Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöer vid vatten

Kvarnmiljö i Resville vid ån Flian i Lidköpings kommun. Foto: Gunilla Roos Nilson

Sjöar och vattendrag har haft stor betydelse för människor i alla tider. Vi har nyttjat vattnet på många olika sätt från stenålder fram till idag. Resultatet ser vi i en koncentration av lämningar och kulturmiljöer vid vatten. Här finns till exempel miljöer med kvarnar, sågar, tvättstugor och broar. Miljöerna har ofta kulturhistoriska värden som staten och enskilda ska ta hänsyn till i samband med åtgärder i och vid vattendrag.

Vattenvårdsfrågor är ett prioriterat område, både enligt Sveriges miljömål och EU:s vattendirektiv. Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär att ekologiska aspekter av vattenhushållning ska vara med. Det innebär att vi ska ta biologisk hänsyn samtidigt som vi ska bevara kulturmiljöer.

Åtgärder påverkar kulturmiljön och avvägningar behöver göras

Många av de åtgärder som blir gjorda för att förbättra ekologi och biologi i våra vattendrag berör kulturmiljövärden. Det kan handla om att

  • ta bort vandringshinder eller,
  • återställa fysiskt påverkade vattendrag

Åtgärderna kan leda till påverkan på kulturmiljön. Olika intressen måste avvägas vid rehabiliteringsåtgärder i vattendrag. En förutsättning för att kunna göra en avvägning är att veta var värdena finns och vad de består av.

Vattenförvaltning och Kulturmiljö

Kulturmiljöenheten inventerar och värderar kulturhistoriska miljöer vid vattendrag. Många gånger har stora förändringar blivit gjorda i vattendragen. Syftet med förändringarna har varit att anpassa miljöerna för olika verksamheter. De fysiska åtgärderna har skapat de kulturarv som vi kan se lämningar av idag. Samtidigt kan åtgärderna ha bidragit till sämre livsmiljöer för djur och växter.

Förändrad lagstiftning

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. Vattenkraftverken ska prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Regeringen har fastställt en nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP). I denna plan har landets vattendrag delats in i olika prövningsgrupper. Det finns en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Arbetet är omfattande och kommer att pågå under de kommande 20 åren. Flera prövningsgrupper i Västra Götalands län ska omprövas under 2022.

För Västra Götalands län är ambitionen att fortlöpande arbeta med fältinventeringar och tillsyn av vattenanknutna kulturmiljöer utifrån de behov som finns.

Inventeringar ger nya kunskaper

Forn- och kulturlämningar samt befintliga vattenanknutna anläggningar har hittills blivit inventerade i flera vattendrag inom följande prövningsgrupper: Enningdalsälven, Bäveån, Gullspångsälven, Kungsbackaån, Nossan, Rolfsån och Säveån. Genom att studera gamla kartor har tidigare vattenanläggningar kunnat lokaliseras. Resultaten finns redovisade i flera rapporter. Anläggningar och lämningar är även registrerade i två respektive register hos Riksantikvarieämbetet, Bebyggelseregistret och Kulturmiljöregistret. Uppgifterna om tidigare vattenanknutna anläggningar finns också att ta del av i Länsstyrelsens Informationskarta.

Länsstyrelsens Informationskarta Länk till annan webbplats.

Kulturarv vid vatten

Länsstyrelsen har i samarbete med andra länsstyrelser i södra Sverige tagit fram faktablad om typiska kulturmiljöer vid vatten. Faktabladen innehåller tips om vad du ska tänka på vid vård av kulturmiljöer vid vatten. Samarbetsprojektet gick under namnet Vårda Vattendragens Kulturarv.

Vårda vattendragens kulturarv (vardavattendragen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss