Miljökvalitetsnormer för luft

Luftkvaliteten i delar av Göteborg och Mölndal behöver förbättras för att vi och våra barn ska må bra, kunna leka och andas i ett framtida hållbart samhälle. Länsstyrelsen har, tillsammans med nyckelaktörer, tagit fram ett program med åtgärder för att minska halten av kvävedioxid i luften.

Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 2017 (publikation) Länk till annan webbplats.

Tidigare åtgärdsprogram för kvävedioxid 2006 (pdf-fil) Pdf, 110 kB.

Luft och hälsa

Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet som till exempel luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens. I Sverige beräknas tusentals människor dö i förtid på grund av exponering för luftföroreningar. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta det svenska samhället 42 miljarder kronor årligen.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för olika luftföroreningar finns instiftade i svensk lag. Mätningar och beräkningar av halten av kvävedioxid visar att vi inte klarar miljökvalitetsnormen i stora delar av centrala Göteborg och i begränsade delar av Mölndal. Halterna är högst längs de stora trafiklederna, vid starkt trafikerade stadsgator med tät bebyggelse, vid tunnelmynningar, längs delar av södra och norra älvstranden samt i ytterhamnarna.

Tabell för miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid

Halt

Anmärkning

Årsmedelvärde

40 µg/m3

Får inte överskridas

Dygnsmedelvärde

60 µg/m3

Får överskridas max 7 dygn/år

Timmedelvärde

90 µg/m3

Får överskridas max 175 timmar/år

Detta behövs för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

  • Kraftig minskning av trafikmängder och utsläpp på kommunala och statliga vägar.
  • Minskning av utsläppen från i första hand lastbilar, men även från personbilar, arbetsmaskiner samt kollektivtrafikens bussar och färjor.
  • Lagändringar för att ge kommunerna ökade möjligheter och uppmuntra till att införa regleringar och avgifter som förbättrar luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft på Naturvårdsverkets webbplats (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Vad kan vi själva göra för att förbättra luften?

  • Cykla, gå eller åk kollektivt i stället för att ta bilen.
  • Samåk eller jobba hemifrån någon dag i veckan.
  • Använd bilen så lite som möjligt i de centrala delarna av Göteborg och Mölndal.
  • Välj en mindre och bränslesnålare bil, kör mjukt och dämpa farten.

Broschyr om renare luft i Göteborgsområdet (pdf-fil) Pdf, 145.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss