Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västerbotten prioriterar insatser som:

 • stärker samverkan mellan kommuner i länet,
 • verkar för en flexibel mottagningskapacitet,
 • verkar för att målgruppen ska kunna etablera sig och stanna i länet på sikt.

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen mellan den 15 februari 2024 till och med den 29 maj 2024 klockan 15.00.

Vi meddelar beslut senast den 15 augusti 2024. Eventuell utbetalning av medel sker senast 6 veckor efter beslut.

Medel 2024

I år har Länsstyrelsen Västerbotten 1 694 000 kronor att fördela.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Samverkan kan i detta sammanhang innebära samverkan kommuner emellan, samverkan mellan kommun och civilsamhälle eller samverkan mellan kommun och annan myndighet. Samverkan kan syfta till samarbete mellan kommuner och andra aktörer i etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera. Samverkan i de insatser som beviljas kan exempelvis handla om:

 • Kvalitetsarbete
 • Kartläggning
 • Administration

Insatser som beviljas kan vidare syfta till metodutveckling eller erfarenhetsutbyte/spridning över kommungränser eller mellan kommuner och andra aktörer.

Stöd vid ansökan

För att underlätta ansökan har vi tagit fram ett stöddokument att använda när du planerar ansökan.

Stöddokument vid ansökan Pdf, 233.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss