Skyfallsliknande regn i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

För att naturen långsiktigt ska kunna fortsätta att hysa en rik biologisk mångfald och leverera oss värden, behövs ett fungerande nätverk av natur, en grön infrastruktur. Den här handlingsplanen, Grön infrastruktur i Uppsala län, är en första kunskapssammanställning som pekar ut var i länet nätverket av olika naturtyper är starkast, indikerar vart statliga stöd ska allokeras och hur arbetet med länets gröna infrastruktur behöver fortsätta och fördjupas i dialog med länets aktörer.

Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument som bygger på det aktuella kunskapsläget. Den är tänkt som startskott för ett fortsatt arbete som ska inhämta idéer och goda exempel, med syftet att planering och markanvändning ska stärka den gröna infrastrukturen i länet. Till nytta för naturen och till nytta för oss i länet.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

Uppsala län har en rik och varierad natur, från havet till mälarbygden, med Dalälvens svämskogar, odlingslandskapets välhävdade betesmarker, myllrande våtmarker och ett skogslandskap med såväl sydliga ädellövskogar som vidsträckta barrskogs- och myrområden.

Förutom att vara livsmiljö för den biologiska mångfalden, skapar länets natur höga värden även för oss som bor och vistas i länet. Det handlar om platser för friluftsliv, mål för besöksnäring, förutsättningar för hållbar livsmedelsproduktion och nyttjande av naturresurser. Det handlar också om att naturen hjälper oss att utveckla hållbara samhällen som kan buffra klimatförändringens påfrestningar som exempelvis torka, översvämningar och värmeböljor.

För att naturen långsiktigt ska kunna fortsätta att hysa en rik biologisk mångfald och leverera oss värden, behövs ett fungerande nätverk av natur, en grön infrastruktur. Den här handlingsplanen, Grön infrastruktur i Uppsala län, är en första kunskapssammanställning som pekar ut var i länet nätverket av olika naturtyper är starkast, indikerar vart statliga stöd ska allokeras och hur arbetet med länets gröna infrastruktur behöver fortsätta och fördjupas i dialog med länets aktörer.

Utmaningar idag och framöver

Befolkningstillväxten och utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur utgör väsentliga utmaningar för länet. Handlingsplanen är viktig för att kunna göra en planering som är långsiktigt hållbar för miljön.

Den pågående markanvändningen i jord och skogsbruk har också stor påverkan på den gröna infrastrukturen. Handlingsplanen kan bidra till bättre prioriteringar av hänsyn och bevarandeinsatser och en ökad samverkan mellan olika aktörer.

Viktiga områden för insatser

Med utgångspunkt från de underlag som tagits fram i denna handlingsplan har några insatsområden för fortsatt arbete identifierats. Tre insatsområden bedöms som högt prioriterade för att det regionala arbetet med grön infrastruktur ska utvecklas till ett praktiskt stöd för länets aktörer. Dessa insatsområden utgörs av kompletteringar och fördjupningar som inte tagits fram och inarbetas i den nuvarande versionen av handlingsplanen.

Åtgärder som ska genomföras

De prioriterade insatsområdena är:

  • Vidareutveckling och förankring av värdetrakter för grön infrastruktur
  • Kartläggning och analys av havets och kustens gröna infrastruktur
  • Grön infrastruktur i planering och prövning

Ytterligare ett insatsområde har tagits fram i syfte att göra fördjupningar i sakområden/geografiska områden. Målet med detta insatsområde är att visa hur arbetet med grön infrastruktur kan konkretiseras genom tillämpning på specifika frågor. Det kompletterande insatsområdet är:

  • Åsmiljöer för alla.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss