Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska organisationens klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden.

Länets energi- och klimatstrategi

Länets klimat- och energistrategi från 2011 uppdateras under 2018, med möjlighet att inkomma med synpunkter till och med den 15 februari 2019. Nuvarande strategi följer rikets fokus på avveckling av fossila energislag i uppvärmning, transport och elproduktion med hänsyn till regionens andra mål inom tillväxt och sociala frågor.

I Uppsala län har klimatklivet bidragit till bland annat installation av över 100 laddplatser för elfordon, samt ökad produktion av biogas och konvertering från oljeuppvärmning till biobränsle på ett flertal gårdar och fastigheter. Din regionala kontakt för stöd och information om programmet är handläggare Aino Inkinen, Klimat- och energi­samordnare. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Uppsala läns nuvarande klimat- och energistrategi från 2011öppnas i nytt fönster

Remiss av Uppsala läns regionala klimat- och energistrategi (till och med 15 februari 2019)länk till annan webbplats

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle.

Vad kan jag få stöd för?

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen och du behöver stöd och råd om ansökan.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

  • Åtgärden ska ha en tillräckligt hög klimatnytta. Klimatnyttan bör vara minst 0,75 kg koldioxidekvivalenter per investerad krona.
  • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
  • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat.
  • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

Åtgärden ska vara genomförd senast 2020. Vid behov finns möjligheter till längre genomförandetid, men max till och med våren 2023.

Kontakt