Risk för skogsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömåls webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

  • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
  • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete på länsstyrelsernas miljömålsnätverk Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet (RUS)s webbplats Länk till annan webbplats.

Miljömålsbrevet Hållbara Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten ger ut nyhetsbrevet Hållbara Västerbotten ungefär en gång i kvartalet. Brevet innehåller goda exempel på miljömålsarbete runtom i länet, och riktar sig mot kommuner, företag, regionen, organisationer, lärosäten och privatpersoner som intresserar sig för miljömålsfrågor.

Hållbara Västerbotten nummer 1-2023 Länk till annan webbplats.

Hållbara Västerbotten nummer 4-2022 Länk till annan webbplats.

Hållbara Västerbotten nummer 3-2022 Länk till annan webbplats.

Hållbara Västerbotten nummer 2-2022 Länk till annan webbplats.

Hållbara Västerbotten nummer 1-2022 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Kontakt