Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västra Götalands regionala miljömål

Generationsmålet, miljömålen och etappmålen ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland. Målen kallas tillsammans Västra Götalands regionala miljömål.

 • Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljömålen ska nås.
 • Miljömålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
 • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.
 • Regionala tilläggsmål lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Västra Götalands regionala miljömål består av två delar. Här finns tidigare beslutade nationella miljömål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet). Här finns också de regionala tilläggsmålen som kom 2015. Hösten 2020 gjordes en revidering av de regionala tilläggsmålen.

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

De regionala tilläggsmålen togs fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Främsta utgångspunkten i arbetet var att regionalisera preciseringar och etappmål. Detta gjordes utifrån de regionala miljöutmaningar som redovisats i de årliga bedömningarna av miljömålen. Det finns 50 tilläggsmål, varav 45 är unika (eftersom samma tilläggsmål återfinns under vissa miljömål).

De regionala miljömålen är levande, vilket innebär att de uppdateras med jämna mellanrum. När regeringen kommer med nya etappmål uppdaterar vi de regionala miljömålen.

Bedömning av våra regionala miljömål

Den årliga bedömningen av miljömålen ger regering och riksdag underlag till budgetpropositionen samt utgör underlag för den nationella miljömålsuppföljningen. Den ger även tillfälle att informera om hur miljömålssystemet fungerar och utvecklingen för miljön. I rapporten Miljömålsbedömning 2021 kan man ta del av Västra Götalands senaste bedömning av miljömålen. Här kan du också hitta mer information om hur bedömningsarbetet går till.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016 Länk till annan webbplats.

Bedömning om miljömålen nås och vilken utvecklingstrend de har.

Status för miljömålen i Västra Götaland

Våra regionala miljömål

Här kan du läsa om vad varje miljömål innebär, hur tillståndet för målen ser ut, vad som har gjorts för målen i länet samt vilka insatser som behövs framöver. 


Vad innebär generationsmålet?

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation.

Miljöpolitiken ska fokusera på att:

 • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
 • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
 • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
 • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
 • En god hushållning sker med naturresurserna.
 • Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
 • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Hur går det för generationsmålet?

Vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. Särskilt kritiskt är läget för den biologiska mångfalden och klimatet. För att nå generationsmålet krävs en stor samhällsomställning som dessutom behöver genomföras på en historiskt kort tid.

Därför krävs en kraftsamling på alla nivåer i samhället och inom många områden. Ju tidigare vi agerar desto större handlingsutrymme kommer Västra Götaland ha för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Vidare läsning om några av de åtgärder som görs för att bidra till en samhällsomställning i Västra Götaland hittar du i texten för Generationsmålet i rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2021 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du mer information om vad som krävs för att nå generationsmålet och vilka indikatorer som används som stöd för bedömningen av målet

Om Generationsmålet på Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Begränsad klimatpåverkan


Vad innebär miljömålet?

Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels­produktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Vill du veta hur miljömålet Begränsad klimatpåverkan är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Den globala medeltemperaturen ökar i takt med stigande halter av växthusgaser i atmosfären. För att klara klimatmålet behöver de globala utsläppen av växthusgaser halveras till 2030. För att klara de klimatförändringar som kommer, behöver vi skydda och återställa natur i stor skala för att mildra de värsta effekterna.

Det här har vi gjort i länet

 • Fortsatt arbeta med handlingsplanen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om med Västra Götalandsregionen
 • Ett råd för industriomställning Västra Götaland har börjat arbeta
 • Stöttat arbetet med energieffektivisering, fossilfria transporter och förnybar energi

Detta behövs nu

 • En bred och snabb omställning av hela samhället
 • Miljövänligare transporter
 • Klimatsmart och hälsosam mat
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

För vidare läsning om tillståndet för Begränsad klimatpåverkan läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Begränsad klimatpåverkan kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Frisk luft


Vad innebär miljömålet?

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Vill du veta hur miljömålet Frisk luft är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Länge blev luftkvaliteten allt bättre, men den trenden har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar fortsatt skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål med kostnader för bl.a. ohälsa, skördebortfall och sämre tillväxt i skogen.

Världshälsoorganisationen har kommit med nya strängare riktlinjer för luftkvalitet och EU kommer att skärpa normerna för luftkvalitet.

Det här har vi gjort i länet

 • Länsstyrelsen arbetar med att påverka planering på kommun- och regionnivå för hållbara transporter och bättre luftkvalitet
 • Via tillsyn och prövning av industrier arbetar Länsstyrelsen aktivt för att minska utsläppen av luftföroreningar

Detta behövs nu

 • Minska höga halter av partiklar och kvävedioxid från vägtrafik i större tätorter på platser där människor bor och rör sig
 • Minska utsläppen från småskalig vedeldning
 • Minska industriernas och hushållens utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
 • För vidare läsning om tillståndet för Frisk luft läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Frisk luft kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Bara naturlig försurning


Vad innebär miljömålet?

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Vill du veta hur miljömålet Bara naturlig försurning är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

De försurande effekterna från nedfall och skogsbruk överskrider fortfarande gränsen för vad länets mark och vatten tål, men vissa tecken på biologisk och kemisk återhämtning syns. Askåterföringen på skogsmark behöver öka, särskilt i de mest försurningskänsliga områdena.

Det här har vi gjort i länet

 • Återfört aska från skogsbrukets brända rester tillbaka till skogen

Detta behövs nu

 • Bedriva skogsbruk på ett sätt som minskar försurningen i mark och vatten
 • Minska utsläppen av kväve och svavel från trafiken som orsakar försurning

För vidare läsning om tillståndet för Bara naturlig försurning läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Bara naturlig försurning kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Steffi Gottschalk

E-post: steffi.gottschalk@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 43 49

Giftfri miljö


Vad innebär miljömålet?

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Vill du veta hur miljömålet Giftfri miljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Förutsättningarna för att nå målet har blivit bättre. Lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering och märkning. Det finns även regler som begränsar användning av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker, samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.

Det här har vi gjort i länet

 • Undersökningar och åtgärder av förorenade områden pågår - under 2021, bl a vid Göta älv
 • Fortsatt fokus på att förhindra läckage av PFAS vid bland annat Såtenäs och Karlsborgs flygflottiljer
 • Flera kommunala reningsverk planerar ytterligare reningssteg för att minska utsläpp av läkemedel

Detta behövs nu

 • Skärpt kemikalielagstiftning
 • Åtgärda fler förorenade områden
 • Arbeta för en giftfri vardag
 • Ökad ekologisk konsumtion och produktion
 • Minskad konsumtion

För vidare läsning om tillståndet för Giftfri miljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Giftfri miljö kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-224 46 77

Skyddande ozonskikt


Vad innebär miljömålet?

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Vill du veta hur miljömålet Skyddande ozonskikt är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Uttunning av ozonskiktet har avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats så att målet blir möjligt att nå på sikt. Tyvärr går det inte att se en tydlig positiv trend. Osäkerheterna är stora på grund av ozonskiktets naturliga variationer och klimatets fortsatta påverkan.

Det här har vi gjort i länet

 • Arbetat aktivt med att förhindra olaglig export av farligt avfall
 • Uppmärksammat utsläpp av olika kväveföreningar vid tillsyn och rådgivning

Detta behövs nu

 • Fortsatt internationellt samarbete, särskilt den multilaterala fonden som stödjer utvecklingsländerna arbete
 • Utsläppen av lustgas behöver minska, eftersom de bryter ner ozonskiktet

För vidare läsning om tillståndet för Skyddande ozonskikt läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677           

Säker strålmiljö


Vad innebär miljömålet?

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Vill du veta hur miljömålet Säker strålmiljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Målet med Säker strålmiljö är att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att förutsättningarna för att nå målet är på plats.

Det här har vi gjort i länet

 • Planerat utemiljöer med skugga särskilt vid förskolor, skolor och idrottsplatser
 • Strålsäkerhetsmyndighetens årlig enkätundersökning visar attityden till solande har blivit bättre, hälsan är viktigare än att vara solbrun

Detta behövs nu

 • Vara försiktig med solandet
 • Se upp med kosmetiska behandlingar med laser och intensivt pulserat ljus (IPL)
 • Öka användningen av hörlurar vid mobilprat
 • Minimera exponeringen för radon inomhus

För vidare läsning om tillståndet för Säker strålmiljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Ingen övergödning


Vad innebär miljömålet?

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Vill du veta hur miljömålet Ingen övergödning är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Utsläppen av näringsämnena kväve och fosfor som orsakar övergödning har minskat sedan 1980-talet. Många av länets sjöar, vattendrag och kustvatten är dessvärre fortfarande övergödda. Arbetet som görs i länet för att minska utsläppen ger positiva effekter, även om det tar lång tid för miljön att återhämta sig.

Det här har vi gjort i länet

 • Gett rådgivning till skogs- och lantbrukare om hur de kan minska näringsläckaget från sina marker
 • Minskat utsläppen av näringsämnen från kommunala avloppsreningsverk
 • Fått fler åtgärdssamordnare som stärker åtgärdsarbetet i länet

Detta behövs nu

 • Åtgärder för minskat näringsläckage från jord- och skogsbruk
 • Bättre rening av utsläpp från avloppsreningsverk och industrier
 • Minskade utsläpp av kväve till luft
 • Små avlopp utan godkänd rening behöver åtgärdas

För vidare läsning om tillståndet för Ingen övergödning läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Ingen övergödning kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Åsa Sandberg

E-post: asa.sandberg@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 42 24

Levande sjöar och vattendrag


Vad innebär miljömålet?

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Vill du veta hur miljömålet Levande sjöar och vattendrag är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Vi är långt ifrån att nå målet men med ny lagstiftning på plats, en nationell plan för omprövning av vattenkraft och en ökad medvetenhet om vattenfrågorna ser vi dock att utvecklingen börjar gå i rätt riktning.

Det här har vi gjort i länet

 • Samverkan inför omprövning av miljövillkor för vattenkraften pågår i flera områden
 • Vattenråd och kommuner driver ett antal projekt för fiskevård och fria vandringsvägar
 • Ett nytt naturreservat har bildats där hydrologisk restaurering för att skydda naturvärden nedströms är en viktig del

Detta behövs nu

 • Bevara och återskapa varierad natur längs med sjöar och vattendrag
 • Fler beslut om att skydda värdefulla sjöar och vattendrag
 • Fortsatt arbete med att ge vattenkraften moderna miljövillkor

För vidare läsning om tillståndet för Levande sjöar och vattendrag läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Levande sjöar och vattendrag kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ragnar Lagergren

E-post: ragnar.lagergren@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 48 68

Grundvatten av god kvalitet


Vad innebär miljömålet?

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Vill du veta hur miljömålet Grundvatten av god kvalitet är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Tillståndsbedömningen för länets grundvatten är osäker och det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller de närmaste åren. Baserat på tillgängligt underlag kommer miljökvalitetsmålet delvis att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel.

Det här har vi gjort i länet

 • Den regionala vattenförsörjningsplanen har beslutats
 • Arbetet med att ta fram en regional materialförsörjningsplan har påbörjats
 • Tillsyn av vattenuttag har utförts och arbetet med inrättande och revidering av vattenskyddsområden fortsatt

Detta behövs nu

 • Fortsätta arbetet med att införa och revidera vattenskyddsområden
 • Mer övervakning av grundvattnets kvalitet och kvantitet
 • Grundvattenrelaterade frågor behöver beaktas mer inom samhällsplanering, tillståndsgivning och tillsyn

För vidare läsning om tillståndet för Grundvatten av god kvalitet läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Grundvatten av god kvalitet kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Erica Sigurdsson

E-post: erica.sigurdsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 51 50

Hav i balans samt levande kust och skärgård


Vad innebär miljömålet?

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Vill du veta hur miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Kustbandet och de marina områdena är kraftigt påverkade av människan, med ett fortsatt högt exploateringstryck. Mer omfattande åtgärder behövs och samordning krävs regionalt, nationellt och internationellt.

Det här har vi gjort i länet

 • Flera hundra ton marint skräp och spökfiskeredskap har städats upp och bärgats längs västkusten
 • Restaurering av blåmusselbankar har påbörjats
 • Förra årets ålgräsrestaurering visade sig mycket framgångsrik
 • Nya regler och åtgärder mot spökfiskande redskap har införts

Detta behövs nu

 • En ökning av antalet stora rovfiskar
 • Kraftig minskning av mängden skräp till havet
 • Skapa ett sammanhängande nätverk av skyddade områden
 • Minska den lokala övergödningspåverkan
 • Användningen av hav, kust och skärgård måste bli långsiktigt hållbar

För vidare läsning om tillståndet för Hav i balans samt levande kust och skärgård läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Hav i balans samt levande kust och skärgård kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marcus Stenegren
Telefon 010-224 47 36

Myllrande våtmarker


Vad innebär miljömålet?

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Vill du veta hur miljömålet Myllrande våtmarker är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

En satsning på våtmarker pågår men behovet av fler våtmarker i landskapet är stort. Stora delar av skogs- och odlingslandskapet brukas intensivt och dikesrensningar riskerar att avvattna våtmarker.

Det här har vi gjort i länet

 • Restaurerat och förbättrat skötseln av rikkärr
 • Beviljat pengar till anläggande av nya våtmarker
 • Påbörjat restaurering av våtmarker i naturreservat

Detta behövs nu

 • Restaurera och skapa fler nya våtmarker
 • Skydda fler våtmarker
 • Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr

För vidare läsning om tillståndet för Myllrande våtmarker läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Myllrande våtmarker kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anders Bergström
Telefon 010-2245655

Levande skogar


Vad innebär miljömålet?

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Vill du veta hur miljömålet Levande skogar är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Miljötillståndet i skogen försämras. Fler åtgärder behövs för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer. Användningen av Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket måste öka för att få större effekter.

Det här har vi gjort i länet

 • Skyddat skog och genomfört naturvårdande skötsel
 • Rådgivning och stöd till åtgärder för att gynna natur- och kulturmiljöåtgärder
 • Arbetat fokuserat för att minska skador på forn- och kulturlämningar orsakade av skogsbruk

Detta behövs nu

 • Öka arealen skyddad skog i snabbare takt
 • Mer naturvårdande skötsel i skyddad skog och frivilliga avsättningar
 • Arbeta för en bredare användning av Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket

För vidare läsning om tillståndet för Levande skogar läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Levande skogar kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sabina Wallgren
Skogsstyrelsen
E-post: sabina.wallgren@skogsstyrelsen.se 
Telefon: 0500-38 12 15

Ett rikt odlingslandskap


Vad innebär miljömålet?

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Vill du veta hur miljömålet Ett rikt odlingslandskap är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Det blir allt färre lantbruksföretag och variationen i odlingslandskapet minskar. Det är negativt för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och kulturmiljöer. Det behövs förbättrad skötsel av natur- och kulturvärden och större areal hävdade, ogödslade gräsmarker. Alla kan bidra genom medvetna matval. I samhällsplaneringen måste hänsyn tas till jordbruksmarkens värden.

Det här har vi gjort i länet

 • Skötselåtgärder som röjning, grävning och stängsling har gjorts för att gynna vilda pollinatörer.
 • I många kommuner sker fornvårdsarbete med anpassade åtgärder och ger både kultur- och naturmiljövård.
 • Lantbrukare sköter natur- och kulturmiljöer i betesmarker och anlägger blommande remsor på åkermark.

Detta behövs nu

 • Fler åtgärder inom jordbruket som gynnar den biologiska mångfalden.
 • Återskapa ekosystem som ängar, naturbetesmarker och bryn för att möta klimatförändringarna.
 • Ökad kunskap hos alla om konsumtionens påverkan på odlingslandskapet.
 • Bättre planering för att minska exploateringen av jordbruksmark.

För vidare läsning om tillståndet för Ett rikt odlingslandskap läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Ett rikt odlingslandskap kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Persson
Telefon 010-224 56 01

God bebyggd miljö


Vad innebär miljömålet?

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Vill du veta hur miljömålet God bebyggd miljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Meningsfulla åtgärder vidtas inom regional infrastrukturplanering, energieffektivisering och översiktsplanering. Regional plan för transportinfrastruktur bidrar inte till klimatmålen. Grön infrastruktur, klimatanpassning, goda ljudmiljöer, barns behov och kulturmiljövärden får alltför sällan genomslag i planeringen.

Det här har vi gjort i länet

 • Västra Götalandsregionen har lyft klimat som en av flera utmaningar i revidering av regional infrastrukturplan
 • Flertalet planeringsunderlag för att ta hänsyn ett förändrat klimat i planeringen har tagits fram
 • Länsstyrelsen Västra Götaland har genomfört flera insatser för att politiken för gestaltad livsmiljö ska få genomslag i länet
 • Klimat 2030 fortsätter med insatser för att minska klimatpåverkan från byggsektorn

Detta behövs nu

 • Regionala överenskommelser och samverkan mellan aktörer för att hantera klimatpåverkan, mobilitet och buller
 • Ett medvetet arbete med gestaltad livsmiljö för att använda arkitektur och planering som verktyg för att nå miljömålen
 • Strategier för att ta hänsyn till, bevara och utveckla natur- och kulturvärden
 • Fler kommuner behöver aktuella vatten- och avloppsplaner.

För vidare läsning om tillståndet för God bebyggd miljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för God bebyggd miljö kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Torun Signer

E-post: torun.signer@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 42 55

Ett rikt växt- och djurliv


Vad innebär miljömålet?

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Vill du veta hur miljömålet Ett rikt växt- och djurliv är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Hur går det för miljömålet?

Vatten och värdefull mark exploateras och miljöhänsynen behöver öka i skogs- och jordbruket. Gamla betesmarker och ängar växer igen. Havet påverkas av övergödning och högt fisketryck. Effekter av klimatförändringar syns på land och i vatten och främmande arter sprids i landskapet.

Det här har vi gjort i länet

 • Satsat på åtgärder för att gynna vilda pollinatörer
 • Bekämpat invasiva främmande arter
 • Arbetat med viktiga miljöer i havet som ålgräsängar, musselbankar och korallrev.

Detta behövs nu

 • Skötseln av ängs- och naturbetesmarker behöver förbättras
 • Större miljöhänsyn krävs i skogs- och jordbruket
 • Ädellövskogar, ålgräsängar, ängsmarker och vattendrag utan vandringshinder behöver återskapas

För vidare läsning om tillståndet för Ett rikt växt- och djurliv läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2022 Länk till annan webbplats.

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Ett rikt växt- och djurliv kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2020.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020 Länk till annan webbplats.

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anders Bergström
Telefon 010-2245655

Kontakt

Helena Sandmer
E-post helena.sandmer@lansstyrelsen.se
Telefon 010-2244548

Kontakt