Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

KomUt - Kompetensutveckling i skogen

Skog med höga träd med ett varningsband kring några som har texten Fornlämning.

Projektet KomUt har arbetat med att ta fram och sprida utbildningsmaterial kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

En stor del av vår historia finns välbevarat som forn- och kulturlämningar i skogslandskapet. Exempel på detta är spår efter det tidiga jordbruket, lämningar efter det danska rikets järnproduktion i Halland, medeltidens ödeläggelse efter pestens härjningar men även lämningar efter det hårda torparlivet.

Tyvärr skadas många fornlämningar och kulturlämningar i skogen som gör att viktig information går förlorad. Det behövs därför ett bra och lättillgängligt informations- och utbildningsmaterial, både kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

Lätt att göra rätt - även i skogen

KomUt är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län med projektstöd från landsbygdsprogrammet. Projektet har arbetat med att ta fram ett samlat utbildningsmaterial och därefter genomfört kurser riktade mot markägare och skogsbrukets olika aktörer. Även i skogen ska det vara lätt att göra rätt.

Utifrån kulturmiljölagen och skogsvårdslagen tydliggör kursen de olika krav som respektive skogsbruksåtgärd innebär för olika lämningar, kända som okända. Kursen belyser också utifrån dagens kunskapsläge den rika kulturhistoria som skogslandskapet innehåller, vilket också tillför höga värden ur friluftslivets perspektiv.

Digital utbildning

Då projektet är avslutat erbjuds för tillfället inga fältdagar eller webbinarium. Utbildningsmaterialet håller på att tillgängliggöras och kommer successivt att publiceras nedan. Önskar du eller ditt företag en fältdag? Kontakta i så fall Länsstyrelsen via nedan kontaktuppgifter. Får vi ihop ett deltagarantal på minst 10 personer kan vi anordna en kursdag i fält.

Framsida till introduktionen

Introduktion till KomUt

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) är en utbildningssatsning med mål att sprida information och kunskap om vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

Kom ut logga 

Kulturmiljö och kulturmiljölagen

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 2 - kulturmiljö och kulturmiljölagen.

Kom ut logga 

Skogsvårdslagen och miljöbalken

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 3 - Skogsvårdslagen och miljöbalken

kom ut logga

Att planera med hänsyn till kulturmiljö

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 4 - Att planera med hänsyn till kulturmiljö

kom ut logga

Kulturmiljöhänsyn vid plantering

Kompetensutveckling i skogen (KomUT) del 5 - Kulturmiljöhänsyn vid plantering

Kontakt