Havsbaserad vindkraft

Västra Götaland står inför ett skifte inom industri- och transportsektorn, vilket påverkar länet på ett omfattande sätt. Skiftet drivs av den gröna omställningen, från fossil energiförsörjning till fossilfri. Den gröna omställningen innebär stora investeringar i länet. Som ett led i detta ha regeringen gett Länsstyrelsen i uppdrag att bereda tillståndsansökningar för havbaserad vindkraft som kan ge länet ett tillskott på el på cirka 21 TWh.

Elanvändningen i Västra Götalands län uppgår idag till cirka 19 TWh per år. Den väntas dubbleras till år 2030 och kan komma att tredubblas till år 2045. Det innebär att Västra Götalands län behöver ytterligare cirka 15–20 TWh fossilfri el före år 2030. Detta för att klara nuvarande industris omställning samt kommande nyetableringar, såsom de två planerade batterifabrikerna i Mariestad och på Hisingen i Göteborg.

Karta över havsvindparkerna

Rapporter om påverkan på landskapsbild och naturvärden

Etableringen av storskalig vindkraft kan komma att påverka västkusten. Rapporten nedan visar detta. Animeringar och fotomontage bygger på exempellayouter. För att underlätta analysen har inga väderfilter etcetera använts, vilket innebär att vindkraftverken är något skarpare och mer synliga än vad de vanligtvis kommer att vara i verkligheten. För varje planerad vindkraftsetablering krävs en mer detaljerad analys och bedömning. Filmerna nedan visar landskapsbilderna från Vinga fyr under olika ljusförhållanden. Rapporten är beställd av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Innehållet i rapporten står Ramboll för.

Storskalig vindkraft i Västerhavet landskapsbild Pdf, 19.2 MB.

Film från Vinga fyr, 50% dag Länk till annan webbplats.

Film från Vinga fyr, 100% dag Länk till annan webbplats.

Film från Vinga fyr, 50% natt Länk till annan webbplats.

Film från Vinga fyr, 100% natt Länk till annan webbplats.

Nedan rapport är en översikt för Västerhavet och baserar sig på befintlig kunskap. För varje planerad vindkraftsetablering krävs mer detaljerade undersökningar och utvecklade bedömningar. Rapporten är beställd av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Innehållet i rapporten står Marine Monitoring för.

Underlag för storskalig vindkraft i Västerhavet naturvärden Pdf, 24.5 MB.

Poseidon, Mareld och Västvind

Det pågår prövningar av tre vindkraftsparker till havs i vårt län. Den ena är Poseidon som planeras byggas cirka 2,5 mil utanför kusten mellan Kungälv och Orust. Den andra är Mareld som planeras cirka 4 mil utanför kusten vid Lysekil och 3,5 mil utanför Smögen. Den tredje parken heter Västvind och ligger cirka 1,6 mil utanför Öckerö och Kungälv. Poseidon kan rymma upp till 94 vindkraftverk, Mareld upp till 165 verk och Västvind 50 verk. Vindkraftverken kommer att bli högst 320-350 meter.

Länsstyren bereder på uppdrag av regeringen ansökningarna för Poseidon, Mareld och Västvind som ligger i svensk ekonomisk zon. Vi har lämnat över beslutsförslagen för Poseidon och Mareld till regeringen. Beslutsförslaget för Västvind planerar vi att lämna till regeringen den 25 februari 2025.

En närmare beskrivning hur det går till när regeringen beviljar tillstånd för havsbaserad vindkraft och vilken status ansökningarna har kan du läsa om på regeringens webbplats:

Beslut om utbyggnad av vindkraft till havs - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk.
Vindbrukskollen Länk till annan webbplats.

Handlingar i ärendena är offentliga och man kan mot en kostnad ta del av dem.
Diarium och allmänna handlingar

Ansökan till regeringen gällande Poseidon

KonTiki Vind AB har lämnat in en ansökan till regeringen om tillstånd till uppförande av vindpark Poseidon i Södra Skagerrak och norra Kattegatt. Vi lämnade över ett beslutsförslag till regeringen i februari 2024 till regeringen. Regeringen har inte tagit ställning till om Poseidon får tillstånd ännu.

Yttrande över ansökan om tillstånd för vindkraftsparken Poseidon Pdf, 2.6 MB.

Beslut till regeringen Pdf, 352.8 kB.

Inzoomad karta Poseidon

Kartbild över kommunikation sjöfart

Här finns ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, karta över området och kompletteringshandlingen etc:

Ansökan om tillstånd - Poseidon Pdf, 848.1 kB.

Koordinatsatt karta Pdf, 526.8 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 18.1 MB.

Teknisk beskrivning Pdf, 2.5 MB.

Kompletteringsyttrande Pdf, 1.6 MB.

Konsoliderad villkorslista Pdf, 170 kB.

Läsnyckel Pdf, 258.6 kB.

Ansökan till regeringen gällande Mareld

Mareld Green Energy AB har lämnat in en ansökan till regeringen om tillstånd till uppförande av vindpark Mareld i Södra Skagerrak och norra Kattegatt. Nu har vi berett ärendet färdigt åt regeringen och lämnat över ett beslutsförslag. Regeringen har inte fattat något beslut ännu.

Yttrande över ansökan om tillstånd för vindkraftparken Mareld Pdf, 2.5 MB.

Beslut till regeringen Mareld Pdf, 135.3 kB.

Karta över Mareld och Poseidon Pdf, 1.1 MB.

Här finns ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, karta över området och kompletteringshandlingen etc:

Ansökan om tillstånd - Mareld Pdf, 371.1 kB.

Karta över Marelds vindkraftpark Pdf, 717.1 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 16.3 MB.

Kompletteringsyttrande Pdf, 1.7 MB.

Teknisk beskrivning Pdf, 4.2 MB.

Förtydligande efter komplettering Pdf, 635.5 kB.

Konsoliderad villkorslista Pdf, 123 kB.

Bilageförteckning och kompletteringar Word, 16.5 kB.

Ansökan till regeringen gällande Västvind

West Wind Offshore AB har lämnat in en ansökan till regeringen om tillstånd till uppförande av vindpark Västvind i norra Kattegatt och Skagerrak.

Här finns ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och karta med koordinater över området:

Ansökan om tillstånd - Västvind Pdf, 214.9 kB.

Karta med koordinater Pdf, 220.3 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 9.1 MB.

Teknisk beskrivning Pdf, 5.6 MB.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen bereder ärenden åt regeringen för att de ska kunna fatta beslut. Vi yttrar oss till regeringen över kompletteringsbehov och i senare skede över tillåtlighet och eventuella villkor. Vi prövar också eventuella Natura 2000-tillstånd, som är ett nätverk för att skydda och bevara biologisk mångfald inom EU. Länsstyrelsen bidrar med helhetssyn genom väl avvägda ställningstaganden, som till exempel genom att ställa krav på kompletteringar. Vi ska också utföra juridiskt korrekt handläggning och bidra med vår lyhörda expertis inom flera områden. En ledstjärna i vårt arbete är skyndsam handläggning av ärendena genom korta svarstider för internremisser för att effektivt komma framåt i ärendena.

Prövningsprocess havsbaserad vindkraft

Prövningsprocess havsbaserad vindkraft

Frågor och svar

Det finns ett storskaligt behov av el i vårt län eftersom industrin ställer om till fossilfritt. Till exempel ska två nya batterifabriker byggas i Mariestad och Göteborg. Det blåser också mer till havs än på land och en vindkraftspark till havs skulle kunna motsvara en reaktor på Ringhals. Havsbaserad vindkraft bedöms kunna byggas inom en snar framtid.

För Länsstyrelsen handlar det om att ansökningar helt enkelt kommit in för havsbaserad vindkraft och därför bereder vi ansökningarna enligt gällande lagstiftning.

Det är inte Länsstyrelsen som väljer platsen utan bolagen själva som har valt att ansöka om tillstånd på de här platserna. Enligt den beslutade havsplanen för Västerhavet är det planerat för generell användning av havet där Poseidon och Mareld kan komma att ligga. Det innebär enligt havsplanen att i dessa områden har ingen särskild användning företräde.

Havsplaner - Vägledningar - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Jo, vi är väl medvetna om att vindkraftverk till havs kan ha påverkan på fåglar, fisk, däggdjur, växter och naturvärden på botten. Till exempel kan fåglars flygvägar komma att störas. Likaså kan fisket tvingas att upphöra på de platser där vindkraftsparkerna ska byggas. Kustlinjen blir också förändrad och vindkraftsparkerna kommer synas från land. Vi tar hänsyn till de negativa konsekvenserna i våra yttranden och väger dem mot fördelarna för klimatet och energiförsörjningen.

Vindkraftsparkerna kan också medföra positiva följdeffekter. Till exempel har delar av Öresundsbron blivit som konstgjorda rev för vissa arter och bidragit till ökad biologisk mångfald. Så kan det komma att bli även med fundamenten för de havsbaserade vindkraftsparkerna. Ett trålförbud kan också innebära fördelar för bottenmiljön.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss