Kulturmiljöer vid vatten

Sjöar och vattendrag har haft stor betydelse för människor i alla tider och vattnet har nyttjats på många olika sätt från stenålder fram till idag. Resultatet är en koncentration av lämningar och kulturmiljöer vid vatten. Det kan röra sig om miljöer med kvarnar, sågar, tvättstugor och broar, ofta med höga kulturhistoriska värden som staten och enskilda ska ta hänsyn till i samband med åtgärder i och invid vattendrag.

Vattenvårdsfrågor är ett prioriterat område i enlighet med Sveriges miljömål och EU:s vattendirektiv. Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär att ekologiska aspekter av vattenhushållning ska beaktas och biologisk hänsyn ska tas men också krav på bevarande av kulturmiljöer.

Åtgärder påverkar kulturmiljön och avvägningar behöver göras

Många av de åtgärder som görs för att förbättra ekologi och biologi i våra vattendrag berör kulturmiljövärden. Det kan handla om

  • borttagande av vandringshinder eller,
  • återställning av fysiskt påverkade vattendrag

Åtgärderna kan leda till påverkan på kulturmiljön. Det innebär att en avvägning mellan olika intressen måste göras vid rehabiliteringsåtgärder i vattendrag. En förutsättning för att kunna göra en avvägning är att veta var värdena finns och vad de består av.

Vattenförvaltning och Kulturmiljö

Kulturmiljöenheten inventerar och värderar kulturhistoriska miljöer vid vattendrag. Många gånger har stora förändringar gjorts i vattendragen för att anpassas till de behov som funnits för olika verksamheter. Dessa fysiska åtgärder har skapat ett kulturarv som fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av. Samtidigt kan åtgärderna gett upphov till sämre livsmiljöer för djur och växter.

Inventeringar ger nya kunskaper

Forn- och kulturlämningar har hittills inventerats och värderats i Örekilsälven, Munkedalsälven/Valboån, Töftedalsån, Nossan, Säveån, Teåkersälven, Gullspångsälven och delar av flera andra vattendrag. Dessutom har cirka 100 kraftverk inventerats och värderats ur ett kulturmiljöperspektiv. Arbetet har resulterat i ett flertal rapporter samt ett kartskikt med vattenanknutna kulturmiljöer i Länsstyrelsens Informationskarta.

Länsstyrelsens Informationskarta Länk till annan webbplats.

Förändrad lagstiftning

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Regeringen har fastställt en nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP), där landets vattendrag delats in i prövningsgrupper med en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Detta kommer att pågå under de kommande 20 åren. Flera prövningsgrupper i Västra Götalands län ska omprövas redan 2022.

För Västra Götalands län är ambitionen att arbeta med mer behovsstyrd, direktverkande inventering och tillsyn av kulturmiljöer och lämningar utmed länets vattendrag och att detta även omfattar de kulturmiljövärden som kan komma att påverkas i den nya lagstiftningen.

Inventering 2021

Under 2021 kommer vattenanknutna anläggningar och lämningar att inventeras och värderas i några vattendrag inom följande kommuner: Uddevalla, Orust, Kungsbacka och Mölndal. Dessutom ska historiska kartor studeras för att se var det tidigare funnits vattenanknutna anläggningar.

Resultatet kommer att redovisas i rapporter. Anläggningar och lämningar registreras i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister respektive kulturmiljöregister. Dessa samt uppgifter om nu försvunna vattenanknutna anläggningar tillgängliggörs även på Länsstyrelsens Informationskarta.

Kulturarv vid vatten

Länsstyrelsen har i samarbete med andra länsstyrelser i södra Sverige tagit fram faktablad om typiska kulturmiljöer vid vatten som även innehåller tips om vad man ska tänka på om man vill vårda sådana miljöer. Samarbetsprojektet gick under namnet Vårda Vattendragens Kulturarv.

Vårda Vattendragens Kulturarvs webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt