Kulturmiljöer vid vatten

Sjöar och vattendrag har haft stor betydelse för människor i alla tider och vattnet har nyttjats på många olika sätt från stenåldern fram till idag. Resultatet är en koncentration av lämningar och kulturmiljöer vid vatten. Det kan röra sig om miljöer med kvarnar, sågar, tvättstugor och broar, ofta med höga kulturhistoriska värden.

Vattenvårdsfrågor är ett prioriterat område i enlighet med Sveriges miljömål och EU:s vattendirektiv. Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär att ekologiska aspekter av vattenhushållning ska beaktas och biologisk hänsyn ska tas men också krav på bevarande av kulturmiljöer.

Åtgärder påverkar kulturmiljön och avvägningar behöver göras

Många av de åtgärder som görs för att förbättra ekologi och biologi i våra vattendrag berör kulturmiljövärden. Det kan handla om

  • borttagande av vandringshinder eller,
  • återställning av fysiskt påverkade vattendrag

Åtgärderna kan leda till påverkan på kulturmiljön. Det innebär att en avvägning mellan olika intressen måste göras vid rehabiliteringsåtgärder i vattendrag. En förutsättning för att kunna göra en avvägning är att veta var värdena finns och vad de består av.

Vattenförvaltning och Kulturmiljö

Kulturmiljöenheten inventerar och värderar kulturhistoriska miljöer vid vattendrag. Många gånger har stora förändringar gjorts i vattendragen för att anpassas till de behov som funnits för olika verksamheter. Dessa fysiska åtgärder har skapat ett kulturarv som fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av. Samtidigt kan åtgärderna gett upphov till sämre livsmiljöer för djur och växter.

Inventeringar ger nya kunskaper

Forn- och kulturlämningar har hittills inventerats och värderats i Örekilsälven, Munkedalsälven/Valboån, Töftedalsån, Nossan, Säveån, Teåkersälven, Gullspångsälven och delar av flera andra vattendrag. Dessutom har cirka 100 kraftverk inventerats och värderats ur ett kulturmiljöperspektiv. Arbetet har resulterat i ett flertal rapporter samt ett kartskikt med vattenanknutna kulturmiljöer i Länsstyrelsens Informationskarta.

Länsstyrelsens Informationskartalänk till annan webbplats

Lagstiftning från 2019

Från den 1 januari 2019 gäller en lagstiftning som innebär att alla vattenkraft och reglerings-dammar som producerar, eller har producerat, el ska ha moderna miljövillkor. För Västra Götalands län är ambitionen att arbeta med mer behovsstyrd, direktverkande inventering och tillsyn av kulturmiljöer och lämningar utmed länets vattendrag och att detta även omfattar de kulturmiljövärden som kan komma att påverkas i den nya lagstiftningen.

Rolfsån och Enningdalsälven inventeras under 2020

Under 2020 planeras inventeringar inom två av länets åtgärdsområden. Det gäller vattendrag inom Rolfsåns åtgärdsområde, beläget i södra delen av länet med kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Härryda samt Enningdalsälvens åtgärdsområde, beläget i norra delen med kommunerna Munkedal, Tanum och Dals-Ed. Inventeringarna kommer att utföras under sommaren och hösten och berör både befintliga anläggningar och lämningar efter tidigare, nu övergivna verksamheter.

Resultatet kommer att redovisas i rapporter samt registreras i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister och Bebyggelseregister. Dessa tillgängliggörs även på Länsstyrelsens Informationskarta

Kulturarv vid vatten

Länsstyrelsen har i samarbete med andra länsstyrelser i södra Sverige tagit fram faktablad om typiska kulturmiljöer vid vatten som även innehåller tips om vad man ska tänka på om man vill vårda sådana miljöer. Samarbetsprojektet gick under namnet Vårda Vattendragens Kulturarv.

Vårda Vattendragens Kulturarvs webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt