Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Länsstyrelsen samordnar, prioriterar och följer upp hela länets arbete med förorenade områden. Vi bedriver egen tillsyn och vägleder kommunerna i deras tillsyn. Länsstyrelsen arbetar även med att förmedla statligt bidrag och stöd till utredning och åtgärder av förorenade områden där det inte finns någon ansvarig att nå. Vi har också en viktig roll i den fysiska planeringen för att bevaka att föroreningsfrågan är tillräckligt utredd innan planerna antas. I tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter verkar vi för att motverka uppkomst av förorenade områden samt yttrar oss i frågor som handlar om efterbehandling och återställande.

Arbetet med förorenade områden sker på flera nivåer bland annat genom inventering, undersökningar och utredningar och åtgärder. I det tillsynsarbete som genomförs inom förorenade områden är fokus på att fortsätta arbetet med att utreda ansvar för de förorenade områdena samt bedriva operativ tillsyn på både avslutade och pågående objekt där länsstyrelsen har tillsynsansvar. För efterbehandlingsobjekt där det saknas ansvarig (helt eller delvis) för att bekosta undersökningar och åtgärder, kan utredningar och åtgärder genomföras genom en ansökan om statliga medel från Naturvårdsverket.

Under 2024 har Länsstyrelsen Västerbotten fått medel från Naturvårdsverket för undersökningar och utredningar. Nedan listas de utredningar som pågår.

 • Umetvätt, kemtvätt – komplettering av förstudie (MIFO fas 2)
 • Kemtvättar i Umeå, kvarteret Ägir – utredningar motsvarande förstudie (MIFOS fas 2)
 • Rundviks tvätt i Nordmaling – utredning motsvarande förstudie (MIFO fas 2)
 • Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå – utredning motsvarande förstudie (MIFO fas 2)
 • Träbiten i Robertsfors, träimpregnering – utredning motsvarande huvudstudie

Länsstyrelsen Västerbotten vidareförmedlar medel från Naturvårdsverket för åtgärder där det helt eller delvis saknas ansvarig för att bekosta åtgärden. Nedan listas de åtgärder som pågår under 2024.

 • Blaikengruvan: Blaikengruvan ligger i Sorsele kommun och är en dagbrottsgruva där det pågått brytning av guld, zink och blymalm sedan 2006. Gruvan gick i konkurs 2012 och under 2019 påbörjades efterbehandlingsåtgärder med hjälp av statligt bidrag. Verksamheten har gett upphov till gråberg och dagbrott som lakar surt metallhaltigt vatten från området, en omfattande vattenrening utförs för att läckage inte ska ske till omgivningen. Åtgärderna kommer att pågå fram till 2027 men behov av vattenrening från området kommer kvarstå ännu längre. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är huvudman och genomför åtgärderna.
 • Svärtträskgruvan: Efterbehandling av gruvans dagbrott har genomförts med statliga medel, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är huvudman. Dagbrotten är sluttäckta, men övervakning av täckningens effekt pågår alltjämt då det fortfarande förekommer spridning av lakvatten med förhöjda metallhalter från området. Förorenat vatten hanteras i en vattenreningsanläggning. Under kommande år kommer uppföljning av åtgärdernas funktion och mindre kompletterande åtgärder genomföras.
 • Norrbyskär före detta sågverk: Sågverk i Umeå kommun som var i drift 1895 - 1952. Under 2022–2024 pågår arbete med saneringsåtgärder på Norrbyskär. På områden med höga halter av föroreningar (dioxiner) kommer jorden att schaktas bort och återfyllas med ren jord. Områden med lägre föroreningshalter kommer i stället att täckas över för att det inte ska finnas någon risk att människor får i sig förorenad jord. Umeå kommun är huvudman för åtgärder.
 • Bure träsliperi: Träsliperiet har under åren 1948 – 1963 impregnerat pappersmassa med kvicksilverpreparat. Föroreningar finns kvar i de sedimentationsbassänger där avloppsvattnet från sliperiet samlades upp. Under 2024 kommer åtgärdsförberedelser genomföras för att utreda kommande åtgärder i form av täckning av förorenade ytor och anläggande av nytt erosionsskydd runt området.

Information om saneringsarbetet på Norrbyskär, Umeå kommun Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar i första hand med att undersöka, utreda och åtgärda de mest prioriterade förorenade områdena i länet. De mest prioriterade objekten i länet redovisas i en prioriteringslista. Prioriteringslistan omfattar länets samtliga objekt inom riskklass 1 och en del av länets riskklass 2 objekt. Många av länets mest prioriterade objekt har kopplingar till gruvindustrin – sulfidmalmsgruvor, sandmagasin, anrikningsverk och Rönnskärsverken (smältverk) återfinns bland länets 10 mest prioriterade områden.

Nedan presenteras länets 10 mest prioriterade områden:

 1. Rönnskärsverken är ett smältverk i Skellefteå som varit i drift sedan 1930. Under 2018-2019 har omfattande utredningar genomförts i syfte att kartlägga föroreningssituationen i mark, grundvatten, ytvatten och sediment. Undersökning har också utförts av angränsande markområden och rekommendationer för närboende och personer som vistas i det området har tagits fram och bolaget har informerat närboende om dessa under 2021. Fortsatta utredningar av sediment och mark i närområde planeras under 2022-2023.
 2. Blaikengruvan ligger i Sorsele kommun och är en dagbrottsgruva där det pågått brytning av guld, zink och blymalm sedan 2006. Gruvan gick i konkurs 2012 och under 2019 påbörjades efterbehandlingsåtgärder med hjälp av statligt bidrag. Åtgärderna kommer att pågå fram till 2027. Verksamheten har gett upphov till gråberg och dagbrott som lakar surt metallhaltigt vatten från området, en omfattande vattenrening utförs för att läckage inte ska ske till omgivningen. Sveriges Geologiska Undersökning är huvudman för åtgärder.
 3. Norrbyskärs före detta sågverk i Umeå kommun som var i drift 1895-1952. Under 2022-2024 pågår arbete med saneringsåtgärder på Norrbyskär. På områden med höga halter av föroreningar (dioxiner) kommer jorden att schaktas bort och bytas mot ren jord. Områden med lägre föroreningshalter kommer i stället att täckas över för att det inte ska finnas någon risk att människor får i sig förorenad jord.
 4. Maurlidengruvan är en dagbrottsgruva som ligger i Skelleftefältet inom Norsjö kommun. Verksamheten i gruvan påbörjades 2010 och driften har nu lagts ned. I gruvan har det brutits komplexmalm som innehåller zink, koppar, guld och silver. Inom verksamhetsområdet finns en gråbergsdeponi som lakar ut stora mängder metaller och för att skydda omgivande vattendrag så samlas vatten upp och leds till rening. Efterbehandlingen av Maurliden Ö är pausad pga åtgärder ej gett önskat resultat. Utredningar pågår för att ta fram nya ebh-planer för Maurliden Ö och V.
 5. Hornträskets edimentområden utanför Rävlidmyrgruvan och Hornträskgruvan undersöktes 2021 i samband med utredningar för framtagandet av Rävlidmyrgruvans EBH-plan. Beräkningar visar att sedimenten utgör en betydande källa till metaller (främst Zn) i Hornträsket.
 6. Rävlidmyrgruvan ligger i Lycksele kommun och där bedrevs gruvdrift från cirka 1950 fram till 1991. Trots att gruvan efterbehandlades efter avslutad drift ser man idag ett läckage av höga metallhalter via yt- och grundvatten. Resultaten från de utredningar som genomfördes 2018-2021 visar bland annat att det sker en spridning av föroreningar från underjordsgruvan men även att sedimenten i Hornträsket utgör en källa till de förhöjda metallhalterna (främst zink) i ytvattnet i Hornträsket. Se nr 5 av länets prioriterade objekt. 2022 färdigställdes en efterbehandlingsplan som godkändes av länsstyrelsen. Under 2022 påbörjades arbetet med kompletterande efterbehandlingsåtgärder på gruvområdet så som muddring, schaktsanering och tätning av gruvschakt. Efterbehandlingsarbetet planeras pågå fram till 2024.
 7. Bolidens anrikningsverk inklusive Hötjärnsmagasinet och Gillervattnets verksamheten i Boliden startade 1926 med gruvbrytning i dagbrottet. Inledningsvis anrikades malmen på Rönnskär men 1953 byggdes anrikningsverket i Boliden och Gillervattenmagasinet togs i bruk. Gruvbrytningen upphörde 1967. Idag omfattar verksamheten ett anrikningsverk, ett utbrutet dagbrott, lakverk, en damm nästan tömd på slig (”Koreadammen”), samt två sandmagasin, Hötjärnsmagasinet och Gillervattnetmagasinet. Öster om gruvan ligger upplaget ”Tippen” som består av avbaningsmassor och gråberg som producerades i Bolidengruvan. Efterbehandling av dagbrottet, sandmagasinet Gillervattnet och industriområdet pågår.
 8. Kristinebergsgruvan ligger i Lycksele kommun och är en underjordsgruva där det pågår brytning av komplexmalmer innehållande zink, koppar, guld, silver och bly. Verksamheten har pågått sedan 1940. Inom verksamhetsområdet finns ett antal magasin och dammar som bland annat innehåller anrikningssand från det anrikningsverk som tidigare fanns, numera transporteras malmen bort för anrikning. Vattnet från underjordsgruvan och från magasinen ovan jord leds till vattenrening och slutligen leds renat vatten till Vormbäcken. Bolaget arbetar successivt med efterbehandling inom området.
 9. Svartlidengruvan ligger inom Lycksele kommun och är en dagbrottsgruva med brytning av guldmalm. Inom verksamhetsområdet finns förutom dagbrott även ett anrikningsverk, gråbergsdeponi samt sandmagasin och ett vattenreningsverk. Vatten från gråbergsdeponi, dagbrott och sandmagasin renas innan det släpps ut tilI en närliggande recipient. Efterbehandling kommer att ske successivt av de delområden som är möjliga att efterbehandla. Under 2020 kom en dom avseende efterbehandlingsplan från Mark och miljödomstolen. Domen har överklagats med avseende på villkor för hur saneringen ska utföras.
 10. Örvikens massafabrik i Skellefteå kommun drevs under åren 1906 - 1947 en sulfitmassafabrik. Verksamheten har gett upphov till föroreningar i form av kisaska med högt metallinnehåll. Statligt finansierade utredningar har pågått under flera år. Under 2022 pågår arbetet med att färdigställa en huvudstudie för att utreda lämpliga saneringsalternativ för området.

Länkar för vidare läsning:

Blaikengruvan, SGU Länk till annan webbplats.

Norrbyskär, Umeå kommun Länk till annan webbplats.

Saneringsprojekt, Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har som mål att genomföra en effektiv och informativ tillsynsvägledning för länets kommuner, samt att löpande uppdatera och kvalitetssäkra EBH-stödet som utgör ett underlag för prioritering av tillsynsarbetet och som ett underlag vid fysisk planering. Länsstyrelserna i Norrlandslänen samarbetar för att erbjuda digital tillsynsvägledning till kommunerna i de fem nordligaste länen.

Kommande arbete

Länsstyrelsen har under 2022 arbetat med att ta fram en handlingsplan för tillsyn av förorenade områden, som kommer ligga till grund för arbetet med förorenade områden de kommande åren. Handlingsplanen omfattar Länsstyrelsens egen tillsyn av förorenade områden och dess syfte är att skapa förutsättningar för ett mer strategiskt och systematiskt arbete för att uppnå såväl nationella som regionala mål för arbetet med förorenade områden. Handlingsplanen beskriver föroreningssituationen i länet och på vilket sätt och när Länsstyrelsens tillsyn ska utföras, men även vilket resursbehov som finns för att uppnå de uppsatta målen.

Inom tillsynen kommer Länsstyrelsen fortsätta arbeta med de objekt som bedöms vara mest prioriterade. Länsstyrelsen ser bland annat behov av att arbeta med efterbehandlingsfrågor på flera av länets pågående och nedlagda sulfidmalmsgruvor samt fortsätta utreda och riskbedöma förorenade sediment.

Länsstyrelsen kommer fortsätta arbeta aktivt för att verka för att driva de bidragsfinansierade projekten framåt och för att få in nya ansökningar om statliga medel för förorenade områden där ansvarig helt eller delvis saknas.

Länsstyrelsen avser att fortsätta stötta kommunerna genom en effektiv och informativ tillsynsvägledning, samt att löpande uppdatera och kvalitetssäkra EBH-stödet. Även Länsstyrelsen Västerbottens samarbete med övriga länsstyrelser i Norrland kommer fortsätta med gemensamma tillsynsvägledningsinsatser och utbildningar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss