Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Vem kan ansöka om tillstånd?

Tillstånd enligt Kulturmiljölagen kan endast ges till en fysisk eller juridisk person. Tillstånd till icke namngiven medsökande kan därför inte lämnas. En förening med många medlemmar kan inte söka i en och samma ansökan. Länsstyrelsen kan dock undantagsvis ge tillstånd för tidsbegränsade event eller träffar för en förening (t ex för ett par dagar) inom väl avgränsade områden, där samtliga deltagande är namngivna.

Alla som vill använda metallsökare måste ha tillstånd, även om du endast planerar att gå på din egen tomt/fastighet.

Barn under 18 år kan inte själva ansöka om tillstånd. Det blir i stället vårdnadshavarna som därför får ansöka för barnets räkning. Om en person under 18 år beviljas tillstånd kan länsstyrelsen ange ett villkor om att barnet ska åtföljas av sin vårdnadshavare vid användningen.

Markägarens tillstånd för markingrepp behövs innan ärendet kan påbörjas av Länsstyrelsen. Området måste vara väl avgränsat och får inte vara för stort. Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa, minska området eller avslå ansökan.

Du kan exempelvis få tillstånd för att använda metallsökare:

 • Om sökandet ingår i vetenskaplig forskning
 • Leta efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar eller nycklar
 • Hobbysökning på badplatser
 • Lokalisera gränser för en tomt (via gränsstolpar av metall)
 • Leta efter metallskrot eller taggtråd i beteshagar, höbalar med mera

Om du skulle hitta några föremål påminner länsstyrelsen om lagen (1938:121) om hittegods, vilken bland annat reglerar upphittarens skyldigheter och rättigheter i samband med upphittade föremål. Du måste även lämna in en redogörelse till länsstyrelsen om vilka föremål du hittat och var de påträffades.

Tillstånd att använda och medföra metallsökare ges inte om det finns hög risk för att fornfynd påträffas eller att fornlämning skadas (enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen 1988:950).

När det finns kända fornlämningar i området och/eller när Länsstyrelsen bedömer att det är sannolikt att det finns okända fornlämningar är risken stor att dessa kan skadas. Tillstånd ges inte i sådana områden. Bedömningen av om tillstånd ska ges bör vara restriktiv.

Så här ansöker du

Ansök om tillstånd för metallsökare (pdf-fil) Pdf, 378 kB, öppnas i nytt fönster.

En ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla följande uppgifter:

 1. Ditt ändamål, varför du vill använda och medföra metallsökare samt hur sökandet ska genomföras,
 2. Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer och kontaktuppgifter till den person som tillståndet ska gälla för.
 3. Under vilken period du vill använda och medföra metallsökaren.
 4. Det geografiska område där du vill använda och medföra metallsökaren, med områdets begränsning markerad på bifogad karta i tillräckligt stor skala, gärna 1:10 000
 5. Kontaktuppgifter till fastighetsägaren
 6. Skriftligt samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten.

För att underlätta vår handläggning är det viktigt att avsökningsområdet är inritat på en detaljerad karta, gärna i skala 1:10 000. Handläggningstiden påverkas även av hur stort området är och hur många avsökningsområden som ingår i ansökan.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Det framgår på ansökningsblanketten hur inbetalningen går till.

Strandområden

Det finns 46 utpekade strandområden/badplatser i dessa kartor som är indelade i delområden.

Ansök om tillstånd för metallsökare i strandområden (pdf-fil) Pdf, 421.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartor

Strandområden översikt för länet (pdf-fil) Pdf, 345.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Strandområden för Fyrbodal (pdf-fil) Pdf, 3.2 MB.

Strandområden för Göteborg (pdf-fil) Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Strandområden för Sjuhärad (pdf-fil) Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Strandområden för Skaraborg (pdf-fil) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan för dessa strandområden sker på en särskild blankett. Ansökningsavgiften är 870 kronor för varje strandområde/badplats. Handläggning av ärendet påbörjas inte innan avgiften kommit in till länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss