Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

A-anläggningar

A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

C-anläggningar

C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Gruvor i Västerbotten 

Både provgruvor och gruvor är miljöfarliga verksamheter. Därför måste gruvbolag ha tillstånd innan en ny gruvverksamhet ska starta. Gruvbolaget måste även hålla samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de flesta gruvor.

Bergsstaten Länk till annan webbplats. kan ge ett gruvbolag undersökningstillstånd, det vill säga ensamrätt att leta metaller inom ett visst område. Länsstyrelsen är remissinstans. För vissa undersökningsarbeten krävs även tillstånd från Länsstyrelsen, exempelvis för terrängkörning och anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Information till prospekteringsföretag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information till prospekteringsföretag

Gruvbolag kan välja att undersöka malmen genom en så kallad provgruva. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutar om tillstånd för provgruvor.

Om bolaget hittar tillräckligt mycket mineral för att vilja gå vidare så ansöker de om så kallad bearbetningskoncession hos Bergsstaten. I prövningen ingår att Länsstyrelsen ska bedöma om det är lämpligt att använda marken för gruvverksamhet. Ofta handlar det om besvärliga avvägningar mellan olika intressen på platsen. En utvinning får inte vara olämpligt i förhållande till andra allmänna intressen som till exempel skyddad natur, rennäring eller kommunikationsleder.

Det bolag som söker bearbetningskoncession måste också bevisa att fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning som både länsstyrelsen och kommunen granskar. Om bergmästaren och Länsstyrelsen inte är överens om markanvändningen lämnas ärendet över till regeringen för prövning.

Länets riksintressen

Samråd ska hållas med Länsstyrelsen

Mark- och miljödomstolen Länk till annan webbplats. prövar hälso- och miljöeffekter av gruvan. Domstolen beslutar då också om villkor och krav på skyddsåtgärder. Både gruvor och provgruvor anses automatiskt ha en betydande miljöpåverkan. Därför ska bolaget hålla samråd dels med Länsstyrelsen, kommun och andra myndigheter, men även med berörda närboende, samebyar, jakt- och fiskevårdsområden och med allmänhet med flera innan ansökan tas fram.

Prövning och samråd av miljöfarlig verksamhet

Tillsyn över gruvor

Länsstyrelsens arbete med tillsyn av gruvor 

Miljöproblem som är förknippade med gruvor är framförallt utsläpp av metaller till vatten. Även utsläpp av sprängmedel eller rester från anrikningen kan ställa till problem i våra vattendrag:

Förorenade områden och efterbehandling av gruvor

En gruva som använder sprängmedel eller stora mängder kemikalier omfattas av Sevesolagen.

Sevesolagen

Kontakt