Västra Götalands regionala miljömål


Generationsmålet, miljömålen och etappmålen ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland. Målen kallas tillsammans Västra Götalands regionala miljömål.

 • Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljömålen ska nås.
 • Miljömålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
 • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.
 • Regionala tilläggsmål lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Västra Götalands regionala miljömål består av två delar. Här finns tidigare beslutade nationella miljömål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet). Här finns också de regionala tilläggsmålen som kom 2015.

Regionala miljömål i Västra Götaland

De regionala tilläggsmålen togs fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Främsta utgångspunkten i arbetet var att regionalisera preciseringar och etappmål. Detta gjordes utifrån de regionala miljöutmaningar som redovisats i de årliga bedömningarna av miljömålen. Det finns 50 tilläggsmål, varav 45 är unika (eftersom samma tilläggsmål återfinns under vissa miljömål).

De regionala miljömålen är levande, vilket innebär att de uppdateras med jämna mellanrum. När regeringen kommer med nya etappmål uppdaterar vi de regionala miljömålen.

Bedömning av våra regionala miljömål

Den årliga bedömningen av miljömålen ger regering och riksdag underlag till budgetpropositionen samt utgör underlag för den nationella miljömålsuppföljningen. Den ger även tillfälle att informera om hur miljömålssystemet fungerar och utvecklingen för miljön. I rapporten Miljömålsbedömning 2018 kan man ta del av Västra Götalands senaste bedömning av miljömålen. Här kan du också hitta mer information om hur bedömningsarbetet går till.

Miljömålsbedömning 2019

Uppföljning regionala tilläggsmål 2020

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

Bedömning om miljömålen nås och vilken utvecklingstrend de har.

Status för miljömålen i Västra Götaland

Våra regionala miljömål

Här kan ni läsa om vad varje miljömål innebär, hur tillståndet för målen ser ut, vad som har gjorts för målen i länet samt vilka insatser som behövs framöver. 

 


Vad innebär generationsmålet?

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation.

Miljöpolitiken ska fokusera på att:

 • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
 • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
 • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
 • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
 • En god hushållning sker med naturresurserna.
 • Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
 • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Hur går det för generationsmålet?

Vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. Särskilt kritiskt är läget för den biologiska mångfalden och klimatet. För att nå generationsmålet krävs en stor samhällsomställning som dessutom behöver genomföras på en historiskt kort tid.

Därför krävs en kraftsamling på alla nivåer i samhället och inom många områden. Ju tidigare vi agerar desto större handlingsutrymme kommer Västra Götaland ha för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Vidare läsning om några av de åtgärder som görs för att bidra till en samhällsomställning i Västra Götaland hittar du i texten för Generationsmålet i rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

På Sveriges miljömål hittar du mer information om vad som krävs för att nå generationsmålet och vilka indikatorer som används som stöd för bedömningen av målet

Om Generationsmålet på Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Begränsad klimatpåverkan


Vad innebär miljömålet?

Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels­produktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Vill du veta hur miljömålet Begränsad klimatpåverkan är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Den globala medeltemperaturen ökar i takt med stigande halter av växthusgaser i atmosfären. För att klara klimatmålet behöver de globala utsläppen av växthusgaser börja minska senast 2020.

Det här har vi gjort i länet

 • Fortsatt arbeta med handlingsplanen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om med Västra Götalandsregionen
 • Stöttat arbetet med energieffektivisering, fossilfria transporter och förnybar energi

Detta behövs nu

 • En bred och snabb omställning av hela samhället
 • Miljövänligare transporter
 • Klimatsmart och hälsosam mat
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

För vidare läsning om tillståndet för Begränsad klimatpåverkan läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Begränsad klimatpåverkan kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Frisk luft


Vad innebär miljömålet?

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Vill du veta hur miljömålet Frisk luft är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Länge blev luftkvaliteten allt bättre, men den trenden har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar fortsatt skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål med kostnader för bland annat ohälsa, skördebortfall och sämre tillväxt i skogen.

Det här har vi gjort i länet

 • Länsstyrelsen arbetar med att påverka planering på kommun- och regionnivå för hållbara transporter och bättre luftkvalitet
 • En kartläggning pågår av kväveoxid- och partikelhalter i kommunerna utifrån genomförda mätningar och beräkningar av luftkvaliteten

Detta behövs nu

 • Minska höga halter av partiklar och kvävedioxid från vägtrafik i större tätorter på platser där människor bor och rör sig
 • Minska utsläppen från småskalig vedeldning
 • Minska industriernas och hushållens utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)

För vidare läsning om tillståndet för Frisk luft läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Frisk luft kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Bara naturlig försurning


Vad innebär miljömålet?

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Vill du veta hur miljömålet Bara naturlig försurning är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

De försurande effekterna från nedfall och skogsbruk överskrider fortfarande gränsen för vad länets mark och vatten tål, men vissa tecken på återhämtning syns. Askåterföringen på skogsmark behöver öka, särskilt i de mest försurningskänsliga områdena.

Det här har vi gjort i länet

 • Återfört aska från skogsbrukets brända rester tillbaka till skogen
 • Spridning av kalk över sjöar och vattendrag för att minska försurningen

Detta behövs nu

 • Fortsätta sprida kalk över försurade sjöar och vattendrag
 • Bedriva skogsbruk på ett sätt som minskar försurningen i mark och vatten
 • Minska utsläppen av kväve och svavel från trafiken som orsakar försurning

För vidare läsning om tillståndet för Bara naturlig försurning läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Bara naturlig försurning kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Steffi Gottschalk

E-post: steffi.gottschalk@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 43 49


Giftfri miljö


Vad innebär miljömålet?

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Vill du veta hur miljömålet Giftfri miljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Förutsättningarna för att nå målet har blivit bättre. Lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering och märkning. Det finns även regler som begränsar användning av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker, samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.

Det här har vi gjort i länet

 • All användning av kvicksilver inom kloralkaliindustrin har upphört
 • Undersökningar och åtgärder av förorenade områden pågår - under 2019 på 135 platser
 • Utsläppen av metaller och organiska miljögifter i slammet från avloppsreningsverken har minskat

Detta behövs nu

 • Skärpt kemikalielagstiftning
 • Åtgärda fler förorenade områden
 • Arbeta för en giftfri vardag
 • Ökad ekologisk konsumtion och produktion
 • Minskad konsumtion

För vidare läsning om tillståndet för Giftfri miljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Giftfri miljö kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Anna Malmros
Telefon 010-2244791

Skyddande ozonskikt


Vad innebär miljömålet?

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Vill du veta hur miljömålet Skyddande ozonskikt är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Uttunning av ozonskiktet har avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att målet blir möjligt att nå på sikt. Men det finns ökad osäkerhet kring klimatets påverkan på ozonskiktet. Tyvärr går det inte längre att se en tydlig positiv trend.

Det här har vi gjort i länet

 • Arbetat aktivt med att förhindra olaglig export av gamla kylar och frysar med freon
 • Uppmärksammat utsläpp av olika kväveföreningar vid tillsyn och rådgivning

Detta behövs nu

 • Fortsatt internationellt samarbete, särskilt den multilaterala fonden som stödjer utvecklingsländerna arbete
 • Utsläppen av lustgas behöver minska, eftersom de bryter ner ozonskiktet

För vidare läsning om tillståndet för Skyddande ozonskikt läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677           

Säker strålmiljö


Vad innebär miljömålet?

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Vill du veta hur miljömålet Säker strålmiljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Målet med Säker strålmiljö är att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att förutsättningarna för att nå målet är på plats år 2020.

Det här har vi gjort i länet

 • Miljöriskområdet Ranstad har fått ett varaktigt skydd mot exploatering, för att minimera utlakning av uran och andra ämnen
 • Planerat utemiljöer med skugga särskilt vid förskolor, skolor och idrottsplatser

Detta behövs nu

 • Vara försiktig med solandet
 • Se upp med kosmetiska behandlingar med laser och intensivt pulserat ljus (IPL)
 • Öka användningen av hörlurar vid mobilprat
 • Minimera exponeringen för radon inomhus

För vidare läsning om tillståndet för Säker strålmiljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Birgit Nielsen
Telefon 010-2244677

Ingen övergödning


Vad innebär miljömålet?

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Vill du veta hur miljömålet Ingen övergödning är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet, men en stor andel av våra sjöar och vattendrag samt kusten är fortfarande övergödda. I en del områden kan man dock se positiva effekter i miljön till följd av systematiskt åtgärdsarbete.

Det här har vi gjort i länet

 • Rådgivning till lantbrukare om hur de kan minska näringsläckaget från sina marker
 • Minskat antalet enskilda avlopp med orenade utsläpp
 • Utbildat skogsbrukare om hur de kan minska fosforläckage från dikesarbete

Detta behövs nu

 • Mer effektiv rening av dagvatten i städer
 • Bättre metoder inom jord- och skogsbruk
 • Minska utsläppen av kväve till luft
 • Bättre rening av utsläppen från reningsverk och industrier

För vidare läsning om tillståndet för Ingen övergödning läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Ingen övergödning kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Emelie Möllersten

E-post: emelie.mollersten@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 46 53


Levande sjöar och vattendrag


Vad innebär miljömålet?

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Vill du veta hur miljömålet Levande sjöar och vattendrag är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Det sker ett omfattande arbete men ändå inte tillräckligt för att nå målet i tid. Med ny lagstiftning på plats, en nationell plan för omprövning av vattenkraft och en ökad medvetenhet om vattenfrågorna ser vi dock att utvecklingen går i rätt riktning.

Det här har vi gjort i länet

 • Projekt drivs för att rädda Vänerns vilda laxstammar
 • Nedre delen av Tidan har öppnats upp för vandrande fisk från Vänern
 • Fiskevårdsprojekt har genomförts för att förbättra förutsättningarna för lax, öring och flodpärlmussla

Detta behövs nu

 • Bevara och återskapa varierad natur längs med sjöar och vattendrag
 • Fler beslut om att skydda värdefulla sjöar och vattendrag
 • Fortsatt arbete med att ge vattenkraften moderna miljövillkor

För vidare läsning om tillståndet för Levande sjöar och vattendrag läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Levande sjöar och vattendrag kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Ragnar Lagergren

E-post: ragnar.lagergren@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 48 68


Grundvatten av god kvalitet


Vad innebär miljömålet?

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Vill du veta hur miljömålet Grundvatten av god kvalitet är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Tillståndsbedömningen för länets grundvatten är osäker och det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller de närmaste åren. Baserat på tillgängligt underlag kommer miljökvalitetsmålet delvis att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel.

Det här har vi gjort i länet

 • Påbörjat arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen
 • Arbetat med tillsyn av vattenuttag och inrättande och revidering vattenskyddsområden
 • Startat arbetsgruppen Beredskap Torka i syfte att samordna och effektivisera Länsstyrelsens arbete vid torrperioder

Detta behövs nu

 • Fortsätta arbetet med att införa och revidera vattenskyddsområden
 • Mer övervakning av grundvattnets kvalitet och mängd
 • Grundvattenrelaterade frågor behöver beaktas mer inom samhällsplanering, tillståndsgivning och tillsyn

För vidare läsning om tillståndet för Grundvatten av god kvalitet läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Grundvatten av god kvalitet kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Rebecka Olsén

E-post: rebecka.olsen@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-2244703

Hav i balans samt levande kust och skärgård


Vad innebär miljömålet?

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Vill du veta hur miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

De marina områdena är kraftigt påverkade av människan. Takten på åtgärdsarbetet behöver ökas och samordning krävs regionalt, nationellt och internationellt.

Det här har vi gjort i länet

 • Förbud mot att kasta tillbaka kvoterad fisk i havet
 • 17 procent av havsområdena är skyddade
 • En översiktsplan för kust och hav är antagen och havsplanering är igång

Detta behövs nu

 • Öka antalet stora rovfiskar
 • Minska mängden skräp till havet
 • Skapa ett sammanhängande nätverk av skyddade områden
 • Användningen av hav, kust och skärgård måste vara långsiktigt hållbar

För vidare läsning om tillståndet för Hav i balans samt levande kust och skärgård läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Hav i balans samt levande kust och skärgård kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Jessika Öberg
Telefon 010-2244856

Myllrande våtmarker


Vad innebär miljömålet?

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Vill du veta hur miljömålet Myllrande våtmarker är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Länet är rikt på våtmarker, men skogsmarken brukas intensivt och dikesrensningar riskerar att avvattna våtmarker. Många myrar hotas av igenväxning. Det behövs fler våtmarker i odlingslandskapet.

Det här har vi gjort i länet

 • Öppnat upp igenväxta strandängar
 • Skyddat viktiga våtmarksområden
 • Arbetat för större hänsyn till våtmarker inom skogsbruket

Detta behövs nu

 • Skapa fler nya våtmarker
 • Skydda fler våtmarker
 • Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr

För vidare läsning om tillståndet för Myllrande våtmarker läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Myllrande våtmarker kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Anders Bergström
Telefon 010-2245655

Levande skogar


Vad innebär miljömålet?

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Vill du veta hur miljömålet Levande skogar är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Miljöhänsynen vid slutavverkning är fortsatt bristfällig. Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket ska bidra till förbättring hos aktörerna, men användningen av målbilderna måste öka för att få större effekter.

Det här har vi gjort i länet

 • Skärpt miljötillsynen och ökat antalet tillsynsbeslut
 • Genomfört dialogmöten med tjänstemän och entreprenörer i skogsbranschen
 • Fortsatt utvecklingen av skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn

Detta behövs nu

 • Bättre hänsyn till natur -och kulturvärden vid skogsavverkningar
 • Arbeta för en bredare användning av ”Målbilder för god miljöhänsyn”
 • Öka arealen skyddad skog i snabbare takt

För vidare läsning om tillståndet för Levande skogar läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Levande skogar kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Johan Norman
Skogsstyrelsen
Telefon 031-705 62 42

Ett rikt odlingslandskap


Vad innebär miljömålet?

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Vill du veta hur miljömålet Ett rikt odlingslandskap är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden och landskapets variation minskar liksom arealen åkermark. Det här är negativt för natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Alla kan bidra genom förändrad konsumtion och enkla åtgärder i vardagen.

Det här har vi gjort i länet

 • Betesförmedling har startats för att underlätta samverkan mellan markägare och djurhållare framöver
 • Seminarium om att skapa blomrika marker har genomförts
 • Många kommuner prioriterar lokalproducerad mat
 • Skötselinsatser för hotade arter har utförts

Detta behövs nu

 • Fler åtgärder inom jordbruksproduktionen som gynnar den biologiska mångfalden
 • Ökad kunskap hos alla om konsumtionens påverkan på odlingslandskapet
 • Bättre planering för att minska exploateringen av jordbruksmark

För vidare läsning om tillståndet för Ett rikt odlingslandskap läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Ett rikt odlingslandskap kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Marina Bengtsson
Telefon 010-2245607

God bebyggd miljö


Vad innebär miljömålet?

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Vill du veta hur miljömålet God bebyggd miljö är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

För att uppnå en God bebyggd miljö krävs stärkt samhällsplanering och samverkan, främst kring mobilitet, buller, kulturvärden och tätortsnära grönområden. Positiva initiativ har tagits, men några styrmedel med negativa effekter överskuggar den totala utvecklingen, framförallt ny länstransportplan.

Det här har vi gjort i länet

 • Ett arbete pågår för att få bättre samordning mellan kollektivtrafik och samhällsplanering
 • Länsstyrelsen har lanserat Planeringskatalogen där viktiga underlag för fysisk planering finns samlade
 • Länsstyrelsen har tagit fram ett handläggarstöd för hantering av riksintressen
 • Flera underlag om klimatanpassning har tagits fram, och allt fler kommuner tar fram kulturmiljöunderlag
 • Länsstyrelsen ger bidrag för kommunala vatten- och avloppsplaner och har skyddat många områden som naturreservat.

Detta behövs nu

 • Regionala överenskommelser och samverkan mellan aktörer för att hantera klimatpåverkan, mobilitet och buller
 • Arbete för en minskad energianvändning under både byggande och renovering
 • Strategier för att ta hänsyn till, bevara och utveckla natur- och kulturvärden
 • Fler kommuner behöver aktuella vatten- och avloppsplaner

För vidare läsning om tillståndet för God bebyggd miljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för God bebyggd miljö kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Elisabet Ebeling
Telefon 010-2244483

Ett rikt växt- och djurliv


Vad innebär miljömålet?

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Vill du veta hur miljömålet Ett rikt växt- och djurliv är preciserat och vilka regionala tilläggsmål som finns för målet så kan du ta del av det i vår miljömålsbroschyr

Regionala miljömål i Västra Götaland

Hur går det för miljömålet?

Den biologiska mångfalden är hotad. Hänsynen brister inom skogs- och jordbruket och värdefull mark exploateras. Havet drabbas av övergödning och fisketrycket är högt. Effekter av klimatförändringar är synliga på land och i vatten. Främmande arter sprider sig och landskapet växer igen.

Det här har vi gjort i länet

 • Biologiskt värdefulla havsområden har skyddats
 • Vandringshinder för fisk har tagits bort
 • Flera hotade växtarter har förstärkts med utplanteringar

Detta behövs nu

 • Skötseln av ängs- och naturbetesmarker behöver förbättras
 • Större miljöhänsyn krävs i skogs- och jordbruket
 • Fler havsområden behöver skyddas

För vidare läsning om tillståndet för Ett rikt växt- och djurliv läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Miljömålsbedömning 2019

Är du speciellt intresserad av hur det går för de regionala tilläggsmålen för Ett rikt växt- och djurliv kan du även ta del av uppföljningen som gjordes 2016.

Uppföljning regionala tilläggsmål 2016

På Sveriges miljömål hittar du ett flertal indikatorer som används som stöd för bedömningen av miljömålet.

Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Kontakt

Anders Bergström
Telefon 010-2245655

Kontakt

Helena Sandmer
E-post helena.sandmer@lansstyrelsen.se
Telefon 010-2244548

Kontakt