Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskydd yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om behörighetsutbildningen på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sprutjournal

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel i klass 1L-2L ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

  • Tidpunkt för spridningen
  • Vem som utfört spridningen
  • Område för spridningen
  • Syftet med spridningen
  • Växtskyddsmedlets namn och dosering
  • Skyddsavstånd
  • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter)

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Information om sprutjournaler på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats länk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från App Storelänk till annan webbplats


Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat flyghavre eller potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om bekämpning av Flyghavre på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kväve och fosfor från gödsel

Hanteringen av gödsel inom vissa delar är strängare än i icke känsliga områden.

I Värmland finns det utpekat så kallade ”känsliga områden”. Dessa grundar sig i EU:s nitratdirektiv. I sådana områden finns vatten som är särskilt känsliga för kväve- och/eller fosforberikningI de känsliga områdena är reglerna kring hanteringen av gödsel inom vissa delar strängare än i icke känsliga områden. Bestämmelserna syftar till att minska riskerna för växtnäringsläckage av kväve och fosfor från jordbruket till vatten.

I broschyren Områden känsliga för växtnäringsläckage finns reglerna sammanfattade (PDF)PDF

Bedriver du jordbruk inom känsligt område har du även större krav på att visa hur du beräknat ditt kvävebehov och dokumentation kring detta.

Vad gäller inom nitratkänsligt område (PDF)PDF

Mer information om känsliga områden finner du hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats.

Församlingar i Värmlands län som ingår i nitratkänsligt område

Här gäller reglerna sedan 2014

Kil: Alla

Hammarö: Alla

Forshaga: Forshaga

Grums: Grums, Borgvik, Ed

Sunne: Västra Ämtervik, Östra Ämtervik

Karlstad: Karlstad domkyrkoförsamling, Norrstrand, Nyed, Alster, Nor, Segerstad, Västerstrand, Grava

Säffle: Säffle, Tveta, Bro, Botilsäter, Ölserud, Millesvik, Eskilsäter, Ny-Huggenäs, Kila

Från 2016 gäller reglerna även här

Karlstad: Östra Fågelvik och Väse

Kristinehamn: Kristinehamn, Visnums-Kil, Visnum, Ölme

Kontakt