Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kartor över förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du får mer information om förorenade områden i länet.

Karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden. Kartinformationen hämtas ur den nationella databasen EBH-stödet. 

Begär utdrag från kartan

Om du vill få ut information om specifika objekt i kartan eller specifika fastigheter kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

 • fastighetsbeteckning eller ID-nummer
 • kommun.

Observera att det endast är möjligt att få utdrag från kommuner i det egna länet.

Kontakt för att begära utdrag

Ellen Ershammar
E-post till Ellen Ershammar

Förorenade områden i Västerbotten

Västerbotten är landets näst största län och utgör något större än en åttondel av Sveriges totala landareal. Till stora delar består Västerbotten av skogsmark och fjäll. Länets olika regioner kan naturgeografiskt delas in i kustland, inland och högfjällsregion.

Länet har femton kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele.

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden

Länet dräneras via ett antal älvar till Bottenhavet och Bottenviken. Avrinningen till Bottenviken sker till övervägande del via Umeälven och Skellefteälven samt i mindre grad via Åbyälven, Byskeälven, Bureälven, Rick­leån och Sävarån. I Bottenhavet mynnar Hörnån, Öreäl­ven, Lögdeälven och Ångermanälven. Ångermanälven har sitt utlopp i Västernorrland, men källflödena finns inom Västerbottens län.

Berggrunden inom Umeälven och Vindelälvens avrinningsområde kan grovt delas in i två bergartsregio­ner, kaledoniska bergarter i fjällkedjan samt sveko­fenniska bergarter i skogslandet. Fjällkedjan (Kaledoniderna) bildades för 510-400 miljo­ner år sedan och består av mer eller mindre omvandlade sedimentära bergarter. Berggrunden är här mycket upp­delad, vanligt förekommande är gnejs, glimmerskiffer, lokalt fyllit, kvartsiter och amfiboliter. Vid kusten och inlandet är den prekambriska berggrunden som bildades för 1880-1870 miljoner år sedan mer homogent upp­byggd. Den domineras av yngre granit och pegmatit i väster samt gråvacka, skiffer, kvartsit och arkos delvis migmatitomvandlade i en kustzon. I länets nordöstra del förekommer det sura vulkaniter som finns i ett stråk mellan Malå och Boliden samt i ett stråk på ömse sidor om Skellefteälven. De sistnämnda bildar det så kallade Skelleftefältet som är känt för sina rika tillgångar på kop­par, zink och guld.

Huvuddelen av jordarterna i Västerbottens län utgörs av morän och torvmark men i älvdalarna finns även glaci­fluviala sediment avsatta. Jordtäckets tjocklek varierar kraftigt inom området. I dal­gångarna finns ansamlingar av finsediment, ibland med inslag av sulfidjord (svartmocka). Då sulfidjord kommer i kontakt med luft oxideras den från sulfid till sulfat och pH sänks kraftigt. Järn fälls ut som oxider/hydroxi­der och tungmetaller kan frigöras och transporteras ut i miljön. Jordartsfördelningen tillsammans med berggrun­den utgör några av de viktigaste faktorerna som styr na­turliga bakgrundshalter av metaller i marken. Bakgrunds­halterna i Västerbotten har ibland visat sig vara högre än genomsnittet i Sverige, exempelvis vad gäller arsenik.

Industristruktur

I Västerbottens län har träindustrin och gruvbrytningen gamla anor. Båda verksamheterna börja­de i mindre skala på 1700-talet, men tog riktigt fart först under senare delen av 1800-talet och blev då mer omfat­tande och utbredda. Sågverk och senare massafabriker lokaliserades till älvdalar och älvmynningar eftersom tillgång till vatten var en förutsättning för verksamheten.

Gruvbrytningen fick sitt verkliga genombrott vid upptäckten av Bolidenmalmen och det ledde sedan till att många fyndigheter och gruvor etablerades inom Skellef­tefältet för utvinning av mineraler ur sulfidmalm. Rönn­skärsverken etablerades vid Skelleftehamn som en direkt följd av denna nya råvara och är idag ett av världens största kopparsmältverk. Det är också en av världens största anläggningar för återvinning av bas-och ädel­metaller från skrot och slagger.

I gruv-och träindustrins fotspår har även andra industrier växt upp. På så sätt har verkstadsindustrin kommit att i stor utsträckning vara kopplad till gruv-och träindustrin med tillverkning av maskindelar, kranar och skotare med mera. Det är en av förklaringarna till varför industrin i länet har sitt starkaste fäste i Skellefteåregionen.

Nationella miljömål

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Som ett riktmärke finns 16 nationella miljö-kvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö som innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

För varje miljökvalitetsmål finns ett antal preciseringar beslutade som syftar till att utgöra kriterier för att bedöma möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Preciseringen för förorenade områden är att de är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Naturvårdsverket har under år 2014 tagit fram förslag på etappmål gällande efterbehandling av förorenade områden. Målen ska bidra till att öka arbetstakten samt att öka användningen av annan teknik än den traditionella, schaktning och deponering av massor, i syfte att effektivisera efterbehandlingsprocessen.

Förslaget är utformat enligt följande:

 • Minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025.
 • Minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025.

Användningen av annan teknik än schaktning följt av
deponering, utan föregående behandling av massorna, har ökat år 2021.

Som övergripande mål gäller att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade. Vidare anges att som förutsättning för att uppnå etappmålet ska samlad, tydlig och kvalitetssäkrad digital information om förorenade områden finns allmänt tillgänglig. Förorenade områden undersöks och utreds även i sådan omfattning att takten i åtgärdsarbetet kan hållas.

Regionala miljömål

Västerbottens län har inga regionala miljömål, utan följer de nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål.

Nationella tillsynsmål

Naturvårdsverkets övergripande nationella mål för Länsstyrelsens operativa tillsyn och tillsynsvägledning:

 • Länsstyrelsen ska genom tillsynen bidra till att ansvaret för prioriterade föroreningsskador utreds och att föroreningsskador med ansvarig part avhjälps i enlighet med gällande delmål för giftfri miljö.
 • Länsstyrelsen ska erbjuda tillsynsvägledning till kommunerna i den utsträckning och omfattning att dessa ges förutsättningar för att kunna bedriva tillsyn avseende föroreningsskador.

Nationell strategi

Den övergripande strategin för efterbehandlingsarbetet grundar sig dels i det regleringsbrev som regeringen skickar ut varje år och dels i den Nationella planen för efterbehandling som Naturvårdsverket tar fram. I regleringsbrevet framgår att länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden samt redovisa arbetet med att åtgärda förorenade områden med statliga bidrag.

Den nationella planen för efterbehandling på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmän information om förorenade områden och hur Naturvårdsverkets arbetar med frågan på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Prioriteringar

Länsstyrelsens fokus vid arbetet med undersökningar, utredningar och åtgärder är på de mest prioriterade ob­jekten i länet, oberoende av om det finns någon som en­ligt miljöbalken är ansvarig för föroreningarna eller inte. Prioriterade områden i Västerbottens län är de som enligt MIFO tillhör riskklass 1 (mycket stor risk) och riskklass 2 (stor risk). Särskild prioritet ges i de fall ett objekt kan betraktas som akut. Med ett akut objekt menas att:

 • objektet utgör ett direkt hot mot människors hälsa, dvs innebär akuta risker vid direktexponering (luft, vatten, mark, damm, byggnadsmaterial),
 • objektet hotar eller kommer inom snar framtid att hota allmänna vattentäkter och andra betydande vat­tenförsörjningsintressen eller
 • objektet hotar eller kommer inom snar framtid att hota naturområden med stora skyddsvärden (Natura 2000, riksintressen, skyddade områden).

Arbetssätt

Arbetet med förorenade områden sker systematiskt och omfattar huvudsakligen följande steg:

 1. Identifiering och registrering i den nationella databasen hos länsstyrelserna, EBH-stödet.
 2. Inventering enligt metodiken för inventering av förorenade områden, MIFO-metodiken och en platsspecifik riskklassning. Klassningen görs utifrån vilken risk området kan utgöra för människors hälsa och/eller miljö. Riskklass 1 och 2 innebär mycket stor respektive stor risk och riskklass 3 och 4 innebär måttlig respektive liten risk. Områden med hög riskklass (1 och 2) bör undersökas mer noggrant genom maundersökningar och utredningar.
 3. Undersökningar och utredningar görs på de områden som prioriterats efter riskklassningen Därefter avgörs om området behöver undersökas vidare eller om efterbehandlingsåtgärder behövs och i vilken omfattning. Provtagning kan behöva ske i jord, grundvatten, ytvatten, sediment, inomhusluft, byggnadsmaterial mm. Resultatet från analyserna, tillsammans med annan information om området, används sedan för att bedöma föroreningssituationen på platsen. Allt sammanställs i en rapport, där man också redovisar vilka risker som är förknippade med föroreningarna på området.
 4. Åtgärder Det finns många olika åtgärder att ta till för att efterbehandla ett förorenat område. Vanligast är med åtgärder som tar bort föroreningsskällan t ex. schaktning men åtgärder kan även vara adminitrativa som att tex. sätta upp stängsel eller skylt. Vilken åtgärd som är lämpligast bedöms från fall till fall och valet av åtgärd är beroende av vilken typ av förorening det rör sig om. Det kan ta lång tid från det att ett förorenat område upptäcks till att platsen blir sanerad.

Länsstyrelsens efterbehandlingsfrågor handläggs på Miljöenheten av handläggare som arbetar med både förorenade områden och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. En stor del av arbetet kopplat till förorenade områden bedrivs inom den ordinarie tillsynen gentemot verksamheter i drift, till exempel gruvor och anrikningsverk. Inom arbetet med förorenade områden krävs många olika kompetenser för att nå framgång. På Länsstyrelsen finns kunskap inom många olika områden och i arbetet med förorenade områden samverkar personal med kunskap inom miljö, natur, hälsa och juridik. Även i planerings­ frågor sker samverkan eftersom det kan ha stor betydelse att i ett så tidigt skede som möjligt lyfta frågor om even­tuellt förorenade områden.

I Länsstyrelsens arbete med bidragsfinansierade åtgärdsprojekt inom förorenade områden deltar handläggare och/eller biträdande enhetschef från Miljöenheten som kontaktpersoner i de projekt- och styrgrupper som bildas för varje projekt. I de fall Länsstyrelsen har tillsynsansvaret vid en åtgärd deltar miljöskyddshandläggare som tillsynsansvariga i projekten.

Samverkan med länets kommuner

Länsstyrelsen ansvarar för den länstäckande översiktliga inventeringen av förorenade områden, för tillsynsväg­ledning och stöd när undersökningar utförs, samt för ansökan om bidrag hos Naturvårds­verket. Det innebär att Länsstyrelsen har en regionalt samordnande och prioriterande roll.

Kommunernas miljönämnder är tillsynsmyndighet för huvuddelen av de förorenade områdena och fastigheter­na. Samverkan inom efterbehandlingsområdet sker kontinuerligt mellan Länsstyrelsen och länets kommuner i såväl utrednings- som åtgärdsskede. Som ett led i samverkansar­betet inom området har Länsstyrelsen målsättningen att aktivt sprida information och ge tillsynsvägledning, samt att uppmärksamma kommunerna om behovet av att de avsätter resurser inom området. Länsstyrelsens ambition är att regelbundna träffar ska ske med kommunerna.

EBH-stödet - en nationell databas

I EBH-stödet samlas information om misstänkta och konstaterat förorenade områden. Informationen används för prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt), i planarbetet och vid exploatering, etc. EBH-stödet kan också användas för att bevara information om var och vilka eventuella föroreningar som lämnats kvar efter åtgärder. Databasen ägs och förvaltas av länsstyrelserna gemensamt och är i dagsläget tillgängligt för länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

EBH-stödet uppdateras löpande av efterbehandlingsgruppen på Länsstyrelsen med ny information som uppkommer vid inventering, när nya rapporter kommer in till Länsstyrelsen eller när fel i databasen upptäcks. Uppgifter som finns i databasen är offentliga.

Samtliga objekt i EBH-stödet går att se i Länsstyrelsens karttjänst:
Karta över förorenade områden i Västerbottens län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Identifiering och inventering

I Västerbottens län har cirka 2800 områden identifierats som potentiellt eller konstaterat förorenade. Dessa finns inlagda i EBH-stödet, den nationella databasen för potentiellt förorenade områden. Objekten innefattar både miljöfarliga verksamheter i drift och de som är nedlagda. Även objekt från andra aktörer har registrerats i EBH-stödet.

Länets identifierade områden finns främst i älvdalarna, i kustområdena samt i malmrika områden. Ungefär en tredjedel av de 2800 områdena, ca 800 objekt, har inventerats och tilldelats en riskklass från 1 till 4. Av de riskklassade objekten har ca 4 % be­dömts tillhöra riskklass 1 (mycket hög risk), 24 % tillhör riskklass 2 (hög risk), 55 % riskklass 3 (måttlig risk) och resterande 17 % riskklass 4 (låg risk).

Länsstyrelsens inventeringsarbete skedde i huvudsak branschvis, där branscherna med högst branschriskklass inventerades först. Idag är Länsstyrelsens inventeringsarbete avslutat, inventering av de verksamheter som är i drift sker löpande av länets kommuner.

Utredningar

Länsstyrelsen arbetar successivt för att de mest prioriterade objekten i länet utreds och efterbehandlas av ansvarig verksamhetsutövare. I de fall ansvar saknas kan respektive kommun eller Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) agera huvudman för undersökningar eller åtgärder. I de fallen söker Länsstyrelsen bidrag hos Naturvårdsverket.

Åtgärder

Sedan arbetet med att hitta och utreda förorenade områden startade har 7 saneringsprojekt genomförts i länet med hel eller delvis finansiering av bidrag från Naturvårdsverket och vid ytterligare 4 objekt pågår åtgärder. Utöver det har cirka 80 objekt åtgärdats av ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare genom antingen kommunernas eller Länsstyrelsens tillsynsarbete.

Prioriterade objekt

De mest prioriterade objekten i länet redovisas i en prioriteringslista. Prioriteringslistan omfattar länets samtliga objekt inom riskklass 1 (24 st) och en del av länets riskklass 2 objekt. Många av länets mest prioriterade objekt har kopplingar till gruvindustrin – sulfidmalmsgruvor, sandmagasin, anrikningsverk och Rönnskärsverken (smältverk) återfinns bland länets 10 mest prioriterade områden.

Nedan presenteras länets 10 mest prioriterade områden:

 1. Rönnskärsverken
  Smältverk i Skellefteå som varit i drift sedan 1930. Under 2018-2019 har omfattande utredningar genomförts i syfte att kartlägga föroreningssituationen i mark, grundvatten, ytvatten och sediment. Undersökning har också utförts av angränsande markområden och rekommendationer för närboende och personer som vistas i det området har tagits fram och bolaget har informerat närboende om dessa under 2021. 
  Om rekommendationer för närboende.
 2. Blaikengruvan
  Blaikengruvan ligger i Sorsele kommun och är en dagbrottsgruva där det pågått brytning av guld, zink och blymalm sedan 2006. Gruvan gick i konkurs 2012 och under 2019 påbörjades efterbehandlingsåtgärder med hjälp av statligt bidrag. Åtgärderna kommer att pågå fram till 2027. Verksamheten har gett upphov till gråberg och dagbrott som lakar surt metallhaltigt vatten från området, en omfattande vattenrening utförs för att läckage inte ska ske till omgivningen. Sveriges Geologiska Undersökning är huvudman för åtgärder. Om Blaikengruan på SGU:s webbplats. Länk till annan webbplats.
 3. Norrbyskärs f.d sågverk
  Före detta sågverk i Umeå kommun som var i drift 1895 - 1952. Under 2020 pågår statligt finansierade åtgärdsförberedelser, efterbehandlingsåtgärder kommer att starta 2022 och pågå till och med 2024. Om Norrbyskär på Umeå kommuns webbplats. Länk till annan webbplats.
 4. Maurlidengruvan
  Maurlidengruvan är en dagbrottsgruva som ligger i Skelleftefältet inom Norsjö kommun, verksamheten har pågått sedan 2010. I gruvan har det brutits komplexmalm som innehåller zink, koppar, guld och silver. Inom verksamhetsområdet finns en gråbergsdeponi som lakar ut stora mängder metaller, för att skydda omgivande vattendrag så samlas vatten upp och leds till rening. Driften av gruvan har lagts ner och ansvarigt bolag håller under 2019-2021 på att ta fram en efterbehandlingsplan som ska lämnas in till Mark- och Miljödomstolen. Bolaget utreder vilka metoder som är bäst lämpade för det två dagbrotten och gråbergshögen inom industriområdet.
 5. Hornträsket - sediment
  Under 2021 har sedimentområden utanför Rävlidmyrgruvan och Hornträskgruvan undersökts. Beräkningar från utförda analyser av sediment, porvatten och bottenvatten visar att sedimenten utgör en källa till metaller (främst Zn) i Hornträsket.
 6. Rävlidmyrgruvan
  Rävlidmyrgruvan ligger i Lycksele kommun och där bedrevs gruvdrift från cirka 1950 fram till 1991. Trots att gruvan efterbehandlades efter avslutad drift ser man idag ett läckage av höga metallhalter via yt- och grundvatten. Resultaten från de utredningar som genomfördes 2018-2021 visar bland annat att det sker en spridning av föroreningar från underjordsgruvan men även att sedimenten i Hornträsket utgör en källa till de förhöjda metallhalterna (främst zink) i ytvattnet i Hornträsket. Se nr 5 av länets prioriterade objekt. Utredningsarbete pågår för att ta fram en efterbehandlingsplan för området.
 7. Bolidens anrikningsverk inkl. Hötjärnsmagasinet och Gillervattnet
  Verksamheten i Boliden startade 1926 med gruvbrytning i dagbrottet. Inledningsvis anrikades malmen på Rönnskär men 1953 byggdes anrikningsverket i Boliden och Gillervattenmagasinet togs i bruk. Gruvbrytningen upphörde 1967. Idag omfattar verksamheten ett anrikningsverk, ett utbrutet dagbrott, lakverk, en damm nästan tömd på slig (”Koreadammen”), samt två sandmagasin, Hötjärnsmagasinet och Gillervattnetmagasinet. Öster om gruvan ligger upplaget ”Tippen” som består av avbaningsmassor och gråberg som producerades i Bolidengruvan. Efterbehandling av dagbrottet och industriområdet pågår.
 8. Kristinebergsgruvan
  Kristinebergsgruvan ligger i Lycksele kommun och är en underjordsgruva där det pågår brytning av komplexmalmer innehållande zink, koppar, guld, silver och bly. Verksamheten har pågått sedan 1940. Inom verksamhetsområdet finns ett antal magasin och dammar som bland annat innehåller anrikningssand från det anrikningsverk som tidigare fanns, numera transporteras malmen bort för anrikning. Vattnet från underjordsgruvan och från magasinen ovan jord leds till vattenrening och slutligen leds renat vatten till Vormbäcken. Bolaget arbetar successivt med efterbehandling inom området.
 9. Svartlidengruvan
  Svartlidengruvan ligger inom Lycksele kommun och är en dagbrottsgruva med brytning av guldmalm. Inom verksamhetsområdet finns förutom dagbrott även ett anrikningsverk, gråbergsdeponi samt sandmagasin och ett vattenreningsverk. Vatten från gråbergsdeponi, dagbrott och sandmagasin renas innan det släpps ut tilI en närliggande recipient. Efterbehandling kommer att ske successivt av de delområden som är möjliga att efterbehandla.
 10. Örvikens massafabrik
  I Örviken i Skellefteå kommun drevs under åren 1906 - 1947 en sulfitmassafabrik. Verksamheten har gett upphov till föroreningar i form av kisaska med högt metallinnehåll. Statligt finansierade utredningar har pågått under flera år och planeras att fortsätta under 2022.


Länsstyrelsen presenterar varje år en lista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena i länet. Vid en del områden på listan har föroreningar redan påträffats medan det för andra områden bara finns en misstanke om att verksamheter har gett upphov till föroreningar.

Listan är ett prioriteringsredskap för myndigheterna som kan förändras från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest förorenade områden. Förändringar i listan kan ske till följd av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att Länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan.

Vill du ha mer information om områdena på listan? Kontakta Länsstyrelsens handläggare för förorenade områden via Länsstyrelsens växel 010-225 40 00 eller via e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se

Observera att de första tio områdena är rangordnade. Övriga presenteras utan inbördes ordning.

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Kommun

Bransch

1. Rönnskärsverken

Skellefteå

Sekundära metallverk

2. Blaikengruvan

Sorsele

Gruva och upplag, sulfidmalm

3. Norrbyskär fd. sågverk

Umeå

Sågverk med doppning

4. Maurlidengruvan

Norsjö

Gruva och upplag, sulfidmalm

5. Hornträsket - sediment

Lycksele

Sediment BKL 1

6. Rävlidmyrgruvan

Lycksele

Gruva och upplag, sulfidmalm

7. Bolidens anrikningsverk (anrikningsverk, Hötjärnsmagasinet, Gillervattnets sandmagasin)

Skellefteå

Gruva och upplag, sulfidmalm

8. Kristinebergsgruvan

Lycksele

Gruva och upplag, sulfidmalm

9. Svartlidengruvan

Lycksele

Gruva och upplag, sulfidmalm

10. Örvikens fd. massafabrik

Skellefteå

Massa och pappersindustri

Svärtträskgruvan

Storuman

Gruva och upplag, sulfidmalm

Hornträskgruvan

Lycksele

Gruva och upplag, sulfidmalm

Holmtjärn

Norsjö

Gruva och upplag, sulfidmalm

Bjurforsgruvan

Norsjö

Gruva och upplag, sulfidmalm

Granlidengruvan

Norsjö

Gruva och upplag, sulfidmalm

Rutselgruvan

Norsjö

Gruva och upplag, sulfidmalm

Rakkejaur

Malå

Gruva och upplag, sulfidmalm

Uddengruvan

Norsjö

Gruva och upplag, sulfidmalm

Näsliden

Malå

Gruva och upplag, sulfidmalm

Storlidengruvan

Malå

Gruva och upplag, sulfidmalm

Renströmsgruvan

Skellefteå

Gruva och upplag, sulfidmalm

Långdalsgruvan

Skellefteå

Gruva och upplag, sulfidmalm

Kedträskgruvan

Norsjö

Gruva och upplag, sulfidmalm

Adakgruvan

Malå

Gruva och upplag, sulfidmalm

Kankbergsgruvan

Skellefteå

Gruva och upplag, sulfidmalm

Stekenjokksgruvan

Vilhelmina

Gruva och upplag, sulfidmalm

Tippen Boliden

Skellefteå

Gruva och upplag, sulfidmalm

Kolkajen, Skelleftehamns kol AB

Skellefteå

Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel

Patholmsviken

Umeå

Träimpregnering

Träbiten

Robertsfors

Träimpregnering

Obbola fiberbank

Umeå

Massa och pappersindustri

Bure AB träsliperi

Skellefteå

Massa och pappersindustri

Lövsele såg

Skellefteå

Träimpregnering

fd Holmsundssågen SCA

Umeå

Sågverk med doppning

Kuusakoski (Arvamet, Umeå metallaffär)

Umeå

Anläggning för farligt avfall

Båtslipen Norrbyskär (Trafikverket)

Umeå

Varv med halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottenfärger

Swedavia Umeå flygplats

Umeå

Flygplats

Masonite AB

Nordmaling

Fiberskivetillverkning


Information om förorenade områden från andra aktörer

Det är fler än Länsstyrelsen som har information om förorenade områden. Kontakta i första hand den som är tillsynsmyndighet för området för att få mer information, vilket ofta är kommunen. Om kommunen inte är tillsynsmyndighet kan de oftast hänvisa dig rätt.

Även andra myndigheter kan ha information om förorenade områden, till exempel:

Försvarsmakten Länk till annan webbplats.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Tänk på att ett område kan vara förorenat även om myndigheterna saknar uppgifter om området.

WMS-tjänster och nedladdningsbara geodata

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas geodatakatalog.

Kontakt

Anna Pallin

Samordnare förorenade områden

Johanna Hedlund

Miljöhandläggare

Ellen Ershammar

Miljöhandläggare