Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Anders Danielsson

Foto: Francis Löfvenholm

Anders Danielsson

Anders Danielsson är landshövding i Västra Götalands län sedan den 18 september 2017. Han har lång erfarenhet av statlig förvaltning inom olika myndigheter, bland annat Migrationsverket och Säkerhetspolisen. I maj 2019 fick han uppdraget att leda utredningen för den nya myndigheten för psykologiskt försvar - en utredning som lämnades till regeringen i maj 2020.

I januari 2020 utsågs han till särskild utredare i den utredning som ska se över om lagstiftningen når Sveriges klimatmål.

Anders Danielsson är bland annat ordförande i Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation och Länsstyrelsens Insynsråd. Han är dessutom styrelseledamot i Teracom.

Anders Danielsson är utbildad jurist vid universitetet i Lund, polischef och reservofficer.

Han kommer närmast från tjänsten som generalsekreterare för svenska Röda Korset och har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket 2012–2016 och generaldirektör för Säkerhetspolisen (SÄPO) 2007–2012. Innan dess var han länspolismästare i Skåne län samt hade en rad chefsposter på Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen.

Han har även varit medlem av regeringens Värdegrundsdelegationen 2015–2016 som tog fram förslag för en rättssäker och effektiv statsförvaltning i medborgarnas tjänst. Sedan 2013 sitter han i Språkrådet som har till uppgift att främja klarspråk på myndigheter.

Anders Danielsson är född den 27 december 1953. Hans förordnande sträcker sig fram till och med den 30 november 2021.

Länsöverdirektör

I länet finns också en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Lisbeth Schultze

Foto: Malin Johansson

Lisbeth Schultze

Lisbeth Schultze är bland annat ordförande i Hornborgarådet, i Kosterhavsdelegationen samt i Världsarvet Tanums hällristningar.

Hon är ledamot i insynsråden för Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Energimyndigheten. Lisbeth Schultze är också sakkunnig i Miljömålsberedningen.

Lisbeth Schultze är utbildad kemist och biolog vid universiteten i Linköping och Lund.

Lisbeth har innan uppdraget som länsråd arbetat vid Länsstyrelsen i Halland med regionalekonomiska frågor, krisberedskap samt miljöfrågor. Hon har även varit chef för enheten för naturvård och miljöövervakning.  

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som ska vara ett stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

 

Ordförande

Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län

Ledamöter

Åke Bonnier, biskop Skara stift, Svenska Kyrkan

Klas Johansson, regionpolischef, Polismyndigheten

Sofia Karlsson, ordförande, Lantbrukarnas riksförbund Västra Götaland

Lars Niklasson, professor, rektor, Högskolan i Skövde

Tomas Kåberger, professor, Chalmers tekniska högskola

Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot för Moderaterna

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Adjungerad ledamot

Peter Hederstedt, överste, chef, Militärregion Väst

Övriga

Lisbeth Schultze, länsöverdirektör i Västra Götalands län

Kent Andersson, internrevisor

Sten Wolme, SACO

Annika Berggren, ST

Kontakt