser från Länsstyrelsens beslut.

Om en antikvarisk expert är anlitad i ett bidragsärende ska experten lämna ett antikvariskt intyg. Intyget ska innehålla information om att arbetet är avslutat och utfört utan erinran (anmärkning).

Mall för antikvariskt intyg (pdf-fil) Pdf, 20.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnaden för antikvarisk medverkan ska vara betald av sökanden före utbetalningen av bidraget. Det antikvariska intyget ska bifogas rekvisitionen av bidraget.

I vårt beslut framgår det vad som gäller för en antikvarisk rapport.

Rapportmall antikvarisk medverkan (Word-dokument) Word, 20.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ska ta fram en rapport så gör den antikvariska experten det i vanliga fall. Det är ditt ansvar som sökande att skicka in rapporten till Länsstyrelsen.

Vi behöver rapporten i digitalt format (PDF) och normalt sett senast sex månader efter att arbetet är slutfört. Det är viktigt att du som sökande och den antikvariska experten kommer överens om när rapporten ska vara klar och när ersättningen ska vara betald.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss