Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i två år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Miljöenhetens tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskutera aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.


Område

Kontaktuppgifter

Artskyddsfrågor, biotopskydd

Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt Olofsson

Auktorisation bilskrotare

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99

Skicka e-post till Leena Saedén

Avfall, deponier

Anna Rudolfsson

Telefon: 010-225 45 72

Skicka e-post till Anna Rudolfsson

Avfallstransporter

Sofia Sparrfeldt
Telefon: 010-225 45 56
Skicka e-post till Sofia Sparrfeldt

Hans Sandberg

Telefon: 010-225 43 91

Skicka e-post till Hans Sandberg

Avloppsreningsverk

Hans Sandberg

Telefon: 010-225 43 91
Skicka e-post till Hans Sandberg

Bearbetningskoncessioner

Lisbet Bach

Telefon: 010-225 44 02

Skicka e-post till Lisbet Bach

 

Joacim Jacobsson

Telefon: 010-225 43 82

Skicka e-post till Joacim Jacobsson

Dammsäkerhet — gruvdammar

Sofia Ohlsson

Telefon: 010-225 43 94

Skicka e-post till Sofia Ohlsson

Dammsäkerhet — kraftverk

Mattias Lidberg

Telefon: 010-225 43 51

Skicka e-post till Mattias Lidberg

Dispenser från deponeringsförbud

Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon: 010-225 40 00
Skicka e-post till Länsstyrelsen

Ekonomiska säkerheter

Leena Saedén
Telefon: 010-225 43 99
Skicka e-post till Leena Saedén


Johanna Fjällström (vindkraft)
Telefon: 010-225 43 79
Skicka e-post till Johanna Fällström

Fiskodlingar

Sofia Sparrfeldt
Telefon: 010-225 45 56
Skicka e-post till Sofia Sparrfeldt

Flygplatser

Hans Sandberg
Telefon: 010-225 43 91
Skicka e-post till Hans Sandberg

Förbränningsanläggningar

Hanna Åbrink
Telefon: 010-225 45 54
Skicka e-post till Hanna Åbrink
 Förorenade områden

Anna Pallin - Samordnare
Telefon: 010-225 44 11
Skicka e-post till Anna Pallin

Johanna Hedlund
Telefon: 010-225 44 05
Skicka e-post till Johanna Hedlund

Ellen Ershammar
Telefon: 010-225 44 10
Skicka e-post till Ellen Ershammar

 

Arvid Lundberg
Telefon 010-225 44 03
Skicka e-post till Arvid Lundberg

Gruvor (tillsyn miljöfarlig verksamhet)

Mari Boström
Telefon: 010-225 43 83

Skicka e-post till Mari Boström

  

Linnea Melin
Telefon: 010-225 43 93
Skicka e-post till Linnea Melin


Isabell Larsson

Telefon: 010-225 45 78

Skicka E-post till Isabell Larsson

Husbehovstäkter

Anna Modig

Telefon: 010-225 45 55

Skicka e-post till Anna Modig

Hälsoskydd (tillsynsvägledning)

Hans Sandberg

Telefon: 010-225 43 91
Skicka e-post till Hans Sandberg

Kemikalietillstånd

Mari Boström
Telefon: 010-225 43 83
Skicka e-post till Mari Boström

Markavvattning

Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt Olofsson

Nationell samordnare för förorenade områden

Klas Köhler

Telefon: 010-225 43 87

Skicka e-post till Klas Köhler

Natura2000 prövningar

Eva-Britt Olofsson
Telefon: 010-225 43 96
Skicka e-post till Eva-Britt Olofsson

Sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen

Erland Sköllerhorn
Telefon: 010-225 44 01
Skicka e-post till Erland Sköllerhorn


Sandra Nordlander

Telefon: 010-225 45 71

Skicka e-post till Sandra Nordlander


Annika Söderlund

Telefon: 010-225 44 08

Skicka e-post till Annika Söderlund

Samråd enligt 12 kap 6 § MB

Lisa Fors

Telefon: 010-225 43 89

Skicka e-post till Lisa Fors
 

Lisbet Bach

Telefon: 010-225 44 02

Skicka e-post till Lisbet Bach

Seveso

Hanna Åbrink
Telefon: 010-225 45 54
Skicka e-post till Hanna Åbrink


Isabell Larsson
Telefon: 010-225 45 78
Skicka e-post till Isabell Larsson

SMP

Hanna Åbrink
Telefon: 010-225 45 54
Skicka e-post till Hanna Åbrink

Smältverk

Anna Pallin
Telefon: 010 - 225 44 11
Skicka e-post till Anna Pallin

Tillsynsavgifter

Hanna Åbrink
Telefon: 010-225 45 54
Skicka e-post till Hanna Åbrink

Anna Modig
Telefon: 010 - 225 45 55
skicka e-post till Anna Modig

Tillsynsvägledning

Daniel Knutsson

Tillsynsvägledningssamordnare

Telefon: 010-225 45 77

Skicka e-post till Daniel Knutsson


Anna Rudolfsson

Telefon: 010-225 45 72

Skicka e-post till Anna Rudolfsson


Hans Sandberg

Telefon: 010-225 43 91

Skicka e-post till Hans Sandberg

 

Arvid Lundberg
Telefon 010-225 44 03
Skicka e-post till Arvid Lundberg

Torvtäkter

Eva-Britt Olofsson

Telefon: 010-225 43 96

Skicka e-post till Brith-Lis

Trä- och massaindustri

Mari Boström
Telefon: 010 - 225 43 83
Skicka e-post till Mari

Täkter — prövning

Erland Sköllerhorn
Telefon: 010-225 44 01

Skicka e-post till Erland Sköllerhorn

Täkter — tillsyn

Anna Modig

Telefon: 010-225 45 55

Skicka e-po st till Anna Modig

Vattenskyddsområden, grundvatten

Lina Nilsson

Telefon: 010-225 43 97

Skicka e-post till Lina Nilsson

Vattenverksamhet - tillståndspliktig

Tina Buckland

Telefon: 010-225 43 77

Skicka e-post till Tina Buckland


Sofia Ohlsson

Telefon: 010-225 43 94

Skicka E-post till Sofia Ohlsson

Vattenverksamhet - anmälningspliktig

Erik Gunnarsson

Telefon: 010-225 43 95

Skicka e-post till Erik Gunnarsson

Vindkraftverk

Karolina Selstam (prövning)
Telefon: 010-225 43 97
Skicka e-post till Karolina Selstam

 

Johanna Fjällström (prövning)

Telefon: 010-225 43 79

Skicka e-post till Johanna Fjällström

Ytbehandling

Sofia Sparrfeldt
Telefon: 010 - 225 45 56
Skicka e-post till Sofia Sparrfeldt


Miljösamverkan Sverige

Inom Miljösamverkan Sverige samverkar länsstyrelserna med statliga myndigheter och kommuner kring tillsyn och vägledning inom miljöbalkens område. Samverkansorganet finns till för att utveckla arbetet med olika miljöfrågor.

På Miljösamverkan Sveriges webbplats kan du bland annat hitta

 • olika kunskapsunderlag
 • tolkningsstöd av lagstiftning
 • tillsynskampanjer
 • stöd i ärendeprocesser.

Webbplatsen Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss