Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Regler för miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

Om du vill starta, driva eller ändra vissa miljöfarliga verksamheter behöver du söka tillstånd eller göra en anmälan. Frågor av mindre omfattning kan hanteras av tillsynsmyndigheten. Större frågor som regleras i tillstånden behöver ansökas om hos prövningsmyndigheten. 

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika typer av anläggningar

C-anläggningar

C-anläggningar är verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan. Exempel på C-anläggningar är lantbruk utan djur, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar ska anmälas till kommunen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, lantbruk med djurhållning och många industrianläggningar. De tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

A-anläggningar

A-anläggningar är verksamheter som oftast har omfattande miljöpåverkan, till exempelpappersindustrier, stora energianläggningar och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

I miljöprövningsförordningen kan du läsa om din anläggning är en A, B- eller C-anläggning:

Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.

Exempel på tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet kan till exempel vara:

  • avfallsanläggningar, till exempel deponier
  • avloppsreningsverk
  • berg-, grus- och torvtäkter
  • biogasanläggningar
  • depåer
  • djurhållande lantbruk
  • hamnar
  • industrier, till exempel livsmedelsindustrier
  • medelstora förbränningsanläggningar
  • vindkraftsanläggningar.

Gruvor i Västerbotten 

Både provgruvor och gruvor är miljöfarliga verksamheter. Därför måste gruvbolag ha tillstånd innan en ny gruvverksamhet ska starta. Gruvbolaget måste även hålla samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för samtliga gruvor i länet.

Bergsstaten kan ge ett gruvbolag undersökningstillstånd, det vill säga ensamrätt att leta metaller inom ett visst område. Länsstyrelsen är remissinstans. För vissa undersökningsarbeten krävs även en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Bergstaten Länk till annan webbplats.

Information till prospekteringsbolag inför planerat arbete Pdf, 138.1 kB.

Gruvbolag kan välja att undersöka malmen genom en så kallad provgruva. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutar om tillstånd för provgruvor.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Om bolaget hittar tillräckligt mycket mineral för att vilja gå vidare så ansöker de om så kallad bearbetningskoncession hos Bergsstaten. I prövningen ingår att Länsstyrelsen ska bedöma om det är lämpligt att använda marken för gruvverksamhet. Ofta handlar det om besvärliga avvägningar mellan olika intressen på platsen. En utvinning får inte vara olämpligt i förhållande till andra allmänna intressen som till exempel skyddad natur, rennäring eller kommunikationsleder.

Det bolag som söker bearbetningskoncession måste också bevisa att fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning som både länsstyrelsen och kommunen granskar. Om bergmästaren och Länsstyrelsen inte är överens om markanvändningen lämnas ärendet över till regeringen för prövning.

Länets riksintressen

Samråd ska hållas med Länsstyrelsen

Mark- och miljödomstolen prövar hälso- och miljöeffekter av gruvan. Domstolen beslutar då också om villkor och krav på skyddsåtgärder. Både gruvor och provgruvor anses automatiskt ha en betydande miljöpåverkan. Därför ska bolaget hålla samråd dels med Länsstyrelsen, kommun och andra myndigheter, men även med berörda närboende, samebyar, jakt- och fiskevårdsområden och med allmänhet med flera innan ansökan tas fram.

Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt Länk till annan webbplats.

Prövning och samråd av miljöfarlig verksamhet

Tillsyn över gruvor

Länsstyrelsens arbete med tillsyn av gruvor 

Miljöproblem som är förknippade med gruvor är framförallt utsläpp av metaller till vatten. Även utsläpp av sprängmedel eller rester från anrikningen kan ställa till problem i våra vattendrag:

Förorenade områden och efterbehandling av gruvor

En gruva som använder sprängmedel eller stora mängder kemikalier omfattas av Sevesolagen.

Sevesolagen

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det är sedan Miljöprövningsdelegationen som fattar beslut i ärendena.

Kartor över miljöfarlig verksamet

Se vilka miljöfarliga verksamheter som är tillståndståndspliktiga via karta och få mer information om verksamheterna.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet med tillstånd? Det är Länsstyrelsen som normalt har tillsyn över verksamheten, i vissa fall kan det vara kommunens miljönämnd.

Skicka kopia på anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du som arbetar på kommunen får en anmälan om miljöfarlig verksamhet ska du skicka kopior av handlingarna till Länsstyrelsen. Du kan skicka in handlingarna via vår e-tjänst.

Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Kemikalier och kemiska produkter

Ska du yrkesmässigt överlåta farliga kemiska produkter? Eller vill du hantera farliga kemiska produkter privat? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vägledning om järnsand

Vi får många frågor om användning av järnsand för anläggningsändamål. I denna vägledning får du svar på de vanligaste frågorna.

Vägledning om järnsand

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss