Miljökvalitetsnormer för luft

Luftkvaliteten i delar av Göteborg och Mölndal behöver förbättras för att vi och våra barn ska må bra, kunna leka och andas i ett framtida hållbart samhälle. Länsstyrelsen har, tillsammans med nyckelaktörer, tagit fram ett program med åtgärder för att minska halten av kvävedioxid i luften.

Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 2017

Tidigare åtgärdsprogram för kvävedioxid 2006 Pdf, 110 kB.  

Luft och hälsa

Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet som till exempel luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens. I Sverige beräknas tusentals människor dö i förtid på grund av exponering för luftföroreningar. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta det svenska samhället 42 miljarder kronor årligen.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för olika luftföroreningar finns instiftade i svensk lag. Mätningar och beräkningar av halten av kvävedioxid visar att vi inte klarar miljökvalitetsnormen i stora delar av centrala Göteborg och i begränsade delar av Mölndal. Halterna är högst längs de stora trafiklederna, vid starkt trafikerade stadsgator med tät bebyggelse, vid tunnelmynningar, längs delar av södra och norra älvstranden samt i ytterhamnarna.

Tabell för miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid

Halt

Anmärkning

Årsmedelvärde

40 µg/m3

Får inte överskridas

Dygnsmedelvärde

60 µg/m3

Får överskridas max 7 dygn/år

Timmedelvärde

90 µg/m3

Får överskridas max 175 timmar/år

Detta behövs för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

  • Kraftig minskning av trafikmängder och utsläpp på kommunala och statliga vägar.
  • Minskning av utsläppen från i första hand lastbilar, men även från personbilar, arbetsmaskiner samt kollektivtrafikens bussar och färjor.
  • Lagändringar för att ge kommunerna ökade möjligheter och uppmuntra till att införa regleringar och avgifter som förbättrar luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Länk till annan webbplats. - Naturvårdsverket

Vad kan vi själva göra för att förbättra luften?

  • Cykla, gå eller åk kollektivt i stället för att ta bilen.
  • Samåk eller jobba hemifrån någon dag i veckan.
  • Använd bilen så lite som möjligt i de centrala delarna av Göteborg och Mölndal.
  • Välj en mindre och bränslesnålare bil, kör mjukt och dämpa farten.

Broschyr om renare luft i Göteborgsområdet Pdf, 145.4 kB.

Kontakt