Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jordbruksmark ur produktion

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att man planterar skog, låter marken växa igen eller går över till annan markanvändning. Om du planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla detta till länsstyrelsen i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera.

Länsstyrelsen utreder om åtgärden kan skada natur- och kulturmiljön i området och i så fall om det finns möjlighet till fortsatt skötsel eller om åtgärden bara får ske under vissa villkor.

Anmälan ska innehålla en tydlig kartbeskrivning som visar aktuellt markområde samt uppgifter om markareal och vilket trädslag som ska planteras. Det är även viktigt att lämna uppgifter om vilka biotoper som finns inom eller i anslutning till markområdet. Sådana biotoper kan till exempel vara stenmurar, odlingsrösen, diken, märgelgravar eller åkerholmar.

Undantag vid små åtgärder

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Ju mindre areal som tas i anspråk, desto mindre risk att något natur- eller kulturvärde tar skada. Det är starkt rekommenderat att göra en anmälan om du inte är helt säker på natur- och kulturvärden i området.

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön ska du ändå alltid samråda med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Det här säger lagen

Du kan läsa mer om anmälningsplikten i Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (12 kap. 9 §) och Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 1999:119). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning, behöver du inte göra någon anmälan.

Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 7 kap. 22 §) anger att den som planterar skog på nedlagd jordbruksmark ska lämna en oplanterad skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer, öppen jordbruksmark och bebyggelse. Skyddszonen kan alternativt planteras med lövträd.

Att ta jordbruksmark ur produktion räknas som en väsentlig ändring av naturmiljön. En sådan åtgärd ska därför alltid prövas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Viktigt att du tar emot rätt jordbrukarstöd

Observera att denna anmälan inte är direkt kopplad till jordbrukarstöden. Du måste även aktivt begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta gör du genom att inte söka på området i din SAM-ansökan.

Kontakt

Naturtillsyn på Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss