Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska

 • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
 • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen upprättar en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analysen lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Risk- och sårbarhetsanalys för Västra Götalands län

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen som Länsstyrelsen gör ska ge länets aktörer en gemensam förståelse för vad som är skyddsvärt och vilka allvarliga hot och risker som finns i just vårt län. Analysen ska också ge en bild av sårbarheter och brister, men också vilka förebyggande åtgärder som görs.

Exempel på händelser som kan få stora konsekvenser för vårt

 • Naturolyckor, till exempel extremt väder, översvämning, skred, skogsbrand och dammbrott 
 • Utsläpp av farliga ämnen, till exempel kemikalier, radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning och utsläpp av olja till havs
 • Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningsystem
 • Sociala risker
 • Antagonistiska hot och väpnat angrepp
 • Sjukdomar, pandemier och epizootier

I samband med att vi tar fram vår risk- och sårbarhetsanalys gör vi också en mer djupgående analys av ett urval av händelser som vi bedömer som extra viktiga att titta lite närmare på. Det arbetet kallar vi för en förmågebedömning.

Vi gör förmågebedömningen tillsammans med berörda aktörer. Syftet är att komma fram till åtgärder eller utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med i länet för att stärka krisberedskapen ytterligare.

I vår senaste risk- och sårbarhetsanalys kan du läsa mer om vilka samhällsviktiga verksamheter som finns i länet och hur vi på Länsstyrelsen och andra aktörer i länet arbetar med att utveckla krisberedskapen.

Risk- och sårbarhetsanalys 2018

Skyddsvärt i Västra Götalands län


Det som är viktigt att skydda i samhället brukar vi dela in i fem skyddsvärden:

 • Människors liv och hälsa
 • Samhällets funktionalitet
 • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 • Miljö och ekonomiska värden
 • Nationell suveränitet

I Västra Götalands län bor det 1,6 miljoner människor på landsbygden och i städerna. Här finns verksamheter och anläggningar som är viktiga inte bara för länet, utan även för hela landet. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är infrastruktur för el, värme, vatten och Göteborgs Hamn som är Skandinaviens största hamn. I länet finns värdefull natur som behöver skyddas, bland annat ädellövskogar, myrar, fågelsjöar, naturliga
betesmarker och slåtterängar. Vi har fyra nationalparker i Västra Götaland, en av dem är Kosterhavets marina nationalpark.

Kontakt