Solceller på mark

Allt fler vill anlägga solcellsparker i Västra Götaland. Det är positivt, eftersom vi behöver öka produktionen av fossilfri el. Länsstyrelsen vill underlätta etablering av solcellsanläggningar, och att de anläggs på ett bra och hållbart sätt. Dialogen med branschen är viktig.

Elanvändningen i Västra Götalands län uppgår idag (2023) till cirka 19 TWh per år. Industrins och samhällets omställning till fossilfritt gör att vi i länet beräknas behöva ytterligare cirka 15–20 TWh fossilfri el före år 2030.

Solceller på mark kan producera mycket fossilfri el och de kan byggas relativt snabbt. Vi kan också ha dem här i vårt län och därmed minska beroendet av leveranser från andra delar av landet och från andra länder.

Inte miljöfarligt men tar utrymme

Att sätta upp solceller på naturmark är en åtgärd som "väsentligt kan ändra naturmiljön", som det heter i miljöbalken. De medför varken utsläpp, buller eller transporter under sin driftstid, men de kräver utrymme i landskapet och kan därmed påverka befintliga verksamheter och intressen som till exempel natur- och kulturmiljöer, jordbruksmark och friluftsliv.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har ansvar att granska åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön och det sker genom samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Granskningen sker i förväg. Den som vill sätta upp solceller på mark anmäler om samråd hos Länsstyrelsen, som sedan granskar och bedömer om den kommer att strida mot lagar som till exempel skydd av jordbruksmark eller naturvärden.

Den som vill anlägga solceller på mark kan också välja att istället söka frivilligt tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken. Länsstyrelsen bereder då ansökan, som sedan Miljöprövningsdelegationen beslutar i. En del av beredningen består av ett samråd, liknande det som görs vid en granskning enligt miljöbalkens 12 kapitel 6 §.

Handlingarna i ärendena är offentliga och går att ta del av.

Länsstyrelsens diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Markanläggningar kräver inte bygglov. Det gör däremot transformatorstationer och teknikbodar. Bygglovsärenden hanteras av kommunen. Vänd dig till din kommun för att ta del av handlingar om bygglov.

Kraftig ökning senaste åren: fler och större

De senaste åren har intresset för att anlägga solceller på mark i Västra Götaland ökat kraftigt och Länsstyrelsen hanterar nu flera anmälningar och ansökningar varje månad, jämfört med endast någon enstaka per år före 2022.

Det skiljer mycket i storlek mellan anläggningarna. De mindre är på enstaka hektar - till exempel en lantbrukare som vill stötta sin verksamhet med produktion av fossilfri el - och de största är 100 eller till och med 200 hektar. Då är det oftast särskilda solcells- eller energiföretag som anmäler eller ansöker om tillstånd.

Större anläggningar måste ligga i närheten av en elnätanslutning med tillräcklig kapacitet. Eftersom elnätet på många håll har otillräcklig kapacitet beskriver branschen det här som "ett nyckelhål”.

Anmäla eller ansöka om tillstånd - vilket är bäst?

Den vanligaste och ordinarie processen är att Länsstyrelsen granskar en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. För större anläggningar, där det kan finnas fler motstående intressen, kan det finnas fördelar för företagen att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken istället. Det är företaget själv som avgör vilken process som passar dem bäst.

Översikt över processerna för samråd 12:6 respektive ansökan om frivilligt tillstånd (pdf) Pdf, 255.8 kB.

Anmäla för samråd | Åtgärd i naturmiljön

Ansöka om frivilligt tillstånd| Prövning av miljöfarlig verksamhet

Siffror om solceller på mark

Sedan början av 2020 och fram till april 2024 har Länsstyrelsen fått in drygt 170 anmälningar och ansökningar om anläggningar i Västra Götaland.

Av dessa har vi fattat beslut att godkänna 76 anläggningar i anmälningsärenden. Sammanlagt har de en effekt om ungefär 380 MW.

12 frivilliga tillståndsansökningar är fortfarande under handläggning. De skulle sammantaget kunna ge en effekt på ca 800 MW om de anläggningarna byggs fullt ut.

Frågor och svar om solceller på mark

Det finns ett storskaligt behov av el i vårt län. Industri och andra verksamheter men också privatpersoner kommer behöva använda mer el framöver och den behöver vara fossilfri för klimatets skull. Vi behöver också producera mer el i vårt län, eftersom det blir alldeles för dyrt och tekniskt svårt att importera all behövlig el. Solcellsanläggningar på mark är en del av de nya regionalt förlagda elproduktionsanläggningar som behövs för att täcka elbehovet i länet. Solcellsanläggningar kan också byggas förhållandevis snabbt, vilket är bra eftersom elbehovet ökar snabbt.

Länsstyrelsen är den myndighet som har ansvar för att granska verksamheter och åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön. Det sker i så kallade samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Solcellsanläggningar på mark är en typisk sådan verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. I begreppet ingår också kulturmiljö som till exempel fornlämningar och kulturlandskap. I granskningen ingår också att bedöma om solcellsparken är lämplig med hänsyn till hushållning med mark och vatten. Om den som vill utföra solcellsparken vill söka frivilligt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken, då har länsstyrelsen en roll även i det. Vi bereder sådana ärenden som sedan Miljöprövningsdelegationen beslutar i.

Vi har inga särskilda åsikter om vilket markslag som solcellerna läggs på. Vi får granska och pröva varje utvald plats utifrån de förutsättningar som råder där. Det finns motstående intressen på alla markslag. Det som gör att anläggning på jordbruksmark blir en särskilt uppmärksammad fråga är att det finns regler i miljöbalken som säger att brukningsvärd jordbruksmark bara får användas till annat än jordbruk under vissa omständigheter. Intressekonflikten hur jordbruksmarken används, för jordbruk eller något annat finns ju oavsett vad det handlar om. En solcellsanläggning är dock mer reversibel än till exempel bebyggelse, vilket kan spela roll i vissa ställningstaganden.

Jo, vi är väl medvetna om att åtminstone stora solcellsanläggningar kan påverka natur- och kulturmiljöer, landskapsbild och stå i konflikt med annan markanvändning, till exempel jordbruksmark för livsmedelsproduktion. När vi granskar och prövar solcellsanläggningar är det just dessa aspekter vi tittar på och vi kontrollerar så att inte konsekvenserna blir för stora för andra allmänna intressen. Men vi är ju också medvetna om att solcellsanläggningar kommer att behövas för att vi ska klara av klimatmålet. Därför är det inte frågan om att helt utesluta solcellsanläggningar från vårt landskap utan att se till att solcellsanläggningar kan utföras utan påtagliga skador på natur- och kulturmiljöer samt med en god hushållning med mark- och vattenområden.

Det finns inget lagkrav att den som anmäler samråd enligt 12:6 miljöbalken ska be grannar om yttrande. Det gör det däremot om solcellsföretagen söker frivilligt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken eller om en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i ett 12:6-samråd. Då ska solcellsföretaget ha samråd med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Är det ett riktigt stort projekt som medför betydande miljöpåverkan då ska även allmänhet bjudas in till samråd. Solcellsföretagen kan givetvis alltid ha en frivillig dialog med enskilda eller allmänhet, men Länsstyrelsen kan inte kräva det.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss